Pojęcie ojczyzny w utworach MickiewiczaAdam Mickiewicz buduje w swoim utworze ówczesne pojęcie ojczyzny , widzianej oczyma romantyka i patrioty. Obraz ten jest trochę wyidealizowany . Rodzimy kraj poety przedstawiany jest w dwojaki sposób. Z jednej strony są to piękne i urzekające krajobrazy , opisy łąk ,pól i lasów .Z drugiej zaś przedstawiona zostaje mentalność ówczesnej szlachty Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Epopeja narodowa Polaków pełna jest opisów , które przekazują nam w sposób dokładny i łatwy do wyobrażenia informacje na temat przyrody , jej zmian czy skutków. Od samego początku , aż do końca będą zdobić to dzieło przenikając je i dając nam pełen obraz piękna Litwy. Lud ojczyzny stanowią w większej mierze ludzie prości , aczkolwiek wysokiego stanu. W utworze występuje arystokracja i szlachta , o chłopach zaś Mickiewicz tylko wspomina. Bohaterzy będący bitnymi wojownikami , za cel stawiają sobie oswobodzenie ojczyzny spod rządów cara. Na pierwszym miejscu występuje u nich Bóg , po czym ojczyzna i honor . W imię tych haseł mogliby bez wahania poświęcić własne życie. Od czasu do czasu biją się między sobą , lecz gdy nadejdzie większe niebezpieczeństwo , przestają myśleć o własnych sprawach i łączą się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Szlachta , wraz z arystokracją ukazana jest ,w utworze, w sposób pozytywny . Nie znęca się nad słabszymi . Wręcz odwrotnie stara się respektować ich prawa , a nawet im pomagać. Sędzia nigdy nie nakazuje pracować swym chłopom po zmierzchu , a Tadeusz po ożenku proponuje Zosi by ich poddani stali się wolni , przez co będą mogli więcej otrzymać od życia. W utworze Adama Mickiewicza , praktykowane są stare zwyczaje. Młodzież nauczana jest przez pokolenie bardziej obyte i doświadczone . W ten sposób praktykuje się dawne tradycje . Obsługiwanie dam przy stole , czy zabawianie rozmową to w ówczesnych czasach była rzecz normalna. Nawet dzieci , wychowywane przez opiekunów zafascynowanych kulturą rosyjską , czy paryską szybko orientowały się , iż najważniejsza jest ojczyzna , a najpiękniejsze jej obyczaje , stroje i mowa. Zosia wychowywana przez Telimenę(która przebywała przez wiele lat w Petersburgu) , na powitanie własnego kochanka ubrała się , mimo protestów Telimeny, w strój ludowy , którym wszyscy się zachwycali. Obraz w "Pan Tadeuszu" jest wizerunkiem utopijnym ojczyzny. Niestety Litwa jak i Polska w tamtych czasach nie umiała się zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi , nie umiała także docenić własnej kultury i piękna kraju ,w którym żyli. Gdyby było inaczej Rzeczpospolita nie przeszłaby przez rozbiory , znikając z map na tak długi okres czasu.

Pojęcie ojczyzny w utworach Mickiewicza

Materiały

Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacja TRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA TRANSPORT – PRZENOSZENIE RZECZY MATERIALNYCH I PRZESYŁAENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ŁĄCZNOŚĆ – PRZESYŁANIE RZECZY NIEMATERIALNYCH (INFORMACJI, OBRAZU, DŹWIĘKU). KRYTERIA TRANSP. – ODLEGŁOŚĆ WYRAŻANA JEST W JEDNOSTKACH MIARY, CZASU (SZLAKI W GÓRACH) LUB JEST ODLEGŁOŚĆ EKONOMICZNA (WYRAŻA...

Polemika o poezji i poecie w innych utworach Polemika rozgrywa się w całym dramacie. Pierwszą osobą w Prologu jest właśnie Mickiewicz, który wygłasza teorię poezji narodowo - wyzwoleńczej. Jest twórcą teorii mesjanistycznej. Według Słowackiego mesjanizm to przeżywanie cierpienia i bierne czekanie na godzinę wyzwolenia. Poeta jest ukazany za pomocą dogmatów biblijnych, jako duch apokalipsy,...

Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku, przeprowadzane przez banki centralne w ramach polityki otwartego rynku, polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych (przeważnie państwowych, krótkoterminowych – weksli skarbowych). W Polsce operacje otwartego rynku są podstawowym instrumentem oddziaływania NBP na kształtowanie się podaży pieniądza...

Szczegółowa analiza "Lilije" Mickiewicza Romantyczny charakter ballady Adama Mickiewicza pt. \"Lilije\" Przed przystąpieniem do analizy jakiegokolwiek dzieła literackiego należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Co to za dzieło? Kiedy i w jakich okolicznościach powstało? W jakim celu podejmujemy się jego analizy? Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy przedmiotem an...

Twórczość Bolesława Leśmiana Świat poetycki Bolesława Leśmiana. Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana wyrasta z założeń programowych Młodej Polski (symbolizm), lecz poeta nadaje jej cechy własne, niekiedy sprzeczne z młodopolskimi tendencjami (operowanie konkretami). Rozkwit talentu Leśmiana przypada na lata międzywojenne, choć poeta nie osiągnął sławy i rozgłosu. Mie...

Promocja a cena PROMOCA A CENA Cena – jest to wartość towaru wyrażona w pieniądzu, czyli kwota jaką klient musi zapłacić aby otrzymać dany produkt. Polityka cen zależy od rodzaju produktu oraz wielkości rynku docelowego. Przy ustalaniu ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które ją kształtują. Czynniki kształtujące politykę cen muszą także byś ...

Definicje psychologiczne - opis Definicje psychologiczne - skupiają uwagę na psychicznych mechanizmach kształtowania się kultury; analizują mechanizmy uczenia się, formowania nawyków kulturowych, internalizacji norm obowiązujących w danej zbiorowości i wartości przez tę zbiorowość uznawanych za oraz wpływ kultury na kształtowanie osobowości jednostek. Szczególny nacisk jest ...

Mit o powstaniu świata i człowieka Na początku było Bagno. Jedna wielka ciemna masa, która burzyła się i piętrzyła Po pewnym czasie zaczęły się z niego wyłaniać dwa potężne żywioły: Woda i Ziemia. Siostry nie posiadające ani matki, ani ojca. Na początku swego istnienia bardzo się kochały. Jednakże równie mocno potrafiły się pałać do się nienawiścią. Były bardzo porywcze i w chw...