Mazurek Dąbrowskiego - interpretacja pieśniPoezja legionowa - Mazurek Dąbrowskiego. Po rozbiorach literatura polska powstawała także na emigracji, głównie w polskich legionach wchodzących w skład armii Napoleona. W twórczości legionowej można wyróżnić dwa nurty: • optymistyczny: przekonanie, że warto walczyć w imię hasła „za wolność naszą i waszą”, gdyż trud żołnierski gdziekolwiek poniesiony przez Polaków nie pójdzie na marne; ten nurt reprezentuje „Pieśń Legionów” zwana Mazurkiem Dąbrowskiego; • pesymistyczny: zaduma nad losem żołnierza, który walczy na obcej ziemi pod obcymi sztandarami przeciw cudzym wrogom, takie myśli pojawiły się zwłaszcza po skierowaniu polskich legionów na San Domingo, ten nurt reprezentują Cyprian Godebski, autor wiersza „Do legionów polskich” oraz powieści ”Grenadier filozof”. Podobne w charakterze są „Dumania żołnierza polskiego w starożytnym zamku Maurów nad Tagiem”. Mazurek Dąbrowskiego. Autorem jest Józef Wybicki, pieśń głosi poczucie dumy narodowej oraz wysoko ocenia takie wartości jak wolność, przynależność do określonego narodu, demokratyzm, szacunek dla każdego człowieka. Stwierdzenie „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy”, odnosi się do czasu, gdy Polski nie było na mapie. Pojawia się tu romantyczna koncepcja narodu. Jeśli naród trwa przy swojej tradycji nie złamie go żadna przemoc, zdoła odzyskać niepodległość. Dla Polaków wzorem bohatera mogą być Czarniecki, Kościuszko i Dąbrowski, byli nie tylko doskonałymi wodzami, ale potrafili zjednoczyć w szeregach Polaków różnego pochodzenia, cechował ich demokratyzm. Zgoda w narodzie to konieczny warunek powodzenia. Ojciec, który przemawia do Basi mówi o tym, że „nasi biją w tarabany”; wpaja więc dumę i nadzieję na wolność. W wychowaniu młodego pokolenia najwięcej znaczy dom i rodzina. Mazurek Dąbrowskiego powstał w 1797r. w Reggio. Autorem Józef Wybicki. W 1927r. pieśń uznana za hymn państwowy co potwierdzono w 1948r., a konstytucja z 1976r. ten fakt uprawomocniła. Muzeum Mazurka znajduje się w Będominie pod Kościurzynem w rodowym dworku J. Wybickiego.

Mazurek Dąbrowskiego - interpretacja pieśni

Materiały

Człowiek - główne hasło renesansu Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego. Człowiek - główne hasło epoki Renesansu, poezja o nim i dla niego Kochanowski poświęca swe utwory głównie postawie życiowej, filozofii przez siebie wypracowanej, łączącej elementy filozofii antycznych i jemu współczesnych. Utwory literackie Kochanowskiego są odbiciem wewnętrznych przeżyć autora...

Kontrakt forward - mechanizm walutowy Najbardziej uznany rynek to walutowych kontraktów forward, na którym obecnie dzienny obrót przekracza 1/3 biliona USD. Rynek walutowy nie różni się w podstawach od innych rynków finansowych. Jest miejscem ustalania przez kupującego i sprzedającego ceny za jednostkę waluty obcej. Różnice polegają na spojrzeniu na pojedyncze transakcje. Można ...

Postacie dyktatorów w literaturze A. \"Antygona\" Sofokles Dyktatorem jest tu władca Teb, Kreon. Jest bezwzględny, chciwy, żądny władzy. Nie zna litości i żąda bezwzględnego podporządkowania ze strony ludu. W sytuacjach krytycznych nie jest w stanie pomóc nawet własnej rodzinie, bo jego system wartości jest wypaczony. B. \"Dziady\" Adam Mickiewicz \"Kordian\" Juliusz Sł...

Streszczenie "Do Justyny. Tęskoność na wiosnę" Franciszka Karpińskiego Do Justyny. Tęskność na wiosnę jest wyznaniem miłości poety oraz jednym z wyrazów hołdu, jakie Karpiński wielokrotnie składał swej ukochanej z lat młodości. Utwór ten należy niewątpliwie do liryków miłosnych, choć w zasadzie o miłości nie ma w nim ani słowa. Przez cały wiersz podmiot liryczny porównuje świat natury do swego wewnętrznego, psychic...

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza - postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotni...

Człowiek złagrowany i zlagrowany. Obraz życia przed okupacją podczas II wojny światowej Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany. Mianem „człowieka zlagrowanego” określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych - Bohater prozy Tadeusza Borowskiego. Samo pojęcie pochodzi od niemieckiego słowa „lager”, oznaczającego właśnie o...

Reformacja w Polsce Reformacja w Polsce Liczba polemiczno - wyznaniowych pism wzrastała tak szybko, że w Polsce jeszcze w 1520 r. wyszły dwa zakazy (edykty) królewskie zabraniające przywożenia ich do Rzeczypospolitej, zwłaszcza dzieł Lutra. Jak się jednak okazuje z dalszych u nas postępów reformacji (od śmierci Zygmunta Starego), rozporządzenia takie niewiele po...

Sens buntu wybranych bohaterów literackich 8. \"Aby istnieć, człowiek musi się buntować\" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy. Również Prometeusz przysłużył się ludzkości poprzez bunt przeciw bogom. Tak jak ów młodzieniec sprzed kilkuset tysięcy lat nie zgadzał się z postanowieniem, że człowiek nie może posługiwać...