Unia gospodarczo -walutowaEURPOEJSKA UNIA GOSPODARCZO- WALUTOWA Utworzenie Europejskiej Unii Gospodarczo- Walutowej zostało zainicjowane na podstawie planu Delorsa i wkomponowane w traktat z Mastrich, który zawiera istotne nowe dyspozycje dotyczące utworzenia Unii Gospodarczo- Walutowej przewidziane na 3 etapy: I do 31.XII. 93r II do 31.XII.98r III rozpocznie się 1.I. 1999r Zadania etapów: Etap I- wszystkie kraje członkowskie realizują pełną wolność przemieszczania się kapitału, wzmacniają współpracę między bankami,- włączenie możliwie największej liczby członków ESW do mechanizmu interwencji walutowych- zakaz pokrywania deficytu budżetowego przez emisje pieniądza- utworzenie jednolitego rynku europejskiego, umożliwiającego swobodny przepływ kapitału, siły roboczej, dóbr i usług. Etap II- powołany zostanie Europejski Instytut Walutowy, który jest uważany za prekursora przyszłego Europejskiego Banku Centralnego.Funkcja jego to wzmocnienie kooperacji między narodowymi BC. Kraje członkowski stymulują procesy prowadzące do niezależności swych narodowych BC.Dążą też do unikania nadmiernych deficytów budżetowych. Etap III- kursy wymiany walut w stosunkach między uczestniczącymi krajami ustalone na stałym poziomie. Europejski Bank Centralny rozpocznie swoją działalność i będzie odpowiedzialny za politykę monetarną. Zadanie: stabilizacja poziomu cen i popieranie polityki ekonomicznej UE. Podstawa kwalifikacji do EUGW- wypełnieni kryteriów konwergencji (zbieżności): 1.stopa inflacji nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt. Średniego poziomu obliczanego dla 3 państw EWG o najniższej inflacji (osiągnięcie wysokiego poziomu stabilizacji cen) 2.deficyt budżetowy musi być niższy od 3% PKB 3.zadłużenie sektora publicznego nie może przekraczać 60% PKB 4.długoterminowe stopy procentowe w ostatnich dwóch latach nie mogą przewyższać o więcej niż 2 pkt. średniej stopy dla 3 krajów o najniższym oprocentowaniu 5.stabilizacja kursów walut w ESW przez co najmniej 2 poprzednie lata Kryteria konwergencji: 1. Monetarne- stopa inflacji, stopa %, stopa stabilizacji kursów walutowych. 2.Budżetowe- deficyt budżetowy, zadłużenie sektora publicznego. Europejski Instytut Monetarny przekształci się w 1998r w Europejski Bank Centralny. Zadania EBC: prowadzenie wspólnej polityki wspólnoty 2.dokonywanie transakcji walutowych 3.utrzymywanie rezerw walutowych i zarządzania nimi 4.wspieranie rozliczeń pieniężnych między uczestnikami i krajami trzecimi. Narzędzia EBC:- zakaz finansowania deficytów publicznych przez EBC- niezależność EBC od władz Unii. KSERO- etapy prowadzące do EURO. Pakt stabilizacyjny- po starcie EUGW kraje członkowskie będą dążyć do niwelowania deficytu budżetowego. K raje, które przekroczą deficyt i nie będzie to uzasadnione, będą płacić kary za każdy 1%. Na poziom cen BC może oddziaływać tylko pośrednio, na ilość pieniądza bezpośrednio. SPODZIEWANE KORZYŚCI WPROWADZENIA EWG I EURO: zdyskontowanie korzyści jakie daje wspólny rynek (370 mln konsumentów) wspólna waluta- rynek bardziej przejrzysty dla konsumentów, porównywanie cen towarów i usług, wzrost konkurencji wśród producentów, niższe ceny, wyższa jakość, szersza oferta zaostrzy konkurencję, pojawią się nowe produkty, technologie; konkurencja będzie dotyczyła rynku pracy, kapitału i wiedzy swobodny przepływ kapitału, zwiększenie mobilności kapitału. Ostrzejsza konkurencja będzie bodźcem do przeprowadzenia reform strukturalnych: 1.większa konkurencyjność krajów 2.przezwyciężenie zastoju przeprowadzania reform 3.możliwość długoterminowego inwestowania i planowania, zniknie niepewność w inwestowaniu, skutki decyzji finansowych będą łatwiej przewidywalne 4.wzrost znaczenia EURO jako międzynarodowej waluty transakcyjnej, rezerwowej i lokacyjnej. Niektórzy uważają, że stworzenie EUGW jest przedwczesne. Przeciwnicy tej koncepcji przedstawiają następujące powody: 1.zostały już poczynione kosztowne przygotowania 2.oficjalne przesunięcie może rozluźnić presję konsolidacyjną w poszczególnych krajach 3.przesunięcie oznacza, że układ z Mastrich musiałby zostać zmieniony. Trzeba by wynegocjować nowy układ, który musiałby być ratyfikowany przez kraje członkowskie, a to się wydaje niemożliwe.

