Konflikt racji - "Antygona"Antygona jest jednym z siedmiu przetrwałych dramatów Sofoklesa napisany w starożytnej Grecji w V wieku p.n.e. Sofokles jako reformator teatru antycznego , zwiększył ilość aktorów , rozbudował dialogi , zwiększył liczbę chórzystów , Wiele pomysłów przyjęło się autor Antygony był prawdziwym mistrzem tragedii. Tragedia to rodzaj dramatu najistotniejszą jej cechą jest konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siła wyższą , w tym przypadku Antygony która stoi przed wyborem prawa przed wyborem śmierci lub gniewu bogów Antygona w swojej tragicznej postaci musi dokonać wyboru lecz każda decyzja prowadzi ją do ostatecznej klęski . Z jednej strony stoi prawo boskie któremu każdy człowiek powinien być posłuszny lecz po drugiej stronie stoi prawo ludzkie nakazane przez Kreona króla Teb . Antygona ponosi na siebie brzemię wyboru i jeżeli zdecyduje się na postępowanie zgodne z swoją religią i dokona pochówku to złamie prawo ludzkie . Antygona wie że bogowie mogą ukarać ja bardziej niż Kreon i ponosi decyzje . Podporządkuje się prawu boskiemu więc chowa swojego brata Polinejkesa jak nakazują bogowie , tym czynem naraża się na śmierć . Te dwa prawa , ludzkie jak i boskie są równoważne żadne z nich nie da się ominąć są równoważne i bezwzględne . Sytuacje w jakiej znalazła się Antygona określa się mianem konfliktu tragicznego ale nie tylko Antygona jest postacią tragiczną jest nią również Kreon król Teb który zakazał chowania zdrajcy postąpił tak nie wiedząc że skazuje na śmierć Antygonę ,ale nie może jej uniewinnić gdyż nie pozwala mu na to jego autorytet oraz jego decyzja której nie może podważyć. Król potczymuje więc wyrok i skazuje Antygonę na śmierć tym samym skazuje siebie na gniew bogów w którym giną wszyscy bliscy Kreona jak i jego syn Hajmon i Eurydyka żona władcy Teb Antygona jest tragedią której treść możemy przenieść w dzisiejsze czasy i będzie zawsze aktualna w różnych sytuacjach .

Konflikt racji - "Antygona"

Materiały

Podobieństwo "Iliady" i "Monachomachii" PODOBIEŃSTWA „ILIADY” I „MONACHOMACHII” • temat (wojna); • przyczyna i powód (grecka bogini – Eris); • zapowiedź tematu utworu (zawarta w obu przypadkach w inwokacji, na początku utworu); • obecność scen batalistycznych. Podobieństwa świadczą o tym, że Ignacy Krasicki korzystał świadomi...

"Historia" Baczyński - interpretacja Baczyński - „Historia\" otaczająca rzeczywistość skłania do refleksji wojna czymś nie zrozumiałym los odbiera mu to, czego już posmakował (miłość, przyjaźń) bezradność bezsilności człowieka, okrucieństwo przelewu krwi przekonany, że prawdziwy kres wojny nie nastąpi przerwa między poszczególnymi etapami historii (bitwami) przeznaczon...

Metody analizy finansowej METODY ANALIZY FINANSOWEJ 1) Ze względu na stopień rozwinięcia metod analizy w prowadzonym badaniu danego przedmiotu wyróżniamy: a) Analizę elementarną. Polega ona na rozkładaniu danego zjawiska na elementy z których się składa, na badaniu każdego z tych elementów oddzielnie, nie uwzględniając w tych badaniach zależności między tymi element...

Różne oblicza patriotyzmu W wiek XIX wkraczaliśmy bez własnego państwa. Dlatego też dominujące miejsce w świadomości ówczesnego narodu zdominowała problematyka walki o wolność i niepodległość. Polacy ożywiani wolnościowymi i demokratycznymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, stanęli więc z bronią w ręku najpierw u boku Napoleona, a potem wielokrotnie organizowali spi...

"Ludzie bezdomni" Stefan Żeromski Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni” “Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego. Pisał ja w latach 1898-1899, ale wykorzystał w niej doświadczenia i obserwacje całego dotychczasowego życia. • Budulec życiorysu Joasi stanowiły wspomnienia Żeromskiego z: — dzieciństwa w zbiedniałej rodzinie szlac...

Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia. Związki polskiego renesansu z polskim antykiem są bardzo silne. Można zaryzykować twierdzenie, że antyk „opanował” i określił renesans, stał się źródłem tej epoki. Renesansowi twórcy byli olśnieni starożytną kulturą jako całością. Najświatlejsze umysły zaczęły studiować hist...

Integracha walutowa - historia Historia integracji walutowej Traktat Rzymski nie zawierał wyraźnych uregulowań dotyczących integracji walutowej. Przepisy w nim zawarte dotyczyły realizacji celów narodowych, a nie celów Wspólnoty. Zgodnie z artykułem 104 każdy członek Wspólnoty prowadzi politykę gospodarczą, niezbędną do zapewnienia równowagi całości swego bilansu płatnicz...

Zwierzęta Ameryki Północnej Świat zwierzęcy Pod względem zoogeogr. obszar Ameryki Północnej (poza częścią Meksyku włączaną do krainy neotropikalnej) należy do krainy neark. (Nearktyka), zbliżonej do krainy paleark. i zróżnicowanej w poszczególnych strefach klim.-roślinnych. Z 24 rodzin ssaków 4 są endemiczne — 3 spośród gryzoni (goffery i szczuroskoczki na pustyn...