Wolny handel - EFTADzięki liberalizacji handlu, uczestnicy mogą uzyskać wiele ekonomicznych korzyści. Nierozłącznie z korzyściami wiążą się koszty, które obciążają gospodarki w procesie dostosowania się do warunków wolnego handlu. W procesie otwierania się na zewnątrz może wystąpić nierówny rozkład korzyści i kosztów między partnerami o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Korzyści z wolnego handlu mogą być widoczne w długim okresie, koszty są obciążeniem w okresie krótkim. Dopiero przez zestawienie korzyści i kosztów możemy mówić o efektach strefy wolnego handlu. Podczas procesu liberalizacji partnerzy muszą dostosować różnorodne dziedziny aktywności gospodarczej. Zmiany w wielkości i strukturze obrotów handlowych pociągają za sobą zmiany w wielkości i strukturze produkcji. Zmieniają się ceny towarów i czynników produkcji. Nowe ceny wprowadzają zmianę kierunku międzynarodowej specjalizacji. Procesy dostosowawcze dotyczą skali makroekonomicznej i mikroekonomicznej, obejmują reorganizację przemysłów i przedsiębiorstw. Wolny handel wpływa na wielkość i strukturę zatrudnienia oraz na bilans handlowy i cyrkulację pieniądza. Strukturalne dostosowanie gospodarek krajów strefy do polityki zewnętrznej następuje w drodze ewolucji specjalizacji produkcji i wymiany. Zmiany mogą mieć charakter wewnątrzgałęziowy lub międzygałęziowy. Rozwój specjalizacji międzygałęziowej oznacza konieczność restrukturyzacji gospodarek partnerów, wewnątrzgałęziowa specjalizacja stanowi łatwiejszą drogę ich włączania się do międzynarodowego podziału pracy. W ramach ewolucji występują korzyści efektywniejszego wykorzystania zasobów. W EFTA przeważała tendencja rozwoju podziału pracy o charakterze wewnątrzgałęziowym. W latach 1958-1978 w wymianie najważniejszych 21 grup towarowych przeważała specjalizacja międzygałęziowa tylko w obrotach czterech grup towarowych, a w wymianie szesnastu wewnątrzgałęziowa. Międzygałęziowy podział pracy wyraźnie rozwijał się wewnątrz EFTA w wymianie obuwia i odzieży. Przyczyną był kosztowy charakter konkurencji, nowy poziom cen na rynku strefy doprowadził do realokacji produkcji do najtańszych producentów. W krajach skandynawskich w latach 1961-1980 rozwój specjalizacji wewnątrzgałęziowej był wywołany zróżnicowanym popytem, podobną strukturą gospodarczą i podobnym procesem integracji gospodarczej.

Wolny handel - EFTA

Materiały

Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego Typologia ładu społecznego wg Ossowskiego: Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań: - koordynacji lub jej braku - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku a) ład przedstawień zbiorowych - zachowania ludzi wyznaczane są przez wspólne ...

Bohaterowie "Romea i Julii" Charakterystyka postaci Romeo i Julia to utwór, który – jak większość dzieł Szekspira – prezentuje bohaterów o zróżnicowanym rysunku charakterologicznym. Dotąd obowiązywała zasada podziału postaci dramatu ma osoby jednoznacznie pozytywne lub negatywne, narzucone przez estetykę klasyczną. Szekspir odchodzi od tego zwyczaju, a om...

Kapitał własny - elementy Elementy składowe kapitału własnego. Kapitał (fundusz) własny składa się z kilku różnych pozycji, zróżnicowanych ze względu na źródło gromadzenia oraz możliwości rozdysponowania danego elementu kapitału (funduszu) własnego. Struktura kapitału (funduszu) własnego w bilansie wygląda następująco: A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundus...

Wolterianizm na podstawie "Kandyda" 2. Wolterianizm • jest to postawa charakteryzująca się krytycyzmem, odrzuceniem autorytetów. Mówi o konieczności tolerancji dla innych postaw. Charakteryzuje ją libertynizm (swoboda, również obyczajowa, racjonalizm, podkreślenie niezależności). • jest to wzorzec osobowy człowiek, który broni własnej niezależności, suwerenności, r...

Opracowanie "Lorda Jima" „LORD JIM” - JOSEPH CONRAD (KORZENIOWSKI) Korzeniowski młodo się usamodzielnił. W wieku 38 lat zadebiutował jako literat. W literaturze istnieje jako Józef Conrad. W świecie powieści jego siłą napędową jest zbiór wydarzeń. Śledzenie wewnętrznych filozofii człowieka, poznanie prawdy o nim. Trudne w odbiorze. Syn proboszcza. Jeden ...

Symbolizm i impresjonizm w "Krzaku dzikiej róży" SYMBOLIZM I IMPRESJONIZM W „KRZAKU DZIKIEJ RÓŻY” „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach” to cykl 4 sonetów Jana Kasprowicza, będący świadectwem odejścia poety od naturalizmu oraz dokonującego się w jego twórczości przełomu modernistycznego. Modernizm w wierszach Kasprowicza charakteryzował się przede wszystkim sięg...

"Pan Tadeusz" jako epopeja Pan Tadeusz jako nowożytna epopeja narodowa Epopeja to utwór epicki, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu (społeczeństwa) w przełomowym momencie historycznym [...]. Dla epopei charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm przedstawienia, wielowątkowość akcji pozwalająca ogar...

"Renesans dramatyczny" - wyjaśnienie pojęcia Renesans dramatyczny obejmuje rodzące się niepokoje natury egzystencjalnej oraz niepokoje na tle sporów w kwestii spraw państwowych. Jan Kochanowski : Przeżycia jednostki wobec bezsilności, która towarzyszy człowiekowi. W cyklu trenów i we fraszce \"O żywocie ludzkim\" poeta zastanawia się nad sensem życia na ziemi. Martwi się, bo wie, że ...