Unia gospodarczo -walutowa

Materiały

Charakterystyka poglądów romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu 69. Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu. Romantycy uważali poezję za nieskończoną siłę twórczą, tajemniczy głos \"wnętrza\" poety. Wobec tego romantyczny poeta uważany był za jednostkę genialną, wybraną, wieszcza narodu. Liryka stała się rodzajem szczególnie uprzywilejowanym, bo przez nią prze...

Poezja Konopnickiej w pozytywiźmie Konopnicka: Rolę poety pojmowała jako rzecznika narodu (tak jak w Romantyźmie był on przywódcą). Utwory nowelistyczne mają wysoką wartość artystyczną, a jeśli chodzi o wiersze to są one dzisiaj oceniane różnie. Konopnicka uprawiała wszystkie rodzaje liryki, pisała: wiersze miłosne, patriotyczne, społeczne, filozoficzne. Szczególnie popul...

Literatura baroku to przerost formy nad treścią? \"Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że literatura baroku to przerost formy nad treścią\" Barok to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI. Nazwa Barok pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego słowa \"barocco\" oznaczającego rzadką i cenną perłę o nieregularnym kształ...

Cechy ballady na przykładzie innych ballad W roku 1822 Mickiewicz opublikował swój pierwszy tom ballad i romansów, a data ta jest również uważana jako przełom romantyczny w Polsce. Zawierały one znacznie odmienną wizję literatury od dotąd panującej - klasycznej. Szukała ona bowiem źródeł mądrości i wzorców estetycznych nie w dostojnej i zdyscyplinowanej twórczości antycznej, lecz w świec...

Bohater tragiczny - charakterystyka Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dającymi się przezwyciężyć przeciwnościami, zakończony jego klęską, katastrofą. Konflikt u bohaterów tragicznych opiera się na przeciwstawienie równowartościowych racji i stawia bohatera - z reguły jedn...

"Odprawa posłów greckich" - geneza i problematyka \"Odprawa posłów greckich\" - wystawiono 12 stycznia 1578 na ślubie Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, na weselu obecni byli posłowie i para królewska, sztuka powstała prawdopodobnie 1565-6, nie jest to więc tekst okolicznościowy co świadczy o uniwersalizmie utworu, nawiązaniem do antyku jest sama forma: dramat (nie ma Exodosu i Paradosu...

"Język ojczysty" Cypriana Norwida LX. Język-ojczysty Krótki, pisany wierszem wolnym, utwór prezentuje dwa stano¬wiska: człowieka czynu i zwolennika oddziaływania przez sztukę. Energumenowi podmiot poświęca więcej uwagi. Prezentuje jego poglądy ujęte w hasłowe stwierdzenia, docieka, jakie jest jego sta¬nowisko w sprawie „słów” i „myśli”, pr...

Motywy średniowiecza Najpopularniejszymi motywami Średniowiecza stały się wyrzeczenie się dóbr życia doczesnego, pokuta, ubóstwo, cierpienie, śmierć. Dlatego współcześnie termin średniowiecze używa się często w znaczeniu starodawny, zacofany, ciemny, mroczny. Jednak rozwój różnych dziedzin kultury nastąpił właśnie w średniowieczu. W tamtym okresie powstało wiele ws...