Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwaŹródła finansowania majątku przedsiębiorstwa – koszt pozyskania kapitału W przypadku sp. z o.o. elementem kapitału własnego jest: 1.kapitał udziałowy (zakładowy) – może być wniesiony w formie pieniężnej albo aportu rzeczowego, 2.Kapitał zapasowy 3.Kapitał niepodzielony 4.Dopłaty – zwiększenie udziałów z tyt. wpłaty W przypadku S.A. – kapitał własny to: 1.Kapitał akcyjny 2.Kapitał zapasowy 3.Zysk niepodzielony Kapitał obcy – kredyty, pożyczki (obligacje), leasing, factoring, zobowiązania bieżące. Kapitał własny – należy szacować koszt tego kapitału. Termin koszt kapitału oznacza ile chce zarobić właściciel. Istnieje wiele metod które szacują koszt kapitału własnego: 1.metoda najprostsza i najczęściej stosowana to ulokowanie kapitału + premia za ryzyko PR – premia za ryzyko RF – stopa wolna od ryzyka Koszt kapitału własnego = PR + RF 2.Metoda Gordona (od nazwiska) – wg tej metody koszt kapitału własnego określany jest wzorem Koszt kapitału własnego = D / (P – F) + g Gdzie: D – dywidenda, P –cena akcji, F –koszt emisji, g –stopa wzrostu dywidendy (%). Przykład – metoda Gordona Jeżeli firma sprzedała za 100 zł. przy czym poniosła 4% koszty emisji, to przy założeniu, iż planowana wysokość dywidendy wyniesie 20% wartość akcji rocznie oraz rokrocznie planowany jest wzrost o 6% to: KWR= 20/ (100-4) + 6% = ok. 27% 3.Metoda CAMP –metoda ta opiera się na szacowaniu ryzyka danej firmy wynikającego z wahań wartości akcji firmy w stosunku do tzw. Portfela rynkowego. Podstawą tego modelu jest wskaźnik ß. Wskaźnik ß - obrazuje zmienność (ryzyko) akcji danej firmy w stosunku do rynku. Jeżeli ß akcji danej firmy =1 oznacza to, że wzrost np. wskaźnik giełdowego (WIG) o 10% spowoduje wzrost wskaźnika również o 10% - przeciętny poziom ryzyka. Jeżeli ß =1,5 wzrost / spadek WIG o 10% spowoduje wzrost / spadek wartości akcji o 15% - podwyższone ryzyko. Jeżeli ß= 0,5; wzrost/spadek WIG o 10% spowoduje wzrost/spadek akcji o 5 % - niewysokie ryzyko. KKW = RF + (RM - RF) x ß CAMP ( Capital Assets Pricing Model) RF - stopa wola od ryzyka RM – stopa dochodu portfela rynkowego akcji WIG ß – współczynnik Przykład: Jeżeli stopa wolna od ryzyka wynosi 13 % średni wzrost z portfela rynkowego wynosi ok. 24% to w sytuacji, kiedy ß danej firmy wynosi 1,2 KKW=13%+(24%-13%)x1,2=26,2% Kapitał obcy i jego koszty Koszt kredytu bankowego – liczy się wg wzoru: Kd = r x (1-T) Kd – rzeczywisty koszt kredytu bankowego R – roczna nominalna stopa procentowa kredytu bankowego T – stopa podatku dochodowego Kiedy odsetki wpisujemy w koszty przedsiębiorstwa powoduje to mniejszy podatek dochodowy. Efektywny koszt kredytu – związany jest z rozłożeniem rat kredytu. Kredyt możemy spłacać wg rat malejących lub równych. Przykład: Kredyt 100 zł. oprocentowanie w skali roku 20 % podatek 28% Spłacamy w dwóch ratach: 1 rata kredyt 50 odsetki 10 podstawa oprocentowania 1000 2 rata kredyt 50 odsetki 5 podstawa opodatkowania 50 20% - nominalnie kredyt kosztował 20% 15% - efektywnie kredyt kosztował 15% Kd = 20% x (1-28%)= 14,4% Kredyt kupiecki – kredyt towarowy, kredyt dostawczy – nie płacimy za otrzymany towar po określonym czasie, czyli dostawca nas kredytuje. Kredyt kupiecki może kosztować, ale nie musi. Dostawca chcąc przyspieszyć spłatę daje upusty w cenie jeśli odbiorca zapłaci wcześniej. Koszt kredytu kupieckiego liczy się = % opustu x 360 ________________________________________ 100 - % opustu okres kredytu – okres opustu Efektywny koszt kredytu kupieckiego = 1 + koszt kredytu ________________________________________ liczba powtórzeń w roku - 1 Przykład: Przyjmując, że fabryka opon w Dębicy udzieliła nabywcy kredytu kupieckiego w wys. 900 zł. na następujących warunkach: 2% opustu przy płatności w ciągu 10 dni lub zapłata pełnej kwoty po 30 dniach. Nabywca opon może zapłacić 900 zł. – 2% czyli 882 zł. po 10 dniach albo pełne 900 zł. po 30 dniach. Nabywca faktycznie zaciąga kredyt 882 zł., kredyt na 20 dni płacąc 18 zł. odsetek 900 – 882 = 18zł. Koszt kredytu kupieckiego = 2 x 360 = 2 x 360 = 36,73% 100 – 2 30-10 98 20 Efektywny koszt kredytu Zakładając, że 20 dniowy okres kredytu po terminie opustu powtarza się 18 razy w roku, może obliczyć roczną stopę procentową przyjmując 360 dni w roku. Roczny koszt kredytu = = 1 + 36,7 18 - 1 = 43,85%

