Protekcjonizm a swobodna wymiana - wyjaśnienieProtekcjonizm a swobodna wymiana Rzadko się zdarza, by kraje rozważały możliwość zniesienia wszelkich powiązań handlowych z zagranicą. Wymiana międzynarodowa może mieć swobodny charakter, ale może też napotykać na pewne prze¬szkody. Dla uproszczenia rozpatrzmy przypadek dwóch krajów A i B, które handlują ze sobą. Przedsiębiorstwa kraju A produkują samocho¬dy, których jednostkowy koszt własny wynosi 50 000 FF, podczas gdy w kraju B koszt samochodów o tych samych parametrach wynosi 70 000 FF. Władze kraju B mogą być zainteresowane ochroną przed¬siębiorstw krajowych przed konkurencją zagraniczną. Mają one kilka możliwości. Mogą ograniczyć import samochodów z kraju A; mówi się wówczas o kontyngencie importowym. Mogą też obłożyć importowany produkt przy wjeździe do kraju cłem, osiągającym 50% ceny sprzeda¬ży, lub wymagać, aby importowane dobro odpowiadało .ściśle określonym normom (regulującym np. wysokość świateł samochodowych mierzoną od ziemi z dokładnością do milimetra, kierunek otwierania się drzwi¬czek, jakość karoserii, przygotowanie instrukcji obsługi w języku kraju importującego, sprzedaż produktu przez określonych dystrybutorów lokalnych itd.). Opracowanie norm technicznych i administracyjnych wymaga kontroli, trwającej krócej lub dłużej i pociągającej za sobą koszty, które pośrednio zwiększają ceny importowanych produktów. Środki, jakie stosowane są przez państwo dla ochrony ekonomicznej swoich granic i hamowania wymiany z zagranicą, nazywamy protekcjonistycznymi, Mogą one przyjmować formę taryf, jeżeli pole¬gają na pobieraniu cła, albo formę bezpośrednich ograniczeń wielkości napływających towarów na terytorium danego kraju przez kontyngen¬ty lub restrykcyjną reglamentację. Im większy jest zakres swobodnej wymiany, tym dany kraj jest bardziej otwarty na zewnątrz. Im silniej rozwinięty jest protekcjonizm, tym dany kraj jest bardziej zamknięty. W krańcowym przypadku protekcjonizm prowadzi do całko¬witego odrzucenia przez gospodarkę wymiany z zagranicą, czyli do autarkii.

Protekcjonizm a swobodna wymiana - wyjaśnienie

Materiały

Kierunki XX-lecia międzywojennego KIERUNKI W LITERATURZE Największe zmiany zaszły w poezji i prozie. Na kształt miały wpływ tendencje psychologiczne. Sztuka wymagała aby zobaczyć świat inaczej, subiektywnie, zgodnie z własnym indywidualnym odczuciem. Sztuka XX lecia była sztuką rewolucyjną. Sztuką jest wszystko co wyraża uczucie lub widzenie indywidualne świata, nie ma ust...

Czynniki mikroekonomiczne - wyjaśnienie Czynniki mikroekonomiczne obejmują czynniki specyficzne dla przemysłu, w którym działa przedsiębiorstwo oraz czynniki właściwe dla samego przedsiębiorstwa. Do czynników specyficznych dla przemysłu zalicza się zależność od energii – czynnik ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do gałęzi energochłonnych, charakteryzujących się nis...

Polityka cen zorientowana na koszty POLITYKA CEN ZORIENTOWANA NA KOSZTY • polityka cen według kosztów przeciętnych • polityka cen ze względu na pilność pokrycia kosztów • polityka cen opartych na kosztach krańcowych • polityka cen według progu rentowności POLITYKA CEN WEDŁUG KOSZTÓW PRZECIĘTNYCH Zależy od przebiegu zmian tych kosztów wraz ze zmian...

Fragment Adama i Ewy „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem.” Ale Bóg nie chciał żeby wszystko było ciemnością i stworzył przepiękny świat pełen roślin i zwierząt. Zaś ostatniego dnia Bóg stworzył człowieka. Był to mężczyzna imieniem Adam. Bóg widział jednak że Adam czół się osamotniony: „Wtedy zesłał Pa...

Motyw miłości w baroku Motyw miłości w twórczości barokowej Motyw miłości był jednym z częściej pojawiających się tematów w twórczości barokowej. Nawiązaniem do niego jest sonet J. A. Morsztyna \"Cuda miłości\". Utwór mówi o cierpieniach, których źródłem jest miłość. Miłość jest, według poety, uczuciem skomplikowanym, co podkreślają zresztą licznie użyte paradoksy....

"Noc wielkiego sezonu" jako przenośnia TEMAT: „Noc wielkiego sezonu” - wielka metafora. Ostatnie opowiadanie w cyklu składa się z dwóch części, pierwsza ma charakter teoretyczno - filozoficzny, druga jest realizacją tej teorii, czyli dziwnym snem. Na wstępie mówi autor o trzynastym, nadliczbowym, niejako fałszywym miesiącu tego roku. Mówi też o „quasi czasie̶...

Duchowość baroku Duchowość barokowa: -epoka powstała w wyniku odnowy życia religijnego po zakończeniu soboru trydenckiego, z drugiej strony nastąpił kryzys świadomości religijnej, -rozwój nauki i filozofii, subiektywizm, sceptycyzm, relatywistyczna krytyka świata, pojęcie nieskończoności świata, -konflikt pomiędzy naukowym widzeniem świata a reli...

Toposy z Biblii i z kultury antyku 17. Toposy mające swój rodowód w Biblii i kulturze antyku. Topos- (z gr. szablon, miejsce, wzór) stałe sposoby wyrażania się będące świadectwem ciągłości tradycji w kulturze. Toposy zaczerpnięte z antyku: - syzyfowa praca - stajnia Augiasza - koszula Dejaniry (działanie, które w założeniu miało być dobre, ale przyniosło złe skutki) - herku...