Wyjaśnienie: zarządzanie innowacyjneZARZĄDZANIE INNOWACYJNE. Postęp techniczny związany jest z postępem organizacyjnym. Postęp organizacyjny, nie związany ze zmianą w technice i technologii. Elektryfikacja – maszyny proste mogą być napędzane maszynami elektrycznymi. Automatyzacja – robotyzacja. Chemizacja – wprowadzanie wyrobów w wyniku chemicznych dokonań. Innowacje są elementem postępu. Innowacje mogą kreować rozwój postępu technicznego z jednej strony a z drugiej wymuszać działalność innowacyjną. Innowacja – wprowadzanie czegoś nowego, rzecz nowowprowadzona, nowość, reforma. Wprowadzenie nowych produktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych wyników, zdobycie nowych źródeł surowców oraz wprowadzanie nowej organizacji. Przez innowacje należy rozumieć zmiany techniczne i technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne jak i nowatorstwo naukowe, których wprowadzenie w życie przesądza o postępie, a więc o urzeczywistnianiu się korzystnych zmian rozwojowych. Innowacje mogą być: • radykalne – nowe produkty, usługi lub technologie, które całkowicie zastępują dotychczasowe, • stopniowe – nowe produkty, technologie czy usługi tylko modyfikują dotychczasowe, • techniczne – zmiany wyglądu fizycznego, usługi, parametry osiągnięć czy procesy produkcyjne, • kierownicze – organizacyjne – zmiany w procesach kierowania sposobem obmyślania, tworzenia i dostarczania klientom produktów czy usług. Proces innowacji Rozwój – organizacja ocenia, modyfikuje i doskonali twórczy pomysł. Zastosowanie – organizacja wykorzystuje rozwiniętą ideę w projektowaniu produkcji lub dostarczaniu nowych produktów, usług lub procesów. Uruchomienie – organizacja wprowadza na rynek nowe produkty lub usługi. Wzrost – wzrasta popyt na nowe produkty lub usługi. Dojrzałość – większość konkurencyjnych firm ma dostęp do wolnego przemysłu. Upadek – zmniejsza się popyt na innowacyjność, następuje rozwój i zastosowanie innowacji zastępując następną.

Wyjaśnienie: zarządzanie innowacyjne

Materiały

Człowiek sentymentalny - przykłady utworów Czołowym twórcą sentymentalizmu był Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Głosił on powrót do natury oznaczający aprobatę podstawowych uczuć ludzkich nie skażonych cywilizacyjnym zepsuciem. Jego utworem, który zyskał największą popularność jest \"Nowa Heloiza\" mówiąca o miłości dwojga kochanków, popadającą w konflikt z fałszywymi normami społecznym...

Utwory literatury II wojny światowej CHARAKTERYSTYCZNE UTWORY BEZ IMIENIA (K.K. Baczyński) Chwilą \"bez imienia\" nazywa poeta czasy swojej młodości wojenno-powstańczej, podobnie jak w innym wierszu określa swoją współczesność: \"taki to mroczny czas\". Ta chwila to huk i ogień, biegnące postacie, krzyk zza ściany, uderzenie bomby i ciemność. Nie ma nazwiska, nie ma ...

Marek Tuliusz Cyceron - życie i twórczość Cicero Marcus Tullius (106 – 43 p.n.e.) Marek Tuliusz Cyceron urodził się w 106 roku p.n.e. w, w przeciętnej rodzinie rzymskiej. Ojciec Marka był ekwitą - przedstawicielem jednej z najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa rzymskiego. Jego największym marzeniem była kariera polityczna synów. Dążąc do realizacji wyznaczonego ...

Twórczość Słowackiego Dygresje na temat życia poety i jego twórczości zawiera poemat „Beniowski\". Słowacki stwierdził, że jest mistrzem we władaniu słowem. Poezja powinna oddać bogactwo przeżyć, myśli i uczuć poety; powinna dążyć do doskonałości. Poeta twierdził, że jest spadkobiercą „królewskich rymów\" J. Kochanowskiego. Czynił aluzję do paryskiej im...

Cechy eposu na przykładzie "Iliady" Wstęp, czyli co to jest Iliada i kim był Homer Homer żył na przełomie IX i VII wieku p.n.e. Był najwybitniejszym epikiem helleńskim, o którego pochodzenie sprzeczało się siedem miast. Homer był ślepcem, wędrownym śpiewakiem. Jego eposy krążyły w formie ustnej, aż w VI w p.n.e., zostały spisane na rozkaz tyrana Pizystratesa. W czasach nowożytny...

Odrodzenie w Europie i Polsce - charakterystyka Odrodzenie pojawiło się we Włoszech w XIV wieku i trwało do początku XVI wieku. W innych krajach Europy, w tym w Polsce, II poł. XV wieku i cały XVI do lat 30-tych XVII wieku. Głównymi przyczynami rozwoju Renesansu we Włoszech były osłabienie cesarstwa i papiestwa, bogacenie się mieszczaństwa wskutek rozwoju rzemiosła, przemysłu i handlu. ...

Antygona i Kreon - analiza motywów - w \"Antygonie\" Sofokles skonfrontował ze sobą dwie postacie i racje, za którymi się opowiadali: Kreon, jako władca absolutny, stara się być sprawiedliwy (dąży do równości wszystkich wobec prawa oraz uważa, że zdrajców trzeba karać) i wszystkim wymierza karę, na jaką zasłużyli: Polinejkes jak i inni zdrajcy (w mniemaniu Kreona) zostali skazani...

"Mistrz i Małgorzata" refleksje po przeczytaniu Michał Bułhakow - jeden z najbardziej utalentowanych, najwybitniejszych pisarzy rosyjskich nigdy nie został dopuszczony do \"wielkiego świata\" literackiego ówczesnego Związku Radzieckiego. To właśnie odsunięcie stało się jednym z motywów powtarzających się w jego powieściach. W latach 1928-1940 powstaje największe dzieło pt. \"Mistrz i Małgorza...