Problematyka "Niemców"KruczkowskiLEON KRUCZKOWSKI „NIEMCY” Autor na przykładzie jednej niemieckiej rodziny pokazał i skonfrontował różne postawy wobec hitleryzmu. Centralnym problemem stała się postawa profesora Sonnenbrucha. Można zna-leźć tu dowody na to, co z ludzi uczyniła ideologia faszyzmu. Dialogi dramatu dają duże możliwo-ści przedstawienia się poszczególnym postaciom. Żadna z postaci dramatu nie jest osobą szczęśliwą, każda przeżywa swój dramat. Czas akcji przypadł na koniec września 1943 roku., a więc w tym momencie wydarzeń w Europie rozpanoszył się hitlerowski terror. W dramacie występuje 19 osób: - profesor Sonnenbruch - Berta – jego żona - Ruth – ich córka - Willi – ich syn - Liesel – wdowa po starszy synu Berty i profesora - Joachim Peters – były student profesora, a obecnie zbieg z obozu - Hoppe – woźny - Schultz - Juryś - pani Soerensen - Marika - Tourterelle - oficer Wermachtu - gefreiter - Antoni - urzędnik policyjny - dziecko żydowskie - Heini Dramat składa się z 3 aktów, a one są podzielone na odsłony. W pierwszym akcie dra-mat rozgrywa się w Polsce, Norwegii i we Francji. W drugim zostajemy wprowadzeni przez drama-turga do niemieckiej rodziny w Getyndze. Profesor Sonnenbruch jest wybitnym uczonym, a w związku z tym człowiekiem myślą-cym, potrafiącym wytyczyć drogi rozwoju nauki, ale jest odizolowany od wszystkiego. Nie intere-suje go jak są wykorzystywane jego wynalazki. Postanowił przeczekać złe czasy, nie robiąc nic dla bliźnich. Jest on odpowiedzialny za morderstwa na bliźnich pośrednio. Drobne gesty wskazują na to, że nie solidaryzuje się on z faszystami, np.: sprawa odmowy napicia się francuskiego koniaku. Lecz ten gest jest postrzegany tu jako „dziecięce dąsanie”. Berta kocha naród niemiecki i nienawidzi wrogów. Z drugiej strony jest wielka miłość do syna. O podbitych terenach mówi, że są to „dzikie tereny” zamieszkiwane przez złych ludzi. Ruth dobrze czuje się w Europie, gdyż jest arystokratką. Lubi ona życie na gorąco. Po-maga ukryć się Petersonowi, przez co zostaje aresztowana. Liesel zadzwoniła po policję, nie troszczy się o nic, jest egoistyczna, okrutna, nie szanuje profesora. Hoppe morduje żydowskie dziecko z zimną krwią, uprzednio nakarmiwszy go jabłkiem. Przed tym zdarzeniem widzimy jego człowieczeństwo, lecz szybko mija. Życie człowieka nie stanowi dla niego wartości. Juryś jest podobny do Hoppego. Upia się aby uśpić nerwy i sumienie. Willi okłamuje panią Soersen, przekazuje jej fałszywe wiadomości o jej aresztowanym synu w zamian za piękny drogocenny naszyjnik. Jest obojętny dla ludzkiego życia, egoistyczny. Marika jest przerażona zachowaniem swojego kochanka – Willego, czuje się bezsilna wobec tego stanu rzeczy. Dość dużą rolę w dramacie pełnią rekwizyty, które w „Niemcach” nabrały rangi symbo-li. Oto one: Jabłko – jest to symbol dobra i zła. Zjada je przed śmiercią dziecko żydowskie. Jabł-kiem później również jest obdarowany syn Hoppego. Butelka koniaku – szlachetny trunek, który potrafi rozjaśnić umysł, pobudzić do życia, a jednak profesor odmawia wypicia jednego kieliszka. Naszyjnik – drogocenny klejnot, który założyła matka bolejąca nad uwięzionym synem, z zamiarem podarowania go Willemu. Ozdobił on potem szyję Berty – matki mordercy.

