Rodzaje analiz w przedsiębiorstwieRODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE KLASYFIKACJA ANALIZ EKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Do kryteriów wyodrębnienia analiz zalicza się: Przeznaczenie analiz a. zewnętrzna, Określana jako sprawozdanie roczne. Przeznaczona dla akcjonariuszy, inwestorów, udziałowców, banków, kooperantów, klientów. Właściwą funkcją sprawozdania jest informowanie o pozycji i rozwoju p. w minionym okresie (najczęściej roku). Prezentuje ono całe p., jego wielkość, cele, politykę i osoby nim kierujące. Informuje o oferowanych dobrach, systemie sprzedaży, filiach i inn. Raport roczny obejmuje bilans i sprawozdanie o stanie p. (funkcjonowanie, stan majątkowy, stan finansów i dochodów). Niektóre p. wykorzystują sprawozdania do kreowania wizerunku firmy. a. wewnętrzna Uwzględnia potrzeby decyzyjne kierownictwa i innych szczebli zarządza-nia. Jest określana jako ”system sterownia wynikiem” lub „ substytut sys-temu zarządzania”. Zawiera a. podstawowych sprawozdań finansowych, ocenę kondycji finansowej i jej determinantów. Szczególne znaczenie ma a. wyniku w aspekcie efektywności gospodarowania. Czas, którego dotyczą a. retrospektywna Ocen wyników działań podejmowanych w przeszłości, punkt wyjścia dla zamierzeń bieżących i przyszłych. a. bieżąca (operatywna) Bieżąca ocena przebiegu podjętych zadań, sygnalizowanie zakłóceń w ich realizacji i negatywnych skutkach zdarzeń gospodarczych. a. prospektywna Ustalenie i ocena różnych wariantów rozwiązań przed podjęciem decyzji przy zastosowaniu rachunku ekonomicznego. Służy wytyczaniu celów i określaniu środków ich realizacji. Zastosowane metody badawcze a. funkcjonalna polega na badaniu oddzielnych zjawisk przez osoby za nie odpowiedzialne (np. a. kosztów własnych, dochodów ze sprzedaży, topień wykorzystania maszyn i urządzeń). Wadą tak przeprowadzonych badań jest subiekty-wizm i tendencyjność badacza oraz brak powiązań między zjawiskami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Analiza mało przydatna w bieżącym zarządzaniu, istotna w ex post. a. kompleksowa Przeprowadzenie oceny dg i stanu ekonomicznego z punktu widzenia po-wiązań i zależności występujących między zj. gospodarczymi. Zawiera całościowe spojrzenie na dg. Dostarcza uporządkowanych obserwacji zjawisk wyrażonych we wskaźnikach, ze wskazaniem zależności przyczynowo-skutkowych. a. decyzyjna Badania wycinkowe, grupujące zjawiska gospodarcze wokół zamierzonej lub zrealizowanej decyzji. Dla określenia zależności między zjawiskami w obrębie danej decyzji tworzy się ich ciągi w układzie przyczynowo-skutkowym i chronologicznym (od uzyskanych rezultatów do przyczyn pierwotnych). Szczegółowość opracowania badań a. ogólna Obejmuje całokształt działalności p. Oparta na wąskiej grupie odpowied-nio dobranych wskaźników syntetycznych. Brak w niej badań wzajemnych zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. a. szczegółowa Badanie określonego odcinka działalności lub problemu. Oparte na szero-kim zakresie informacji i wskaźników umożliwiających uchwycenie zależ-ności przyczynowo-skutkowych.

Rodzaje analiz w przedsiębiorstwie

Materiały

"Kurs filozofii pozytywnej" - poglądy Augusta Comte August Comte W rozprawie “Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy: przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe; twierdził, że w...

Psychoanaliza Freuda Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, zwłaszcza histerii. W latach 1885-86 pracował w paryskiej klinice psychiatrycznej Salpetriere pod kierunkiem J.M. Charcot\'a. Po powrocie do Wiednia prowadził prywatną praktykę lekarską. Wspólnie z ...

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa Narrator doskonale pamięta historię małżeństwa z naprzeciwka. Wiedli spokojne, szare życie: \"Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałów patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować po ...

Portrety bohaterów skazanych na samotność „Samotność, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru. Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali uczucia samotności. Myślę, że takiej samotności doświadczali przede wszystkim ci,...

Krótka charakterystyka "Kazań sejmowych" “KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. Wśród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradcą króla i kaznodzieją królewskim. Chciał on poprawić sytuacj...

Rodzaje centrów handlowych RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH (Ośrodków) 1. wielofunkcyjne ośrodki handlowe • zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy • powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2 • szeroki asortyment oferowanych towarów • zróżnicowany poziom świadomych usług 2. ośrodki handlowe...

Ocena postaw obywatelskich w renesansie, oświeceniu i romantyźmie 29. Życie dla siebie i życie dla innych - ocena postaw obywatelskich w twórczości pisarzy renesansu, oświecenia i romantyzmu. Literatura na przestrzeni wieków przedstawiła nam wiele postaw, które zmieniały się w zależności od panującej rzeczywistości. Na ideał renesansowego humanisty, człowieka wyzwolonego, odważnego w poszukiwaniu prawdy, w...

Konrad Wallenrod - charakterystyka, bohater czy zdrajca Adam Mickiewicz \"Konrad Wallenrod\" Adam Mickiewicz stworzył w swojej powieści poetyckiej pod tytułem: \"Konrad Wallenrod\" bardzo kontrowersyjnego bohatera. Konrad Wallenrod dokonał rzeczy wielkiej - uratował ojczyznę od niechybnej klęski, ale używając metod niegodnych średniowiecznego rycerza. Nasuwa się pytanie: bohater czy zdrajca ? Post...