Klęska idealizmu w powieści - pozytywizmMotyw klęski idealizmu w powieści (trzy pokolenia idealistów, “non omnis moriar”). Idealiści wg pisarza to ludzie o określonej postawie wobec życia, dążący do celów wielkich i wzniosłych bez uwzględniania realnych możliwości społecznych. Ich najbardziej dotyka rozkład społeczny, wierzą w wielkość swych idei, ale działają w pustce, nie znajdują zrozumienia w swoim otoczeniu. Ich ideały, wartości i przekonania nie mają w tym społeczeństwie szans realizacji, nie ma w nim dla nich miejsca. Jednak to właśnie do nich odnoszą się słowa “non omnis moriar” (nie wszystek umrę), gdyż mimo porażki, coś po sobie pozostawiają. Wokulski, Ochocki, Rzecki- 3 pokolenia idealistów. Prus ukazał w powieści trzy pokolenia idealistów, będących przedstawicielami trzech pokoleń. Reprezentują oni różne postawy i żyją na przełomie dwóch epok (romantyzm i pozytywizm) oraz dwóch ustrojów (feudalnego i kapitalistycznego). Wokulski: • Cechy romantyka: brał udział w powstaniu styczniowym, kocha się beznadziejnie w Izabeli, idealizuje ukochaną, próbuje popełnić samobójstwo • Cechy pozytywisty: entuzjazm do wiedzy i postępu, umiejętność bogacenia się i działalność filantropijna Rzecki: • Romantyk • Patriota, gotowy do poświęceń • Idealista polityczny • Wierzył w Napoleona • Brał udział we Wiośnie Ludów • Najważniejsza dla niego była praca • Rzetelny i uczciwy • Naiwny i krótkowzroczny • Pisze pamiętnik • Umiera, gdy nie może dłużej pracować • Ideały, które wyznawał którym do końca służył okazały się niepotrzebne, musiał przegrać Ochocki: • Marzy o szczęściu ludzkości • Entuzjasta nauki i techniki, fanatyk wiedzy, urzeczony wizją Geista • Żyje w świecie naukowych utopii • Marzy o zbudowaniu machiny latającej • Wyrzekł się miłości i życia towarzyskiego • Opuszcza Polskę, nie znajdując tu warunków do pracy naukowej Idealiści ponieśli klęskę. Nie zrealizowali swoich marzeń i nie mogli żyć w społeczeństwie. Przyczyny: Rozkład społeczeństwa Przesądy klasowe Życie na styku dwóch epok Jedyne wyjście: śmierćRzecki  Wokulski (?)  wyjazdOchocki Najlepsi ludzie odchodzą z Polski. Zostają ludzie pochłonięci zarabianiem pieniędzy, którym brakuje idealizmu. Idealiści są potrzebni, aby społeczeństwo nie uległo rozkładowi.

Klęska idealizmu w powieści - pozytywizm

Materiały

Motyw winy i odpowiedzialności w literaturze Wina i odpowiedzialność Wina - Wykroczenie, występek, grzech, przyczynienie się do czegoś złego, po¬wód złego. Jednocześnie można pojmo¬wać ją jako odpowiedzialność za dany czyn. Odpowiedzialność - uwarunkowana jest etyką jednostkową i społeczną, po¬lega na obowiązku moralnym lub pra¬wnym odpowiadania za swoje czyny przed s...

Co to jest pointa? Pointa- dobitne zamknięcie wypowiedzi, m.in. literackiej, zaskakującym rozstrzygnięciem semantycznym: dowcipnym odwruceniem spodziewanego rozwiązania, paradoksalnym sformułowaniem, nieoczekiwanym zwrotem myśli lub przedstawionej sytuacji, ostro kontrastującym z całym tokiem wypowiedzi. Pointa stanowi kulminację przebiegu znaczeniowego utworu. Cz...

Opakowanie produktu - jaki ma cel Opakowanie produktu Większość produktów jest sprzedawana w odpowiednich opakowaniach. Opakowania dzielą się na transportowe, zbiorcze i jednostkowe. W kompozycji marketingowej opakowania spełniają ważne funkcje dystrybucyjne i promocyjne. Do dystrybucyjnych funkcji opakowań zalicza się umożliwienie przemieszczania produktów oraz ochronę prze...

Co to jest modernizm? Modernizm - dążenia do odrębności, nowatorstwa, krytyczny stosunek do tradycji. Podstawę dały filozofie: Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego. Pierwszy z nich w dziele \"Świat jako wola i wyobrażenie\" uważał, że życiu człowieka towarzyszy cierpienie. Popęd życiowy zmusza go do zaspokajania pragnień i ambicji. Aktywność ta przysparza mu ...

Motyw winy i kary w utworach romantycznych - Dziady cz. II, akcja pokazuje stary zwyczaj pogański-przywoływania duchów, które ujawniają swoje grzechy. Czasem ludzie mogą im pomóc, czasem nie. Koncepcja uczciwego życia, według teorii ludowej wynika z dialogów duchów z chórem, główne zasady chór powtarza w formie refrenu. Są trzy rodzaje duchów, grzechów i werdyktów moralnych: - dzieci, \"...

Współpraca gospodarcza w ramach sojuszu NATO Współpraca gospodarcza Podstawą współpracy gospodarczej w ramach Sojuszu jest artykuł 2 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że państwa członkowskie „Będą dążyły do usuwania nieporozumień w swej międzynarodowej polityce gospodarczej i będą popierały współpracę gospodarczą pomiędzy którymkolwiek z nich lub wszystkimi”. Kom...

Analiza archiwalna - definicja Analiza archiwalna to forma obserwacji systematycznej, w której badacz obserwuje zachowanie społeczne przez badanie nagromadzonych w danej kulturze dokumentów albo archiwaliów (np. pamiętników, powieści, czasopism czy dzienników).

Augustynizm - wyjaśnienie pojęcia Augustynizm - poglądy św. Augustyna zawarte w utworze \"Wyznania\" ujmują człowieka jako istotę, która rozważa obecność w świecie i czasie oraz umiejscowienie na granicy bytów między aniołami a zwierzętami. Umiejscowienie to powoduje konflikt między duchowością a cielesnością; pożądaniem dobra i zła. Św. Augustyn analizując psychikę ludzką, odkr...