Źródła finansowania inwestycjiŹródła finansowania inwestycji: Źródła wewnętrzne:  Nadwyżka finansowa (zysk netto i amortyzacja);  Przemieszczenie środków z jednych składników majątku na inne (zmiana struktury aktywów);  Wycofanie kapitałów własnych z finansowania środków obrotowych i przeznaczenie ich na finansowanie inwestycji (zastąpienie finansowania KW – KO, zmiana struktury pasywów). Źródła zewnętrzne:  Pozyskanie wspólnika krajowego lub zagranicznego (wymaga na ogół zmiany formy organizacyjnej i statutu);  Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego;  Wyemitowanie dłużnych papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych);  Emisja akcji (nowej serii) – podwyższenie kapitału akcyjnego. Podwyższenie kapitałów własnych może odbyć się przez: 1) Kapitalizację zysku; 2) W spółkach nie będących S.A. poprzez wniesienie dodatkowych wp[łat przez udziałowców; 3) Udziałowców S.A. poprzez dodatkową emisję akcji. Dodatkowa emisja akcji może być przeprowadzona: 1) Z wyłączeniem prawa poboru – oznacza to, że emisja kierowana jest do nieograniczonej liczby inwestorów; 2) Z zagwarantowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, co oznacza, że emisja kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy PRAWO POBORU JEST ZBYWALNE Daje nam możliwość nabycia akcji po cenie nominalnej przy jednoczesnej wyższej cenie rynkowej tych akcji. Metody oceny inwestycji: - proste – niedyskontowe - opierające się na dyskoncie Proste metody oceny inwestycji: - okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (okres, po którym przychody zyskane z inwestycji zrównoważą nakład początkowy); - stopy zysku z inwestycji (określony stosunek nadwyżki finansowej, uzyskanej w wyniku przychodów z inwestycji, do nakładów inwestycyjnych); - nadwyżka przepływów pieniężnych (różnica między wygenerowanymi przychodami poniesionymi nakładami w obrębie poszczególnych okresów, najczęściej rocznych).

Źródła finansowania inwestycji

Materiały

Józef, Izajasz, Ezechiel - Stary Testament Bochaterowie starego testamentu Józef- syn Jakuba, miewał dziwne sny prorocze i potrafił objaśnic ich znaczenie. Noe- wraz z żoną i trzema synami ocalał podczas potopu, zamknięty w arce z rzywicznego drzewa, zawarł z bogiem przymierze jego znakiem była tęcza na niebie. Mesjarz- w dzieciństwie zawdzięczał życie cudownemu ocaleniu, wychował się w...

Siła i słabość człowieka w literaturze wojnie i okupacji 45. Temat: Sila i slabosc czlowieka w literaturze o wojnie i okupacji Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny swiatowej byly scisle zwiazane z tragiczna sytuacja narodu bedacego pod okupacja hitlerowska. Wojna wywarla niezatarte pietno na psychice kazdego czlowieka, który zmuszony byl przejsc przez to pieklo. Pamiec o tym nie zginela mi...

Okresy w antyku Mówiąc o kulturze antycznej, bardzo często mamy na myśli kulturę starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. W rozwoju kultury greckiej możemy wyróżnić 4 okresy: Okres archaiczny (do pocz. V w. p.n.e.). Zawiązki stanowiły pieśni robocze, religijne i bohaterskie. Następnie z nich zaczęła się rozwijać poezja epicka, której szczytem była twórczo...

Odkrycia naukowe i techniczne w pozytywiźmie Odkrycia naukowe i techniczne  1864 angielski fizyk J. C. Maxwell wskazuje na teoretycznie możliwe istnienie fal radiowych;  pierwszy most kratowy na Vistuli (Kierbedzia);  1865 francuski chemik L. Pasteur konserwuje wino przez podgrzanie go do 45 - 50oC (pasteryzacja);  1866 - bateria;  1868 Werner ...

Jaki jest człowiek współczesny ? Polacy na przestrzeni dziejów zawsze i w każdych okolicznościach przywiązywali ogromne znaczenie do historii. Była ona dla nas niczym matka-opiekunka, u której szukaliśmy pokrzepienia w chwilach trwogi, rzadziej mądrości w momentach przełomowych dla naszego kraju, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w sprawach wewnętrznych. Jednym z najisto...

Życiorys Kochanowskieggo Zyciorys poety Kochanowscy herbu Korwin wywodzili sie z Kochanowa kolo Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie uzywala herbu Slepowron, zas herb Kruk wszedl w uzycie w drugiej polowie XV w. Poeta J. Kochanowski obejmujac w 1564 roku probostwo poznanskie przedstawil jako swój herb Kruka w czerwonym polu z pierscieniem w dziobie. Jan Kochan...

Streszczenie Mitu o Prometeuszu Według niektórych podań to on ulepił człowieka \"z gliny pomieszanej ze łzami\" i dał mu duszę \"z ognia niebieskiego, którego kilka iskier ukradł z rydwanu słońca\". Ponieważ człowiek był bardzo słaby i nieporadny, tytan wykradł niebianom ogień i przekazał go ludziom oraz nauczył ziemian rozmaitych rzemiosł. Wówczas Hefajstos, na polecenie Dzeu...

Wizerunek Kochanowskiego w jego pieśniach i fraszkach Na treść zawartą we fraszkach i pieśniach wpłynęło znacznie spotkanie Jana Kochanowskiego z dziełami Horacego, Owidiusza oraz Wergiliusza, a także dogłębne poznanie filozofii starożytnej, głównie epikureizmu i stoicyzmu, której wskazaniami starał się kierować w życiu. Duży wpływ na twórczość poety miało też spotkanie z Ronsardem we Francji. N...