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa

Materiały

Mit arkadyjski - geneza ARKADIA - (wg starożytnych greków) górski, lesisty kraj na środkowym Peloponezie, zamieszkały przez ubogich pasterzy i dzikie zwierzęta. Kraina prostoty i szczęśliwości (w istocie zacofana i prymitywna). Wielką karierę zrobił mit arkadyjski, który po raz pierwszy pojawił się w IV eklodze Wergiliusza w postaci poetyckiego obrazu wyidealizowanej k...

Charakterystyka i ocena poglądów Szymona Gajowca Charakterystyka i ocena poglądów Gajowca i koncepcji “szklanych domów\". Szymon Gajowiec - przedstawiciel rządu - fikcyjna postać - ukochany Jadwigi, matki Cezarego. Zapowiada on demokrację, reformę rolną, policję i wprowadzenie złotego. Jego mistrzami ducowymi są: Stanisław Krzemiński (“Niegdyś członek Rządu Narodowego w 63. Histor...

Cudzoziemszczyzna w "Żonie modnej" Ośmieszanie cudzoziemszczyzny w satyrze „Żona modna”. Przedstawia Krasicki obserwacje obyczajowe dotyczące zmian pod wpływem mody francuskiej. Daje też w satyrze portret modnej damy. Zmiany obyczajowe: • rozczytywanie się w romansach i naśladowanie w życiu ich bohaterów; • zwyczaj spisywania intercyzy (umowy przedśl...

Istota analizy wskaźnikowej 5.1.Istota analizy wskaźnikowej W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, która stanowi jej uogólnienie i spojrzenie na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych. Przedmiotem analizy finansowej przedsiębiorstwa są: •sytuacja majątkowa, &...

Literatura średniowiecza dowodem zacofania epoki Średniowiecze (wieki średnie) jest epoką między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Za początek średniowiecza uważa się umownie rok 476 n.e. czyli upadek Cesarstwa Zachodnioeuro-pejskiego, natomiast za schyłek uważa się trzy wydarzenia: wynalezienie druku - 1450, upadek Cesarstwa Bizantyjskiego - 1453 i odkrycie Ameryki - 1492 r. Ogólnie p...

Gabriela Zapolska - życie i twórczość Życie i twórczość Gabriela Zapolska (właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Fiotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki) urodziła się 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zmarła 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka, aktorka, felietonistka i recenzentka teatralna. Pochodziła z zamożnej ...

Rodzaje planów Plany strategiczne. Prowadzą do osiągnięcia ogólnych celów organizacji - do spełnienia misji, stanowiącej szczególny powód istnienia organizacji. Plany operacyjne. Określają sposoby wcielenia w życie planów strategicznych. Plany operacyjne dzielą się na: Plany jednorazowe - określające szczególne działania, które prawdopodobnie nie będą po...

Wewnętrzne pozyskiwanie kapitałów Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła pochodzenia, a przez więc kogoś jest w określony sposób finansowany. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako na aktywa, zaś źródła i sposób finansowania zapisywane są jako pasywa. Struktura pasywów stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania źródeł finansowania majątku i ...