Definicja integracji, różnice między globalizacją a integracjąIntegracja- musi być instytucja integracyjna, która ingeruje w rynek. Różnice miedzy globalizacją a integracją: - procesy globalizacyjne mają charakter żywiołowy, natomiast integracja nie wiąże się z rynkową żywiołowością, - nie ma instytucji globalizacyjnej, która mogłaby kontrolować, nadzorować procesy. - W globalizacji podkreśla się: swobodę ruchu towarów, usług, kapitałów. Brakuje swobody przepływu siły roboczej. W integracji jest swobodny przepływ siły roboczej!!!! - W procesach globalizacyjnych nie ma solidaryzmu społeczno – ekonomicznego – wygrywa lepszy i silniejszy; w procesach integracyjnych próbowane jest wyrównanie tego solidaryzmu – poprzez redystrybucję – dofinansowanie z kasy wspólnej, szansa dla krajów słabszych. - Procesy globalizacyjne prowadzą do deficytu w demokracji – przesuwanie rzeczywistej władzy z ośrodków publicznych do ośrodków prywatnych (koncernów, ogromnych firm międzynarodowych) na szczeble instytucji światowych (Bank Światowy). W integracji też władza przechodzi w ręce prywatne, ale jest to kontrolowane, są instytucje, które nawołują do władzy demokratycznej. Globalizacja to nie jest integracja! Wynikiem globalizacji jest gospodarka oparta na wiedzy (efektach rewolucji informatycznej) potrafiąca korzystać z sektora informatycznego, to jest coś, co będzie w przyszłości decydowało o pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Warunki, aby uznać gospodarkę za opartą na wiedzy: 1. musi to być gospodarka gdzie około 20% zatrudnionych posiada wyższe wykształcenie 2. dochód PKB powinien wynosić 20,000 USD na mieszkańca 3. 2% PKB przeznaczone na badania rozwojowe 4. struktura tworzenia PKB (dominujące znaczenie mają mieć usługi) około 70% (usługi informatyczne! A nie przewóz piasku czy miału) usługi najnowocześniejsze 5. dynamika wzrostu „ciężaru” PKB (wartość PKB*2 do „ciężaru” PKB- powinna rosnąć przynajmniej 2 razy szybciej) 6. mobilność oparta na wiedzy (tzn. nie ma problemu ze zmianą miejsca zamieszkania) 7. wolna konkurencja , zwiększanie częstotliwości zmian pracy, nieustanne dokształcanie 8. przemieszczanie się usługi pracy bez jednoczesnego przemieszczania się człowieka (internet)

Definicja integracji, różnice między globalizacją a integracją

Materiały

Ironia i tragizm w prozie lat 30-stych Temat: Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych. W prozie lat trzydziestych, podobnie jak w liryce tego okresu, ujawniają się postawy pesymistyczne, pełne niepokoju zarówno o duchową, egzystencjalną sytuację człowieka, jak również wyrażające katastroficzne obawy o dalszy rozwój historii i świata. U progu drugiego dz...

Wszystko o marketingu mix „Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt. Podstawowe elementy marketingu mix to: produkt, cena, promocja i dystrybucja (product, price, promotion, place), stąd inna nazwa dla ma...

Fraszki i pieśni Kochanowskiego - szczegółowa charakterystyka W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce ? Średniowiecze w Europie początek 476 r upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego , koniec XV w 1453 - upadek konstantynopola 1450 r wynalazek Gutenberga - druk 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba , razem 11 wieków Średniowiecze w Polsce : początek : X w . 966 r chrzes...

Reakcje występujące we frustracji a) frustracja – agresja - frustracja jako przerwanie działań zmierzających do osiągnięcia celu rodzi tendencję do agresji - siła pobudzenia do agresji jest zależy od: • siły popędu leżącego u podstaw zablokowanej czynności • wielkość przeszkody • ilość kolejnych frustracji - agresja zmniejsza się kiedy człowiek anty...

Manifest filozoficzny - renesans Manifest filozoficzny • manifest humanistycznej religijności Jest to poemat religijny napisany ku chwale Boga. Jednocześnie opiewa on świat, wspaniałość, piękno i harmonię tego świata. W porównaniu z Bogiem ziemię można nazwać „niską\", tym niemniej jej doskonałość jest odbiciem boskiej wielkości i świadectwem boskich dobrodziejstw...

Agent, rodzaje agentów i obowiązki agenta Agent działa w imieniu i na rachunek swojego zleceniodawcy tzw. pryncypała albo patrona. Stale pośredniczy w zawieraniu umów kupna – sprzedaży i współdziała przy ich realizacji. Zakres działania agenta może być ustalony geograficznie (np. Francja) lub asortymentowo (np. obrabiarki). Rodzaje agentów: • Agent z prawem wyłącznoś...

Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości „Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości. Non omnis moriar – nie wszystek umrę, te słowa po raz pierwszy zostały wypowiedziane przez wybitnego poetę rzymskiego, Horacego. Uświadomił on sobie fakt i wierzył w to, że jego poezja zyska nieśmiertelność i będzie przekazywała pe...

Struktura "Szewców" Struktura utworu Dramat Szewcy został opatrzony przez autora określeniem Nauko¬wa sztuka ze „śpiewkami” w trzech aktach, datą 1934 oraz dedykacją Poświęcone Stefanowi Szumanowi. Istotnie, dramat zbudowany jest z trzech aktów, bez podziału na sceny. Tekst utworu poprzedza lista występujących w nim osób (nazwiska lub określe...