Problemy zawarte w poezji SzymborskiejW poezji Szymborskiej odnajdujemy prawdę o sobie i świecie, który nam zagraża. CECHY: - pointa - koncept, komizm językowy, - wykorzystanie języka - wieloznaczność, dowcip, gra słów, mowa potoczna, - intelektualizm - wyraża uczucie światopoglądowe przez ironię i drwinę, - metafora. Pytania: 1. Co jest najważniejszą informacją o człowieku? Uczucia, wizje, wspomnienia, a nie urzędowe fakty. Znikomość człowieka w cywilizacji. W świecie prawda o człowieku i on sam nie może zaistnieć. Prawdy nikt nie chce. ("Pisanie życiorysu"). 2. Pyta o sens życia człowieka na ziemi (szereg paradoksalnych pytań w "Zdumieniu"). 3. "Sto pociech" - człowiek naiwnie dąży do wolności i prawdy, ma moralne szanse na realizację ideałów. 4. Intelekt przeciw lenistwu <-- cywilizacja ("Nagrobek"). 5. Ludzi, którzy zginęli na wojne "zaokrągla się" (nikt nie chce znać szczegółów, ludzi interesują dane statystyczne) - "Obóz głodowy pod Jasłem". 6. Wydarzenia siłą i brutalnością górują nad uczuciami ("Lekcja"). Historia nie rozwiązuje problemów jednostek. 7. "Wieczór autorski" - co dziś bawi ludzi? Analiza nieprawidłowości, schematyzm siła. Pytanie o miejsce poezji. 8. "Konkurs piękności męskiej" - wyższość siły nad intelektem, złe rozumienie piękna. 9. Człowiek jest uwikłany w schematy i formy ("Dwie małpy Breughela"). 10. Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Pytanie o sens życia. ("Niespodziewane spotkanie", "Wieża Babel"). 11. Człowiekowi niepotrzebny jest czas, cierpienie, brak komunikacji. Dlaczego ciągle musimy się bać? Inne go życia nie będzie ("Obmyślam świat"). 12. Życie jest jedno, nieuchwytne i niepowtarzalne. Co będzie dalej? ("Nic dwa razy"). 13. Agnostycyzm, niedoskonałość człowieka ("Rozmowa z kamieniem").

Problemy zawarte w poezji Szymborskiej

Materiały

Miłość w życiu człowieka Miłość w życiu człowieka jest elementem wpisanym w jego los. Każdy dąży do osiągnięcia szczęścia w miłości, choć te miłości bywają różne to, szczęście, które z nich płynie jest podobne. Miłość może być matczyna, braterska, do Boga czy do ukochanej osoby. Bez miłości każdy człowiek odczuwa pustkę we własnej osobowości, jego życie robi się...

Co to jest gradacja Gradacja- stopniowanie semantyczne polegające na uszeregowaniu składników wypowiedzi w porządku nasilania się (gradacja rosnąca) lub słabnięcia (gradacja opadająca) wskazywanej przez nie cechy znaczeniowej.

"To człowiek człowiekowi najbardziej jest potrzebny do szczęścia" uzasadnienie stwierdzenia „To człowiek człowiekowi najbardziej jest potrzebny do szczęścia” Paul Holbach. Wyraź swój sąd o tym stwierdzeniu, odwołując się do wybranych utworów literackich. Szczęście jest wartością, która ma dla każdego człowieka inne znaczenie. Niektórzy potrzebują nie wiele, aby być szczęśliwymi. Inni nigdy nie są nasyceni i zawsze bę...

Jan Kochanowski - poeta doctus POETA DOCTUS W TWÓRCZOŚCI K.JANICKIEGO I J.KOCHANOWSKIEGO Klemens Janicki był mecenasem i finansistą. Nie czerpał z tego korzyści. W “Elegii o sobie samym do potomności” ukazuje on swoją biografię. Wspomina ludzi, nauczycieli, ojca, lekarza, poetów starożytnych, Zygmunta Starego, Atenę i Piotra Kmitę. Jest wdzięczny za pomoc, szan...

Organizacja powstania "Zielonego balonika" 3. Organizacja. Był to raczej klub artystów, który urządzał swoje wieczory od czasu do czasu, bez okolicznych terminów, o charakterze półimprowizowanym. Zebrania zaczynały się około północy, po premierze teatralnej, która z reguły odbywała się wówczas w soboty. Część „kabaretowa” trwała mniej więcej do trzeciej rano; część towarzy...

Świat roślinny Europy Świat roślinny Europa leży w obrębie państwa roślinnego wokółbiegunowego pn. holarktycznego (Holarctis); daleką pn. zajmuje bezleśny obszar ark., z roślinnością typu tundrowego; dalej na pd. (szczególnie w Skandynawii) występuje strefa zarośli i widnych lasków brzozowych. Od pn. granicy po obszar śródziemnomor. i irano-turański na pd. rozciąga...

Bohaterowie "Nie-Boskiej Komedii" Główne postaci dramatu Hrabia Henryk jest postacią, w której dopatrzyć się można cech i rysów osobowości zarówno ojca poety, jak i jego samego. Krasiński cierpiał jako artysta, boleśnie uświadamiający sobie rozdźwięk między snuciem fikcji a wpływaniem na fakty rzeczywiste – i zagadnienie postawy poetyckiej wobec życia uczynił jednym ...

Makrostruktura- definicja, przykłady Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże. Własności makrostruktur: a) samoistność – makrostruktura, to niezależny, zamkn...