Problematyka "Niemców"Kruczkowski

Materiały

Zarządzanie naukowe wg Fredericka Taylora Zarządzanie naukowe (1900-1920) Koncepcję zarządzania naukowego opracował Frederick Taylor, który ustalił cztery zasady: 1. Wyodrębnić podstawowe elementy każdej pracy – podzielić ją na proste jednostki. Określić potrzebne ruchy przy posługiwaniu się narzędziami, czas, narzędzia i standardy pracy. Stworzyć optymalne warunki do jej wykon...

Wizerunek kobiet w pozytywiźmie - przykłady I. PORTRETY KOBIET W PROZIE POZYTYWISTYCZNEJ (PRZYKŁADY); Kobiety w XIX wieku postawione zostały wobec naglącej potrzeby pracy zarobkowej. Przyczyny tego tkwiły w: - konfiskacie majątków; - uwięzieniu i zesłaniu uczestników powstania; - ciężkiej sytuacji średniego i drobnego ziemiaństwa po uwłaszczeniu chłopów; - tragiczny los sierot i wd...

Literatura grecka: Homer Literatura grecka. a) Homer - pochodził z Chios, żył na przełomie IX/VIII w. p.n.e. Rozpoczął epokę literacką. Iliada powstała ok. 800 r. p.n.e., a Odyseja ok. 750 r. p.n.e. „Iliada\" jest utworem opartym na micie o wojnie trojańskiej i dotyczy wydarzeń z ostatniego roku wojny. „Iliada\" ma cechy eposu. - przedstawia losy bohaterów...

Zagadnienia pozytywizmu - Henryk Sienkiewicz Henryk Sienkiewicz. Nowela \"Szkice węglem\" powstała w Kalifornii, w roku 1876. Utwór ten ukazuje tragiczną sytuację chłopa w zaborze rosyjskim, już po wejściu w życie ustawy uwłaszczeniowej (1864). Nowela ta oskarża ludzi, którzy odpowiadają za sytuację najuboższych, najbardziej upośledzonych ekonomicznie i prawnie warstw społecznych. Chłop...

Co to są migracje? Migracje. Przejaw mobilności czynników produkcji w tym spadku czynnika pracy. Migrujący kieruje się dążeniem do maksymalizacji swoich dochodów. Motywy migracji mają charakter kulturowy, np. religijny, etniczny, językowy rodzinny. Proces jednokierunkowy. Odpływom ludności towarzyszą ponowne przypływy do regionu lub kraju rodzinnego. Bariery w...

Sprawa chłopska od powstania kościuszkowego do początku XX wieku Po powstaniu kościuszkowskim i próbie uwłaszczenia chłopów, którą ogłaszał Uniwersał Połaniecki 7 V 1794 r. Nastąpiło wyciszenie sprawy chłopskiej, aż do 1807 r, gdy to Konstytucja Księstwa Warszawskiego mówiła o uwłaszczeniu chłopów. Jednak bez nadania ziemi. Dlatego król pod wpływem szlachty na mocy dekretu z dnia 21 XII 1807 r. potwierdził pr...

Jak reklama wplywa na ludzi by korzystać z używek Jak zachęcić dzieci i dorosłych do korzystania z tych używek - działalność firm w celu kaptowania nowych konsumentów. Wielkim odkryciem nie będzie stwierdzenie, że papierosy, alkohol i narkotyki są szkodliwe tak dla naszego zdrowia jak i społecznie: powodują uzależnienia, nowotwory, choroby psychiczne; nadużywanie ich jest śmiertelne... . D...

Różne oblicza miłości Różne oblicza miłości Miłość – słowo, które od początku istnienia sztuki jest inspiracją dla twórców. Od malarstwa po literaturę, w każdym przejawie ludzkiej działalności artystycznej słowo to jest soczewką skupiającą dążenia całej sztuki. Wypowiedzieć, zobrazować to, co nie istnieje w materialnym świecie, co obce jest racjonalizmowi – to ...