Rodzaje analiz w przedsiębiorstwieRODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE KLASYFIKACJA ANALIZ EKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Do kryteriów wyodrębnienia analiz zalicza się: Przeznaczenie analiz a. zewnętrzna, Określana jako sprawozdanie roczne. Przeznaczona dla akcjonariuszy, inwestorów, udziałowców, banków, kooperantów, klientów. Właściwą funkcją sprawozdania jest informowanie o pozycji i rozwoju p. w minionym okresie (najczęściej roku). Prezentuje ono całe p., jego wielkość, cele, politykę i osoby nim kierujące. Informuje o oferowanych dobrach, systemie sprzedaży, filiach i inn. Raport roczny obejmuje bilans i sprawozdanie o stanie p. (funkcjonowanie, stan majątkowy, stan finansów i dochodów). Niektóre p. wykorzystują sprawozdania do kreowania wizerunku firmy. a. wewnętrzna Uwzględnia potrzeby decyzyjne kierownictwa i innych szczebli zarządza-nia. Jest określana jako ”system sterownia wynikiem” lub „ substytut sys-temu zarządzania”. Zawiera a. podstawowych sprawozdań finansowych, ocenę kondycji finansowej i jej determinantów. Szczególne znaczenie ma a. wyniku w aspekcie efektywności gospodarowania. Czas, którego dotyczą a. retrospektywna Ocen wyników działań podejmowanych w przeszłości, punkt wyjścia dla zamierzeń bieżących i przyszłych. a. bieżąca (operatywna) Bieżąca ocena przebiegu podjętych zadań, sygnalizowanie zakłóceń w ich realizacji i negatywnych skutkach zdarzeń gospodarczych. a. prospektywna Ustalenie i ocena różnych wariantów rozwiązań przed podjęciem decyzji przy zastosowaniu rachunku ekonomicznego. Służy wytyczaniu celów i określaniu środków ich realizacji. Zastosowane metody badawcze a. funkcjonalna polega na badaniu oddzielnych zjawisk przez osoby za nie odpowiedzialne (np. a. kosztów własnych, dochodów ze sprzedaży, topień wykorzystania maszyn i urządzeń). Wadą tak przeprowadzonych badań jest subiekty-wizm i tendencyjność badacza oraz brak powiązań między zjawiskami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Analiza mało przydatna w bieżącym zarządzaniu, istotna w ex post. a. kompleksowa Przeprowadzenie oceny dg i stanu ekonomicznego z punktu widzenia po-wiązań i zależności występujących między zj. gospodarczymi. Zawiera całościowe spojrzenie na dg. Dostarcza uporządkowanych obserwacji zjawisk wyrażonych we wskaźnikach, ze wskazaniem zależności przyczynowo-skutkowych. a. decyzyjna Badania wycinkowe, grupujące zjawiska gospodarcze wokół zamierzonej lub zrealizowanej decyzji. Dla określenia zależności między zjawiskami w obrębie danej decyzji tworzy się ich ciągi w układzie przyczynowo-skutkowym i chronologicznym (od uzyskanych rezultatów do przyczyn pierwotnych). Szczegółowość opracowania badań a. ogólna Obejmuje całokształt działalności p. Oparta na wąskiej grupie odpowied-nio dobranych wskaźników syntetycznych. Brak w niej badań wzajemnych zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. a. szczegółowa Badanie określonego odcinka działalności lub problemu. Oparte na szero-kim zakresie informacji i wskaźników umożliwiających uchwycenie zależ-ności przyczynowo-skutkowych.

Rodzaje analiz w przedsiębiorstwie

Materiały

Streszczenie "Chudy literat" Adama Naruszewicza W tej satyrze autor podejmuje temat ubóstwa i pozycji społecznej literatów. Kwestię tę wiąże Naruszewicz z krytyką sarmatyzmu rozumianego jako zacofanie i ciemnotę prowincjonalnej szlachty, która niechętnie przyjmuje jakiekolwiek nowości w dziedzinie literatury i nauki, skąd bierze się niechęć tej części społeczeństwa do czytania \"pożytecznych ...

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw - wstęp Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego i niemożliwe jest jego całkowite wyeliminowanie. Kluczowym problemem dla przedsiębiorcy jest zatem określenie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu, jakie może ono mieć na prowadzoną działalność, a następnie podjęcie takich działań, by wpływ ten zmini...

Dorobek Wisławy Szymborskiej Fascynacje to mocne słowo. Kiedy zaś fascynacja ma dotyczyć literatury i postaw czytelniczych, to pytanie o nią wprowadzi wielu ludzi w zakłopotanie. Po prostu życie nasze zdominowane jest przez prostsze formy rozrywki, obraz wypiera słowo, kaseta rywalizuje z książką... A jeśli już obracamy się w świecie książki, to zwraca uwagę skandalizujący ...

Polisa - definicja, rodzaje UBEZPIECZENIA W HANDLU ZAGRANICZNYM Podstawowym dokumentem ubezpieczeniowym jest polisa ubezpieczeniowa. Trzy strony: ubezpieczyciel, ubezpieczający, ubezpieczany. Rodzaje polis:  Pojedyncza (jednorazowa) – dotyczy ubezpieczenia towaru w ciągu trwania określonej podróży lub określonego czasu  Generalna (mająca charakter...

"Kordian" J.Słowackiego i "Nie-boska komedia" Z.Krasińskiego - Romantyzm Romantyzm Kordiana i rewolucja Henryka W \"Kordianie\" Juliusza Słowackiego poznajemy również bohatera romantycznego, który z nieszczęśliwie zakochanego chłopca przerodzi się w spiskowca i będzie chciał dokonać zamachu na cara Mikołaja I. Początkowo jego życie nie będzie miało sensu, chciałby robić coś ważnego, wielkiego, aby mieć jakiś życiowy...

Polityka handlu zagranicznego - 1989r Polityka handlu zagranicznego Na początku lat osiemdziesiątych, gdy narosły trudności w handlu zagranicznym, znaczenie Polski w międzynarodowym podziale pracy ponownie zmalało. Na przełomie dekady lat 70-tych i 80-tych gospodarka polska weszła w stan głębokiego kryzysu, przejawiającego się wyraźnym spadkiem produkcji, załamaniem eksportu, zawi...

Cudzoziemszczyzna w "Żonie modnej" Ośmieszanie cudzoziemszczyzny w satyrze „Żona modna”. Przedstawia Krasicki obserwacje obyczajowe dotyczące zmian pod wpływem mody francuskiej. Daje też w satyrze portret modnej damy. Zmiany obyczajowe: • rozczytywanie się w romansach i naśladowanie w życiu ich bohaterów; • zwyczaj spisywania intercyzy (umowy przedśl...

Ojczyzna, czyli patriotyzm? Ojczyzna - patriotyzm. Ktoś kiedyś powiedział, iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Według mnie to zbyt mało, ponieważ niemal każdy jego utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną, za wolnością - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemacie wyl...