Style kierowaniatechniki zarządzania i pewne elementy przywództwa. White i Lippit opisali 3 style: a) demokratyczny b) autokratyczny c) bierny a) demokratyczny – sytuacja, gdy kierownik zasięga opinii merytorycznej u swoich podwładnych przed podjęciem decyzji: - stosunki ich mają charakter otwarty - utrzymuje dobry klimat - docenia rolę głosu i samodzielnych specjalistów (daje im możliwość decyzji) sprzyja to rozwojowi i usamodzielnianiu się ludzi b) mocno satysfakcjonuje podwładnych, co wiąże się z utrzymywaniem monopolu władzy - rozszerza go na cały proces produkcyjny - incydentalnie pozwala podejmować decyzje innym - zarządza przy pomocy bezpośrednich poleceń - dużą wagę przywiązuje do nadzoru i kontroli - preferowanym motywatorem jest strach (przed niezadowoleniem szefa i sankcjami – awans, premia) - ekstremalnie – grozi zwolnieniem z pracy (często) - atmosfera jest zła - ludzie sięgają do używek, są spięci - efektywność pracy spada do 40% - satysfakcji pracowników brak - szef rzadko używa słowa „dziękuję” c) pasywna postawa kierownika, który sam się boi: - unika podejmowania decyzji zwłaszcza niepopularnych - unika stawiania zadań i wymagania ma dużo niższe - atmosfera jest nijaka - brak decyzji na czas – powstają zaległości - brak systemu motywacyjnego – awansów, premii, nagród. Na bazie tych 3 stylów sformułowano kolejne style (Blake i Muton) stworzyli tzw szafkę kierowniczą, czyli konglomerat różnych stylów, które pogrupowali na: 1. style bierne 2. zorientowane na zadania 3. zorientowane na ludzi 4. style mieszane (na zadania i ludzi) 1. Styl bierny dyskwalifikuje kierownika, choć może dominować. Występuje w 1/3 przypadków w Polsce. 2. Zorientowani na zadania – koncentrują uwagę i aktywność na stawianiu i realizowaniu zadań zespołu, którym kieruje. To ludzie ambitni, konkretni, decyzyjni, z silnie zaznaczonymi cechami przywódczymi, potrafią konsolidować zespół, wysoko stawiają poprzeczkę zadań, są wymagający wobec siebie i podwładnych. Orientacja na zadania łączy się bezpośrednio ze stylem autokratycznym. Nie są to szefowie lubiani, bo są apodyktyczni, bezwzględni wobec wykonania zadań, skłonni do instrumentalnego traktowania podwładnych, a często wyniośli i pyszni. Preferują bezpośrednie formy zarządzania przez: - doraźne polecenia (w ogromnej ilości) - stosowanie kar i nagród (kij i marchewka) - wykorzystują ułomność zespołu tzw życzliwy autokrata (przypadek szczególny) - mimo, że stara się realizować zadania, to stara się nie zrażać ludzi - jest także skłonny do instrumentalnego traktowania podwładnych - jedynym jego celem jest sukces, mimo, że czasem deleguje uprawnienia w dół. 3. Zorientowani na ludzi: - tworzenie przyjaznej atmosfery – klepanie się po ramionach - satysfakcja i zadowolenie pracowników są najważniejsze, bo cenią przyjacielską atmosferę Styl klubowy - : - podstawowa powinność zabawianie pracowników - biurowy wodzirej, ekspert od kawałów i anegdot - często uroczy i lubiany przez pracowników - za to nie lubiani przez dyrektorów i tych, którzy mają inny pogląd na styl kierowania Styl misjonarza – : - wkłada dużo wysiłku w to, by być lubianym - jest za miękki, pracownicy przestają go szanować - nie potrafi egzekwować zadań Styl demokratyczny - : - menedżer stara się o dobry klimat - otwarty na kontakty ze współpracownikami - troska o relacje partnerskie nie przesłania celów firmy i zadań mu powierzonych - zasięga opinii merytorycznych od podwładnych - często tłumaczy pracownikom sens pracy - posiada dar przekonywania do działania - tłumaczy podstawy swoich wyborów - przedstawia cel i misję swojego działania - dba o dobre zarobki podwładnych - interesuje się ludźmi, stara się ich poznać, zna ich problemy, stara się im w nich pomóc (nawet poza zawodowe) - człowiek otwarty, asertywny - łatwo się z nim daje pracować i osiągać satysfakcje - gwarantuje osiągnięcie celów i zadań (szkoda , że jest ich tak mało) Styl idealny (najwyżej ceniony, zorientowany na ludzi i zadania) – bardzo rzadko stosowany, bardzo trudny, trudno pogodzić nastawienie na ludzi z nastawieniem na zadania. Mówiąc o wyborze stylu kierowania trzeba zwrócić uwagę na kategorię czasu, jaki przedsiębiorca ma na podjęcie decyzji. (czy ma możliwość konsultacji, czy musi decydować natychmiast).

