Ocena postawy chłopa w "Rozdziobią nas kruki, wrony "„Rozdziobią nas kruki, wrony” pochodzi z pierwszego zbioru opowiadań Stefana Żeromskiego, wydanego w 1895 roku. W utworze tym autor przywołuje pewien epizod z końca powstania styczniowego i śmierć jednego z powstańców, Andrzeja Boryckiego (Szymona Winrycha). Żołnierz, najpierw bestialsko zamordowany przez oddział rosyjski, zostaje okradziony przez biednego chłopa z pobliskiej wsi. Chłop ten obdziera trupa z odzieży, ściąga skórę z martwego konia, zabiera uprząż i wracając do domu modli się: „Tak bez wiedzy i woli zemściwszy się za tylowieczne niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk, za hańbę i za cierpienie ludu, szedł ku domowi z odkrytą głową i modlitwą na ustach. Dziwnie rzewna radość zstępowała do jego duszy i ubierała mu cały widnokrąg, cały zakres umysłowego objęcia, całą ziemie barwami cudnie pięknymi. Głęboko, prawdziwie z całej duszy wielbił Boga za to, że w bezgranicznym miłosierdziu swoim zesłał mu tyle żelastwa i rzemienia.” Co oznacza ta przejmująca, że aż okrutna scena? Wiemy, że Żeromski swoje nadzieje wiązał z ludem, nie miał więc na celu formułowania aktu oskarżenia wobec biednego chłopa szargającego zwłoki swojego rodaka poległego za świętą, narodowa sprawę. Jego postawa jest efektem wielowiekowej „tradycji” poddaństwa, wyzysku tej grupy społecznej. Zacofany, prymitywny i ciemny chłop nie wie, że powstanie toczy się m.in. o poprawę jego sytuacji. Zachłanność i pragnienie zdobycia za wszelką cenę dóbr materialnych wynikają z jego ubóstwa. Życie jest dla niego walką o przetrwanie, i to bez znaczenia, czy panem będzie Polak, czy zaborca. Autor obwinia szlachtę o to, że zaniedbywana przez stulecia warstwa chłopska, żyjąca w nędzy i poniżeniu nie ukształtowała w sobie poczucia tożsamości narodowej, nie rozumiała idei powstania, gdyż słowo: ojczyzna było dla niej jedynie pustym dźwiękiem. Wiejski nędzarz nie zdawał sobie sprawy, że postępuje niegodnie, ponieważ nikt nie uświadomił mu jak ważną rolę może odegrać w toczącej się walce i co zwycięstwo może zmienić w jego bytowaniu. Żeromski z ogromną odwagą przypomniał prawdę, że egoistyczne postępowanie warstw posiadających, nazwanych przez niego „prorokami ciemnoty”, utrudniało związanie walki o niepodległość z wyzwoleniem ludu od niewoli społecznej. Wyraźnie sugeruje, że gdyby warstwa chłopska miała wyższą świadomość narodową i została włączona do powstania, jego scenariusz mógłby być zupełnie inny, oraz świadamia, że jeśli sytuacja w kraju się nie zmieni „rozdziobią nas kruki, wrony”.

Ocena postawy chłopa w "Rozdziobią nas kruki, wrony "

Materiały

Wokulski - romantyk i pozytywista \"Wokulski to człowiek stojący w morzu romantyzmu, podczas gdy głową sięga już epoki pozytywizmu\". - romantyk -miłość, walka o niepodległość; - pozytywista - prowadzi sklep, pomaga potrzebującym, zajmuje się nauką, itp., itd.;

Wybór między inwestycjami rzeczowymi i finansowymi Wybór między inwestycjami rzeczowymi i finansowymi: Przedsiębiorstwo musi zdecydować, czy ulokować wolne środki pieniężne w inwestycje rzeczowe czy finansowe. Podejmowanie decyzji o lokowaniu środków pieniężnych inwestycje finansowe na rynku finansowym, to najczęściej decyzje o: • Lokowaniu pieniędzy bankach; • Zakupach udziałów ...

Los ludzi jako główny temat poezji Norwida Norwid to jeden z najbardziej indywidualnych twórców epoki romantyzmu. Za jego życia większość ludzi go nierozumiała, nie czytywano jego wierszy. Ten dorobek artystyczny doceniono dopiero po jego śmierci. Za prawdziwego geniusza uznano go w okresie Młodej Polski. Ale co było takiego szczególnego w jego twórczosci ? Utwory te nie poruszały wielu ...

Zarządzanie ryzykiem kredytowym Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy lub otoczenia gospodarczego. Finansowanie rozwoju dzięki kredytom jest ryzykowne. Generalnie można stwierdzić, że ryzyko kredytowe jest ty...

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza - postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotni...

Wzorzec rycerski na przykładzie "Iliady" i "Pieśni o Rolandzie" Starożytny i średniowieczny wzorzec rycerski na przykładzie „Iliady” i „Pieśni o Rolandzie” Rycerza starożytnego i średniowiecznego wiele łączy. Oba wzorce ukazują mężczyzn idealnych, silnych, pięknych, mężnych, wiernych w przyjażni (Achilles dokonuje zemsty za przyjaciela, Patroklesa...

Czas i historia w "Nad Niemnem" Czas i historia w interpretacji Orzeszkowej Czas w Nad Niemnem wydaje się płynąć alinearnie. Inaczej trwają i upływają wydarzenia w wymiarze jednostkowym, inaczej mierzony jest czas historyczny. Wydarzenia sprzed wieków lub sprzed lat dwudziestu zdają się być dla wielu bohaterów żywsze i bardziej aktualne niż ich dzień bieżący. Akcja posuw...

Katastrofizm generacyjny i historiozoficzny w wierszach Baczyńskiego Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu \"Z głową na karabinie\" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niiesie ona zagładę pokoleniu, które jako pierwsze po ponad studwudziestoletniej niewoli urodziło się, wychowało w wolnej Polsce i przeznaczone było do życia w pokoju i szczęściu. W wizyjnym krajobrazie noc...