Bunt przeciwko Bogu w "Dies irae"2. Bunt przeciw Bogu w hymnie "Dies irae" Jana Kasprowicza. - "Dies irae" (Dzień gniewu) - Jest utrzymany w tonie pesymistycznym. Autor opisuje w nim swoją wizję końca świata i sądu ostatecznego. Wiersz, swoją budową i tematyką przypomina średniowieczne utwory religijne, np "Dies irae" Tomasza z Celano. W utworze jest ukazana espresyjna wizja zagłady świata. Pokazan jest ogólnoludzka katastrofa, gdyż każdy człowiek skazony jest grzechem pierworodnym. Los każdego z ludzi jest przesądzony, gdyż Bóg sam wpłynął na to, że świat pogrążył się w grzechu. Hymn ten jes pewnego rodzaju oskarżeniem Boga. Podmiot liryczny, podobnie jak w swym monologu Konrad z III cz. "Dziadów" buntuje się przeciwko Bogu, który sam stworzył zło na ziemi, a potem każe za nie ludzi. Przedstawiona wizja końca świata w utworze jest obrazem o znaczeniu symbolicznym, ma duży związek z ogólnym losem ludzkości. Przedstawiona tu Ewa z wężem jest symbolem całej ludzkości, nie potrafiącej wyzbyć się grzechu, natomiast wąż może być uznany za uosobienie grzechu. Człowie naznaczony grzechem pierworodnym, choćby nie wiadomo jak się starał i tak nic nie zmieni, gdyż sam Bóg nic nie zrobi. - akcenty katastroficzne: a) cała natura zamiera jakby przygnieciona strachem; b) nawałnicowy wiatr tworzy kłębowiska mgieł i cieniów, powala lasy, obnaża skały z ro- ślinności; c) zamarły krajobraz opanowany przez trzęsawisko, z którego wynurzają się ci przedstawi- ciele fauny, których człowiek od wików zwykł utozsamiać ze złem i brzydotą: pijawki,ja- szczurki, żmije. d) w świecie, nad którym szaleje ogień i ciemność równocześnie, wicher i martwota, znaki i wizje nieba, zaczyna panować atmosfera strachu, grozy, ostatecznej katastrofy i gnie- wu bożego; e) anonimowa rzesza ludzkości, która nawet w dniu sądu nie może wyzbyć się grzechu, staje przed obliczem Boga; Wyrok jaki zapadnie zmazuje ludzkość s powierzchni ziemi, zostaje nicość i widomy kształt katastrofy; - nawiązania do biblii: a) motyw Ewy wygnanej z raju; b) motyw Adama wygnanego z raju; c) mąż, który kusił Ewę; grzech pierworodny; d) głowa w koronie cierniowej (nieskończenie wielka - hiperbolizacja); e) motyw Hioba; prorocy Enoch i Eliasz; - elemementy ekspresjonistyczne: a) ogólnie: szok estetyczny (kategoria gorteski), hiperbolizacja, patos, dynamizm opisu, poetycznego, jaskrawe dźwięki i barwy, "poetyka krzyku"; b) nagromadzenie obrazów o spotęgowanej sile wyrazu, kontrastów, zarysowanie ostrych przeciwieństw znaczeniowych (grzech - kara; upadek - zbawienie; wzniosłość - trywial- ność; piękno - brzydota); c) wrzask, płacz, wycie, krzyki, do tego cały czas trąba, obwieszczająca koniec świata; d) czerwień i kontrastowa biel; e) gwałtowne przemiany w przyrodzie, gwałtowny ruch, porusze sięolbrzymia przerażająca masa; f) groteska: dantyjskie piekło; Ewa w objęciach szatana; - Manicheizm: jest to system religijny utworzony w III w. w Persji przez Maniego. Jest oparty głównie na staroirańskim dualiźmie (walki dobra ze złem); Zakłada istnienie dwóch boskich potęg - dobra i zła;

Bunt przeciwko Bogu w "Dies irae"

Materiały

Elementy konstrukcji podatku ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU 1. podmiot opodatkowania - podatnik, płatnik (kto opłaca podatek) 2. przedmiot opodatkowania (od czego jest opłacany podatek) 3. podstawa opodatkowania (od czego jest obliczany podatek) 4. stawki i skale podatkowe (w jakiej wysokości jest płacony podatek) 5. elementy korygujące wymiar podatku (zwolnienia, ul...

"Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie" - postulat heroizmu w literaturze XX w. „JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERATURZE XX WIEKU. I Wiek XX - czasem gwałtownych przemian społeczno-politycznych wpływających na kształtowanie się światopoglądu, kanonów postępowania i wartości. 1. - Europa na przełomie wieków: a) nastroje katastrofi...

Kapitał udziałowy - w spółdzielniach W spółdzielniach funduszem podstawowym jest fundusz udziałowy. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Prowadzi ona działalność gospodarczą w inte¬resie swoich członków. Członek spółdzielni jest zobowiązany do wniesienia wpi...

Obrazy okrucieństwa wojny w literaturze Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej. Z obrazami wojny możemy się spotkać w wielu utworach literackich różnych epok, od starożytności aż po czasy współczesne. Związane jest to z tym, że wojny toczyły się od najdawniejszych czasów, zaś literatura była jak gdyby „zwierciadłem” rzeczywistości. Wojn...

"Dziady" - okoliczności powstania Okoliczności powstania Dziadów Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstów. II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823 (pierwodruk w t. 2. Poezji, Wilno 1823). W t...

"Folwark zwierzęcy" - walka o władzę w nowej rzeczywistości Walka o władzę w nowej rzeczywistości Nowa rzeczywistość napawała wszystkich dumą, szczęściem, nadzieją na lepszą przyszłość. Obejrzawszy całe gospodarstwo, zwierzęta przekonały się, że istotnie przepędziły stąd ludzi. Postanowiły prowadzić gospodarstwo lepiej od Jonesa. Było oczy¬wiste, że świnie, które ostatnio pojęły sztukę czytani...

"Władca pierścieni" - krótka recenzja \"Radość pierwsza dla tych, którzy tego jeszcze nie czytali; powtórna dla takich, którzy do tego wrócą\" 1, takimi słowami określił \"Władcę Pierścieni\" Johna Ronalda Reuela Tolkiena Andrzej Drawicz. Emocje towarzyszące czytelnikowi podczas pierwszego spotkania z tym utworem rzeczywiście określić można by jako radość i podziw. Każde kolejne pod...

"I wdarłem się na skałę pięknej Kaliopy gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy" - Jan Kochanowski Już z pierwszych utworów Kochanowskiego przebija najwyższej klasy artyzm. Weźmy np. \"Fraszki\". Te krótkie utwory bez uszczerbku dla swojej kompozycyjnej jedności traktują o rzeczach błahych z równym powodzeniem, jak o poważnych. Ilośc informacji, zawartej w dwóch linijkach fraszek \"Na św. ojca\" czy \"Na Maetusza\" wymagałaby do równie dokład...