Źródła finansowania inwestycjiŹródła finansowania inwestycji: Źródła wewnętrzne:  Nadwyżka finansowa (zysk netto i amortyzacja);  Przemieszczenie środków z jednych składników majątku na inne (zmiana struktury aktywów);  Wycofanie kapitałów własnych z finansowania środków obrotowych i przeznaczenie ich na finansowanie inwestycji (zastąpienie finansowania KW – KO, zmiana struktury pasywów). Źródła zewnętrzne:  Pozyskanie wspólnika krajowego lub zagranicznego (wymaga na ogół zmiany formy organizacyjnej i statutu);  Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego;  Wyemitowanie dłużnych papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych);  Emisja akcji (nowej serii) – podwyższenie kapitału akcyjnego. Podwyższenie kapitałów własnych może odbyć się przez: 1) Kapitalizację zysku; 2) W spółkach nie będących S.A. poprzez wniesienie dodatkowych wp[łat przez udziałowców; 3) Udziałowców S.A. poprzez dodatkową emisję akcji. Dodatkowa emisja akcji może być przeprowadzona: 1) Z wyłączeniem prawa poboru – oznacza to, że emisja kierowana jest do nieograniczonej liczby inwestorów; 2) Z zagwarantowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, co oznacza, że emisja kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy PRAWO POBORU JEST ZBYWALNE Daje nam możliwość nabycia akcji po cenie nominalnej przy jednoczesnej wyższej cenie rynkowej tych akcji. Metody oceny inwestycji: - proste – niedyskontowe - opierające się na dyskoncie Proste metody oceny inwestycji: - okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (okres, po którym przychody zyskane z inwestycji zrównoważą nakład początkowy); - stopy zysku z inwestycji (określony stosunek nadwyżki finansowej, uzyskanej w wyniku przychodów z inwestycji, do nakładów inwestycyjnych); - nadwyżka przepływów pieniężnych (różnica między wygenerowanymi przychodami poniesionymi nakładami w obrębie poszczególnych okresów, najczęściej rocznych).

Źródła finansowania inwestycji

Materiały

Główne cele Euroatomu Główne cele Euroatomu to:  pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych,  utworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego,  przyczynianie się do poprawy standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój technik,  przepływ specjalistów,  zabezpieczenie transpor...

Charakterystyka spółki CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI POLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem branży. “ POLIFARB - CIESZYN “ S. A. z siedzibą w Cieszynie...

Holocaust Tragiczne doświadczenia XX wieku zadecydowały o tym, że jednym z głównych tematów współczesnej prozy stał się świat nieludzki. Dla wielu ludzi wojna była najstraszniejszym wspomnieniem, czegoś wstydliwego i przerażającego, czegoś co w historii ludzkości nie powinno się zdarzyć. Sprawa obozów koncentracyjnych dotyka granicy między tym co ludzkie,...

"Nie-Boska komedia" jako dramat romantyczny Dramat romantyczny Dominująca cechą dramatów epoki romantyzmu jest odrzucenie reguł dramatu klasycznego i łączenie elementów różnych rodzajów i gatunków literackich (synkretyzm gatunkowy). W efekcie z dramatu wyłania się wizja świata pełnego dysharmonii, wieloznaczności i napięć rodzących nierozwiązywalne problemy: • brak jedności czasu...

Co to jest uniwersalizm? • Uniwersalizm Państwa Europy podporządkowane były jednej władzy kościelnej i świeckiej. Kościół dominował w całej Europie, a wszystkie państwa uznały zwierzchnictwo papieża. Drugim językiem urzędowym stała się łacina. Fakty te sprawiły, iż Europa stanowiła uniwersalną całość  stąd uniwersalizm.

Antygona czy Kreon? - przyznanie racji Temat: Przyznaję rację... Na ostatniej lekcji języka polskiego rozpoczęliśmy omawianie tragedii Sofoklesa pt. \" Antygona\". Już podczas czytania tej fascynującej lektury zacząłem zastanawiać się nad postawami dwójki bohaterów : Antygony i Kreona. Jednak prawdziwe dylematy zaczęły dręczyć mnie od momentu, w którym skończyłem czytać tę ksi...

Kartka z pamiętnika - Tezeusz Często zmierzałem się w walkach z wielkimi potworami i bykami, ale nigdy nie przeżyłem takiej walki jak ra którą stoczyłem z Minotaurem, synem króla Krety. Płynęliśmy właśnie do Krety. Strach mnie ogarnął kiedy przychodziła mi na myśl walka z krw chciwym monstrum. Opuszczając statek czym prędzej udałem się na dwór króla Minosa. Poczułem się...

Marek Tuliusz Cyceron - życie i twórczość Cicero Marcus Tullius (106 – 43 p.n.e.) Marek Tuliusz Cyceron urodził się w 106 roku p.n.e. w, w przeciętnej rodzinie rzymskiej. Ojciec Marka był ekwitą - przedstawicielem jednej z najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa rzymskiego. Jego największym marzeniem była kariera polityczna synów. Dążąc do realizacji wyznaczonego ...