Źródła finansowania inwestycjiŹródła finansowania inwestycji: Źródła wewnętrzne:  Nadwyżka finansowa (zysk netto i amortyzacja);  Przemieszczenie środków z jednych składników majątku na inne (zmiana struktury aktywów);  Wycofanie kapitałów własnych z finansowania środków obrotowych i przeznaczenie ich na finansowanie inwestycji (zastąpienie finansowania KW – KO, zmiana struktury pasywów). Źródła zewnętrzne:  Pozyskanie wspólnika krajowego lub zagranicznego (wymaga na ogół zmiany formy organizacyjnej i statutu);  Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego;  Wyemitowanie dłużnych papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych);  Emisja akcji (nowej serii) – podwyższenie kapitału akcyjnego. Podwyższenie kapitałów własnych może odbyć się przez: 1) Kapitalizację zysku; 2) W spółkach nie będących S.A. poprzez wniesienie dodatkowych wp[łat przez udziałowców; 3) Udziałowców S.A. poprzez dodatkową emisję akcji. Dodatkowa emisja akcji może być przeprowadzona: 1) Z wyłączeniem prawa poboru – oznacza to, że emisja kierowana jest do nieograniczonej liczby inwestorów; 2) Z zagwarantowaniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, co oznacza, że emisja kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy PRAWO POBORU JEST ZBYWALNE Daje nam możliwość nabycia akcji po cenie nominalnej przy jednoczesnej wyższej cenie rynkowej tych akcji. Metody oceny inwestycji: - proste – niedyskontowe - opierające się na dyskoncie Proste metody oceny inwestycji: - okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (okres, po którym przychody zyskane z inwestycji zrównoważą nakład początkowy); - stopy zysku z inwestycji (określony stosunek nadwyżki finansowej, uzyskanej w wyniku przychodów z inwestycji, do nakładów inwestycyjnych); - nadwyżka przepływów pieniężnych (różnica między wygenerowanymi przychodami poniesionymi nakładami w obrębie poszczególnych okresów, najczęściej rocznych).

Źródła finansowania inwestycji

Materiały

"Moralność pani Dulskiej" jako komedia Moralność pani Dulskiej jako komedia FARSA – odmiana komedii obejmująca utwory sceniczne o błahych konfliktach, posługujące się środkami komizmu sytuacyjnego, błazeńskimi wyjaskrawieniami, efektami groteski i karykatury. W odróżnieniu od innych typów komedii farsa opiera się całkowicie na dynamicznej akcji [...]. Farsa zaliczała się ...

Problematyka narodowa bohaterów Dziadów i Wesela W \"Dziadach cz. III\" Adama Mickiewicz i w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego ukazane są działania społeczeństwa w zakresie wyzwolenia narodu. W \"Dziadach\" patriotyczna młodzież podejmuje walkę z zaborcą. Młodzi ludzie są więzieni i prześladowani. Czeka ich zsyłka. W \"Weselu\" natomiast naród nie jest zdolny do walki. Chłopi chcą walczyć ...

Główne nurty społeczne w Baroku • XVII wiek to okres, kiedy Polska była nękana licznymi wojnami. Styl i sposób życia zdominowany został przez dwa nurty społeczne: Sarmatyzm był ideologią wytworzoną przez polską szlachtę. Przypisała ona sobie pochodzenie od starożytnego plemienia Sarmatów, ludu niezwykle walecznego i dzielnego spokrewnionego ze Scytami. Zgodnie z ó...

Giaur, K.Wallenrod, Gustaw jako nieszczęśliwi kochankowie W romantyzmie miłość stała się jednym z najważniejszych ideałów, kategorią niemal filozoficzną, siłą odwracającą bieg życia. Z reguły jest to miłość nieszczęśliwa i jako taka przypada w udziale bohaterowi romantycznemu. Może doprowadzać do szaleństwa, do samobójstwa a zawsze prowadzi do przeistoczenia: klęska miłości kończy pewien etap w życiu b...

"W małym domku" Witkiewicza - absurd i groteska Temat: Absurd i groteska - \"W małym domku\" S.I. Witkiewicza. Według stworzonej przez Stanisława Ignacego Witkiewicza teorii Czystej Formy, jednym z celów teatru jest drażnienie widza, artystyczne i estetyczne prowokowanie go. Jednym ze środków prowokacji było groteskowe ukazywanie rzeczywistości. Typowym przykładem groteski jest drama...

Charakterystyka sielanki na podstawie "Żeńców" 16. Na podstawie \"Żeńców\" Szymona Szymonowica scharakteryzuj sielankę jako gatunek literacki. Szymon Szymonowic, autor wykwintnych i zarazem realistycznych sielanek, pochodził z rodziny mieszczańskiej, ale za zasługi na polu literatury został nobilitowany (uszlachcony). Tęgi był to umysł, a jego talent poetycki - darem bożym, bo też - pod...

Zadania NBP NARODOWY BANK POLSKI: NBP jest bankiem: centralnym, emisyjnym: oraz instytucją kredytową, rozliczeniową i centralną instytucją dewizową, ma osobowość prawną i ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem ( godła RP), nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Działalność NBP ma na celu umacnianie pieniądza polskiego. Obejmuje on...

Analiza "Apollo i Marsjasz" Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz Wiersz z tomu Studium przedmiotu (1961) ukazuje w demitologizującej relacji pojedynek Apollina z Marsjaszem, czy raczej jego właściwy etap. Przedstawiciel sztuki doskonałej, bóg słońca – Apollo – zwyciężywszy w rywalizacji z Marsjaszem, frygijskim sylenem, autorem wielu hymnów na cześć bogów, skazał go na potw...