Style kierowania

Materiały

Waluta rezerwowa, interwencyjna, lokacyjna, transakcyjna - funkcje FUNKCJA WALUTY REZERWOWEJ, INTERWENCYJNEJ, LOKACYJNEJ, TRANSAKCYJNEJ. Rola waluty rezerwowej: złoto, SDR-y, dewizy. Waluty jakich krajów trzymane są jako rezerwy w b.c poszczególnych krajów:-dolar amerykański-funt szterling-marka RFN-frank francuski-frank szwajcarski-gulden holenderski-jen japoński-inne waluty Waluty międzynarodowe jako waluty i...

Wzorce osobowe w literaturze renesansu 21. Scharakteryzuj wzorce osobowe zaszyfrowane w literaturze renesansu. Literatura odrodzeniowa nie tworzyła wzorców osobowych - ideałów człowieka na wzór piśmiennictwa średniowiecznego. Jednak dostarczała człowiekowi swej epoki wielu dobrych rad i pouczeń. Utwory literackie adresowane były przede wszystkim do szlachty - najprężniejszej war...

Reneizm - wyjaśnienie pojęcia Reneizm - postawa wykreowana przez Rene Chateaubriand\'a, symbolizująca \"chorobę wie-ku\". Bohater jest wrażliwy, nie potrafi znaleźć sensu istnienia - analogia do cech młodego Kordiana.

Elementy chłopskiej mentalności w "Chłopach" Typowe elementy chłopskiej mentalności to: • pragnienie posiadania ziemi i traktowania jej jak świętości: Hanka mówi o ziemi \"Świętaś ty, rodzona, za twoją sprawą wszystko na świecie\", a przysłowie powiada, że „człowiek bez gruntu jak bez nóg”; • przywiązanie do wsi, ziemi i tradycji: świadczy o tym rozpacz Agaty opus...

Klauzula najwyższego uprzywilejowania - wyjaśnienie KLAUZULA NAJWYZSZEGO UPRZYWILEJOWANIA – umowne zobowiązanie państwa do przyznania drugiemu państwu wszelkich ulg i ułatwień, nie mniejszych niż zostały przyznane lub będą przyznana w czasie trwania umowy państwu trzeciemu tzn każda układająca się strona na terytorium drugiej strony nie będzie gorzej traktowana niż jakikolwiek, najbardzi...

Analiza wskaźnikowa spółki ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI Do przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy użyjemy powszechnie stosowanych wskaźników, które można podzielić na kilka grup.  Pierwszą grupę stanowią WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ. Charakteryzują zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań. Wyróżniamy dwa wskaźniki: - wska...

Język w "Krzyżakach" Język Dzięki studiom nad epoką średniowiecza Sienkiewicz nie tylko wprowadził do powieści odpowiednie tło zdarzeń, klimat sporów polsko-krzyżackich, obyczajowość ludzi z różnych środowisk, ale przede wszystkim ułatwił czytelnikom przeniesienie się do czasu i miejsc akcji poprzez zastosowanie stylizacji na język tamtego okresu. Jest on dla ...

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspektywy losów Polski okres ten był szczególny, wymagający wyjątkowego zaangażowania ze strony Polaków w proces utrzymania tożsamości narodowej na płaszczyźnie kulturalnej, która t...