Konflikt racji - "Antygona"Antygona jest jednym z siedmiu przetrwałych dramatów Sofoklesa napisany w starożytnej Grecji w V wieku p.n.e. Sofokles jako reformator teatru antycznego , zwiększył ilość aktorów , rozbudował dialogi , zwiększył liczbę chórzystów , Wiele pomysłów przyjęło się autor Antygony był prawdziwym mistrzem tragedii. Tragedia to rodzaj dramatu najistotniejszą jej cechą jest konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siła wyższą , w tym przypadku Antygony która stoi przed wyborem prawa przed wyborem śmierci lub gniewu bogów Antygona w swojej tragicznej postaci musi dokonać wyboru lecz każda decyzja prowadzi ją do ostatecznej klęski . Z jednej strony stoi prawo boskie któremu każdy człowiek powinien być posłuszny lecz po drugiej stronie stoi prawo ludzkie nakazane przez Kreona króla Teb . Antygona ponosi na siebie brzemię wyboru i jeżeli zdecyduje się na postępowanie zgodne z swoją religią i dokona pochówku to złamie prawo ludzkie . Antygona wie że bogowie mogą ukarać ja bardziej niż Kreon i ponosi decyzje . Podporządkuje się prawu boskiemu więc chowa swojego brata Polinejkesa jak nakazują bogowie , tym czynem naraża się na śmierć . Te dwa prawa , ludzkie jak i boskie są równoważne żadne z nich nie da się ominąć są równoważne i bezwzględne . Sytuacje w jakiej znalazła się Antygona określa się mianem konfliktu tragicznego ale nie tylko Antygona jest postacią tragiczną jest nią również Kreon król Teb który zakazał chowania zdrajcy postąpił tak nie wiedząc że skazuje na śmierć Antygonę ,ale nie może jej uniewinnić gdyż nie pozwala mu na to jego autorytet oraz jego decyzja której nie może podważyć. Król potczymuje więc wyrok i skazuje Antygonę na śmierć tym samym skazuje siebie na gniew bogów w którym giną wszyscy bliscy Kreona jak i jego syn Hajmon i Eurydyka żona władcy Teb Antygona jest tragedią której treść możemy przenieść w dzisiejsze czasy i będzie zawsze aktualna w różnych sytuacjach .

Konflikt racji - "Antygona"

Materiały

Barok - nazwa epoki Nazwa: Nazwa \"barok\" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej kanonów piękna). Nazwa epoki została zapożyczona z terminologii historii sztuki, gdzie była określeniem przedmiotów art...

Świadomość narodowa - definicja Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit kulturalnych. Świadomość narodowa kształtuja takż...

Bohaterowie "Przedwiośnia" Postacie w \"Przedwiośniu\" Stefana Żeromskiego Jadwiga Dąbrowska : matka Cezarego nie potrafiła nauczyć się płynie mowy rosyjskiej interesowało ją życie w Siedlcach (dostawała listy od Szymona Gajowca) zaszkodziła mężowi podczas balu (mowa) pod Uralem spokojna,cicha wyszła za mąż z przymusu nie potrafi dać sobie rady z synem,aż wkoń...

Poezja grecka i rzymska Do najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże znaczenie dla jej współczenych, określali ją krótkim mianem\"Poetka\". Ważna była rola mecenasa i opiekuna, którą Safona przyjęła dla gromady dziewcząt, żyjących na wyspie Lesbos. Z...

Obrazy rewolucji w "Nie-boskiej komedii", "Przedwiośniu" i "Szewcach" Rewolucja to wyraz pochodzenia łacińskiego, w znaczeniu szerokim i metaforycznym - wszelka szybka i głęboka zmiana ( np. rewolucja obyczajowa, przemysłowa, techniczna ), w znaczeniu węższym - gwałtowna zmiana ustroju politycznego i organizacji społecznych, odbywa się przy znacznym, zaangażowaniu społeczeństwa i przy zastosowaniu środków niezgodn...

Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok Ogromna ilość dzieł traktuje o tym, co dobre, a co złe, prezentuje wzorce i antywzorce postaw ludzkich, zawiera pouczenia i zestaw norm etycznych – bezpośrednio lub parabolicznie. Biblia – najstarsza księga świata – zawiera nie tylko dekalog przykazań, ale również wiele wzorów ludzkich losów i postaw. Jest ona świętą księga ...

Sposób przedstawienia Boga w renesansie Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : „czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?\", dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w spuściźnie czarnoleskiej i świadomości czytelniczej wielu pokoleń Polaków - miejsce zgoła wyjątkowe. Łączy ona w zadziwiaj...

Co to jest paraleizm? Jest to inaczej rodzaj powtórzenia;wystąpienie w wypowiedzi elementów analogicznych formalnie lub treściowo.Jeden z podstawowych chwytów kompozycyjnych w tekscie poetyckim.