Relacje międzyludzkie i ich rodzajeRelacje międzyludzkie i ich podstawowe rodzaje a) styczności - przestrzenne – zachodzą między dwoma jednostkami A i B, wtedy kiedy dwie jednostki uświadamiają sobie o własnym istnieniu - psychiczne – gdy jednostka A zaczyna interesować się osobnikiem drugim B, ale jednocześnie uświadamia sobie co może od niej otrzymać i co w zamian może mu dostarczyć - społeczne – powstaje wtedy, gdy zamiar nawiązania kontaktu w celu wymiany jakiejś wartości zostaje zrealizowana Rodzaje styczności społecznych: - styczności przelotne – np. kupno jednej książki na straganie - styczności trwałe – np. stałe kupowanie gazety u tego samego sprzedawcy - styczności równorzędne – np. dwaj studenci pożyczają książkę z biblioteki - styczności nierównorzędne – np. student zdaje egzamin u profesora - styczność rzeczowa – np. wymiana kasety wideo - styczność osobista – np. wymiana zwierzeń osobistych dwóch osób - styczność pośrednia – np. rozmowa telefoniczna - styczność bezpośrednia – kontakt „twarzą w twarz” b) interakcje - to wzajemne oddziaływaniem, aby dążyć by zmienić zachowanie u człowieka - to systematyczne, trwałe działanie skierowane na wywoływanie u partnera określonych reakcji rodzaje interakcji - interakcje bezpośrednie – np. praca dziennikarza - interakcje pośrednie – np. osoby siebie nie znają i nic o sobie nie wiedzą - interakcje świadome – np. - interakcje spontaniczne – np. gra na giełdzie b) stosunki społeczne stosunki społeczne – to system unormowanych, wzajemnych oddziaływań na bazie określonych wartości, oparte na naszych przekonaniach 10) Zbiory i zbiorowości społeczne a) zbiory Zbiór to: - grupa ludzi zebrana wg jakieś danej cechy np. wzrostu, koloru włosów, tworzona dla pewnych potrzeb – definicja statystów - zestaw ludzi posiadających wspólną cechę, która powoduje, że ludzie w określonych sytuacjach zachowują się w sposób podobny lub identyczny Typy zbioru: Publiczność zebrana – to zbiór osób zgromadzonych w jednym miejscu, wspólnie zainteresowanych jakimś wydarzeniem Występuje ona w 2 postaciach: a) zbiegowisko – to publiczność zebrana w sposób spontaniczny, przypadkowy, impulsem jest wydarzenie, które wywołuje zaciekawienie, np. pożar, wypadek b) audytorium – to publiczność zebrana, przez jakiegoś organizatora, występuje w dwóch rodzajach: - publiczność rekreacyjna – np. ludzie zebrani dla rozrywki, w kinie, teatrze - publiczność informatywna – np. uczestnicy wykładu, wiecu Publiczność niezebrana – są to odbiorcy tych samych treści, przekazywanych przez środki masowych informacji Tłum a) tłum agresywny • tłum walczący – występuje podczas strajków • tłum terroryzujący – występuje w programach walki z mniejszością etniczną • tłum linczujący – wymierzanie samosądu sprawcom b) tłum uciekający – tworzą ludzie uciekający przed pewnym zagrożeniem c) tłum ekspresywny – przejawia się w celu publicznego wyróżnienia, pewnego poglądu uznanie czegoś, albo potępienie czegoś, tłum ten jest organizowany i występuje tu straż porządkowa

Relacje międzyludzkie i ich rodzaje

Materiały

Kapitał zapasowy Zasady tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego określają przepisy KSH, ustalenia zawarte w statucie (umowie) spółki oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (zgromadzenia wspólników). Kapitał zapasowy jest tworzony lub zwiększany z tytułu nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pomniejszany o koszty związane z ...

Woda i roślinnośc Kordylierów Stosunki wodne. Wschodni łańcuch Kordylierów — G. Skaliste, stanowi gł. dział wód Ameryki Pn.; Kordyliery są odwadniane przez źródłowe rz. Mackenzie, Saskatchewan, Missouri (i jej pr. dopływy), Rio Grande i inne uchodzące do O. Atlantyckiego oraz przez Jukon, Fraser, Kolumbię (z dopływem Snake), Kolorado, uchodzące do O. Spokojnego. Rzeki ...

Grób Jana i Cecylii oraz mogiła powstańcza - rola w "Nad Niemnem" Ogromną rolę w powieści spełniają dwa miejsca: grób Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańcza z 1863 roku. Są to jakby miejsca święte, przedstawiają obrazy z przeszłości związane z bohaterami ówczesnymi. Przedstawiając historię Jana i Cecylii, autorka składa hołd ludziom pracy, którzy dzięki tejże pracy pomnażają swój dorobek. Jan był prostym człowi...

Dziady cz III - powstanie, opis Propozycje zbawcze w III części \"Dziadów\" III część \"Dziadów\" powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do Paryża, a następnie przybył do Wielkopolski. Niestety nie udało mu się ...

Epistolografia - sztuka pisania listów Epistolografia - sztuka pisania listów. W Baroku, była moda na pisanie długich kwiecistych listów. Najbardziej znane to listy do Marysieńki pisane przez Jana III Sobieskiego (16241696). Był ożeniony z Marią, Kazimierą d’Avginer. Prowadzili ożywioną korespondencję jeszcze przed ślubem, najwięcej powstało w latach 1665÷83 kiedy na s...

Co to jest rym? Rym - powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących określoną pozycję w obrębie wersu (wiersz) lub zdania (proza).

Marketing strategiczny - wyjaśnienie MARKETING STRATEGICZNY – jak – w warunkach zmieniającego się otoczenia – wybrać i zdobyć, ewentualnie stworzyć, a następnie utrzymać rynek zbytu, który zapewniałby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego potrzeb i długofalowych aspiracji rozwojowych. - konieczność opracowywania długofalowych koncepcji przystoso...

Porównanie literatury pierwszej i drugiej dekady XX-lecia Literatura pierwszej i drugiej dekady 20-lecia - porównanie Pierwsza dekada - zwana czasem jasnym dziesięcioleciem. Dominują w niej postawy optymistyczne (po odzyskaniu niepodległości), wiara w świetlaną przeszłość. Najgłośniejszą grupą tego okresu okazał się Skamander. Wśród zjawisk poetyckich pierwszego dziesięciolecia wyróżnia się twórczość ...