Szkoła stosunków międzyludzkichSzkoła stosunków międzyludzkich (human relations). W latach 1923-1933 Elton Mayo przeprowadził badania nad zachowaniem ludzi w procesie pracy oraz ich motywami. Eksperyment polegał na podziale pracowników na dwie grupy: doświadczalną i kontrolną, a jego celem było ustalenie wpływu na pracę poszczególnych czynników (oświetleni, przerwy w pracy, zmęczenie itp.). Porównanie wyników międzygrupowych pozwoliło ustalić stopień wpływu badanego czynnika na wzrost wydajności pracy. Pierwszym wnioskiem było to, że na wydajność pracy wpływają poza klasycznymi czynnikami jeszcze inne, które nie były dotychczas rozpoznane i pomijane w analizach badawczych. Badania zespołu E. Mayo udowodniły, że: 1. Praca ludzka jest działalnością zespołową. 2. Ludzie przywiązują dużą wagę do stosunków międzyludzkich. 3. Poprawne stosunki z innymi powodują psychiczne zadowolenie. 4. Pracownik pracuje lepiej, uważając, że kierownictwo dba o jego dobrobyt. 5. W grupach obowiązują nieformalne normy zachowań i normy grupowej wydajności. 6. Przynależność do małych grup nieformalnych jest wyżej ceniona niż cele organizacji. 7. Kierownictwo powinno sprzyjać wewnętrznej integracji. 8. Zachęty materialne, choć ważne, nie wpływają w stopniu znaczącym na wydajność pracy. Badania te pozwoliły odkryć człowieka pracującego traktowanego jako istota społeczna, przynależna do grup, obdarzona bogactwem życia, mającego potrzeby, troski i aspiracje. Zastąpiono „człowieka racjonalnego”, motywowanego przez pieniądz, tzw. „człowiekiem społecznym”, motywowanym potrzebami społecznymi. Jednym z autorów, którzy walnie przyczynili się do rozwoju ruchu human relations był Abraham Masłow, który w 1943 roku wysunął teorię sugerującą, że człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię i obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację. Hierarchia Maslowa jest najbardziej znaną teorią w ramach kierunków międzyludzkich.

Szkoła stosunków międzyludzkich

Materiały

Funkcjonowanie motywów ludowych w literaturze romantyzmu Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach). Motywy ludowe stanowiły ważny element literatury romantycznej, a wiązało się to romantycznym poszukiwaniem prawd żywych, wypływających z natury, która przecież rządzi życiem człowieka; Najwięcej i jednocześnie najpiękniej korzysta z tema...

Kapitał własny a obcy W przypadku KAPITAŁU WŁASNEGO podmiot wnoszący kapitał do danego przedsiębiorstwa staje się jego właścicielem lub współwłaścicielem . Podmiot ten z reguły nie ma prawa do zwrotu kapitału i otrzymania odsetek lecz uczestniczy odpowiednio do wniesionego kapitału w podziale zysku przedsiębiorstwa lub w jego stratach oraz w jego majątku w przypadku...

Zarządzanie majątkiem obrotowym - strategie Przeciętna strategia finansowania przedsiębiorstwa opiera się na zasa¬dzie, że całość majątku trwałego i stała część zapotrzebowania na aktywa obrotowe są finansowane ze źródeł długoterminowych: kapitału własne¬go i długoterminowego zadłużenia w postaci obligacji czy kredytów ban¬kowych o wieloletnich terminach spłaty. Zmienna c...

Pojęcie stylizacji językowej Stylizacja językowa i jej odmiany Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych. Rodzaje stylizacji: • archaizacja • stylizacja gwarowa - dialektyzacja • stylizacja na jęz...

Pochwała życia w twórczości Staffa Afirmacja życia w twórczości Leopolda Staffa. Życie w twórczości L. Staffa pojmowane jest jako harmonijne współistnienie pozornie sprzecznych elementów: bólu i radości, śmierci i życia, trwania i przemijania. Choć poeta wie, że marzenie człowieka o szczęściu rzadko się spełnia - wierzy jednak na przekór schyłkowym teorią o bezsensie i chaosie ś...

Twórczość Tomasza Manna - opis Charakterystyka twórczości Tomasza Manna Twórczość Tomasza Manna pod względem formalnym nie odbiega - przynajmniej na pierwszy rzut oka - od europejskiej tradycji epickiej XVIII i XIX w. \"Zaokrąglony\", zamknięty kształt utworów, narracja płynąca spokojnym, obiektywizującym nurtem, bogactwo językowe, ujęte w dyscyplinę stylu dążącego do ...

"Krótka rozprawa..." Reja a "Żeńcy" Szymonowica Temat: \"Krótka rozprawa...\" Reja a \"Żeńcy\" Szymonowica. Oba utwory reprezentują niezmiernie popularny w renesansie gatunek dialogu, choć \"Żeńcy\" uznawane są przede wszystkim za sielankę. Dialogi te nie są dramatami, nie mają wyraźnej zdarzeniowej akcji i nie są pisane z myślą o widowisku scenicznym. Jednakże można w nich odnaleźć ...

Umiejętność komunikowania się Umiejętność komunikowania się Decydującą umiejętnością w relacjach interpersonalnych jest komunikowanie się. Chociaż wszyscy na co dzień porozumiewamy się, to dobre przekazywanie informacji innym ludziom i bezbłędne odbieranie tego, co mówią nam inni jest pewną sztuką. Trzeba mieć podstawową wiedzę o procesie komunikowania się ludzi, znać pomoc...