Światopogląd i dzieła Sępa-Szarzyńskiego oraz MorsztynaMikołaj Sęp - Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn to twórcy dwóch różnych epok . Mikołaj Sęp-Szarzyński chronologicznie należy do ostatniego pokolenia twórców renesansu , zaś Andrzej Morsztyn przedstawiciel baroku . Jednak w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odnaleźć możemy barokową koncepcję świata i człowieka , również poetyka zbliża go do tego okresu . W swojej poezji Szarzyński traktuje życie jako ciągłą walkę . Wskazuje na to już tytuł sonetu "O wojnie , którą wiedzie człowiek z szatanem , światem i ciałem" . Przyczyną tej wojny jest antynomia prowadząca do wewnętrznego rozdarcia . Z jednej strony dusza człowieka dąży do Boga , z drugiej zaś marne ciało sprawia , że ulega on wielu pokusom . W walce tej jedyną ostoją człowieka jest Bóg i wiara , zaś przy takiej koncepcji życia śmierć przynosi spokój i wyzwolenie . Człowiek jawi się jako słaby i "rozdarty w sobie" . W kolejnym sonecie pt. " O nietrwałej miłości rzeczy świata tego" poeta ukazuje dążenie człowieka do wartości , które nie mają żadnego znaczenia. Stwierdza, że jedyną miłością i ostoją jest Bóg. Tak więc Szarzyński podkreśla dramatyzm ludzkiego losu. W jego utworach dominuje inwersja, czyli szyk przestawny , bogata metaforyka , liczne epitety , peryfrazy i antytezy . Te kunsztowne figury artystyczne podkreślają wizję świata zawikłanego , pełnego sprzeczności i mrocznego . Zupełnie inaczej kształtuje wizję świata Jan Andrzej Morsztyn - polski marynista . W jego utworach ważniejsza jest forma , nie treść . Tematem najczęściej jest miłość , ale traktowana w sposób konwencjonalny . Poeta swe utwory opiera na koncepcie , czyli pomyśle , który ma przede wszystkim zaskakiwać kształtem językowym . W wierszu "Niestatek" , poeta wyraża pogląd , iż kobiety nie są stateczne . Barokowym konceptem jest tu wyliczenie rzeczy nieprawdopodobnych , z których każda może zdarzyć się prędzej , niż to iż kobieta stanie się stateczna . Również sonet "Do trupa" szokuje czytelnika zestawieniem człowieka zakochanego i nieboszczyka , jak i refleksją , że lepiej być trupem niż zakochanym Poezja Jana Andrzeja Morsztyna , w przeciwieństwie do twórczości Szarzyńskiego nie ma przesłania intelektualnego , trudno więc porównać ich światopoglądy . Podobieństwo można znaleźć jedynie w tym , iż obydwaj pojmują świat jako pełen sprzeczności . Za to z pewnością ich poetyki są zbliżone , pełne kunsztownych figur .

Światopogląd i dzieła Sępa-Szarzyńskiego oraz Morsztyna

Materiały

Woda i roślinnośc Kordylierów Stosunki wodne. Wschodni łańcuch Kordylierów — G. Skaliste, stanowi gł. dział wód Ameryki Pn.; Kordyliery są odwadniane przez źródłowe rz. Mackenzie, Saskatchewan, Missouri (i jej pr. dopływy), Rio Grande i inne uchodzące do O. Atlantyckiego oraz przez Jukon, Fraser, Kolumbię (z dopływem Snake), Kolorado, uchodzące do O. Spokojnego. Rzeki ...

Wprowadzenie do psychologii społecznej Ludzie ciągle znajdują się pod wpływem innych. Psy¬chologia społeczna została określona jako naukowe ba¬danie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowu¬jemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych. Wpływ społeczny jest często bardzo silny, nierzadko dominując różnice indywidualne w lu¬dzkich osobow...

Słabość wojska polskiego w "Pospolitym ruszeniu" Potockiego • pospolite ruszenie W utworze \"Pospolite ruszenie\", Potocki ukazuje słabość polskiego wojska. Szlachta wchodząca w skład pospolitego ruszenia nie ma zamiaru wstawać wcześnie rano i walczyć, choć otrzymano wieści, że nieprzyjaciel jest gotowy do uderzenia. \"Dano znać do obozu od placowej straży, Że nieprzyjaciel nocą na impre...

Nad Niemnem a hasła pozytywizmu Powieść pt.\"Nad Niemnem\" wyrosła z ducha epoki pozytywizmu, dlatego nawiązywała do głównych założeń epoki. Przede wszystkim widać ogromny kult pracy widoczny w historii Jana i Cecylii, w stosunku Bohatyrowiczów do pracy, zróżnicowaniu bohaterów według stosunku do pracy, widoczny podział na \"darmozjadów\" i ludzi żyjących z pracy własnych rą...

Dydaktyzm oświeceniowy w twórczości pisarzy Oświeceniowy dydaktyzm przejawiał się w twórczości wielu znanych i cenionych pisarzy i poetów tej epoki, by wymienić takich twórców, jak Krasicki, Naruszewicz, Trembecki czy Niemcewicz. Ignacy Krasicki starał się wpływać na moralność i charakter ludzi tego okresu poprzez piętnowanie wad i przywar człowieka w swoich \"Bajkach\" i\"Satyrach\". ...

Pierwowzory postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" 80. Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z \"Potopu\" H. Sienkiewicza. Główni bohaterowie \"Trylogii\" to postaci niezwykłe i dynamiczne. Autor obdarza je największą odwagą, stawia w centrum wydarzeń historycznych i czyni ośrodkiem akcji romansowej. W \"Potopie\" taką postacią jest Andrzej Kmicic. Można zaliczyć go do postaci h...

Krótka interpretacja "Do obywatela Johna Browna" Wiersz \"Do obywatela Johna Browna\" nawiązuje do postaci amerykańskiego farmera, który walczył o wolność osobistą Murzynów i usiłował wzniecić powstanie. Został za swą działalność aresztowany i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 2 grudnia 1859 roku, jednak zanim do tego doszło przedstawiciele inteligencji, pisarze i poeci z c...

Zasady i poglądy Cypriana Kamila Norwida 1. CREDO POETYCKIE (sformułowanie zasad, poglądów). Norwid był zdecydowanie młodszy od Mickiewicza i Słowackiego. To wpłynęło na kształt jego twórczości. Nie przeżył tragedii powstania listopadowego tak jak oni. Inaczej spostrzegał otaczającą go rzeczywistość, wydarzenia wokół których obracała się ówczesna twórczość innych. Norwid Był obok te...