Oda do młodości utwór romantyczny czy klasycznyOda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się progra-mem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien pró-bować poznać to, co pozazmysłowe. Apostrofa do młodości - ma mu pomóc wynieść się do góry, przeniknąć wszystko. Świat bez uczuć i fantazji jest mar-twy. Kontrast pomiędzy wyżynami intelektu a fantazją, między młodością a sta-rością. Młodzi ludzie powinni poświęcać się w drodze do sławy. Mickiewicz nawołuje do pokonywania trudności, aktywnej postawy, wybicia się ponad stare formy (ma w tym pomóc młodość). Siła młodości porównywana jest do boskiej siły twórczej. Świat ducha charakteryzuje się miłością, działaniem. Świat stary charakteryzuje martwota, bezduszność, egoizm, jest statyczny i ogranicza ludzi. Świat młody jest twórczy, pełen ducha, heroizmu i ofiary, jest dynamiczny, optymistyczny, wzywa do braterstwa. "Oda do młodości" pod względem czasu powstania jest dziełem oświeceniowym. "Oda do młodości" - cechy oświeceniowe (klasyczne): - forma - oda pochodzi z antyku; - sposób obrazowania, odwołania, porównania do antyku; - hasła braterstwa, przyjaźni, jedność wiary w wykształcenie; - należy walczyć ze swoją słabością, dążyć do doskonałości; - podporządkowanie jednostki zbiorowości; - wiara w możliwości ulepszenia świata. "Oda do młodości" - cechy romantyczne: - motto z Schillera - "Stare formy padają w ruinę"; - gwałtowność wezwań do przemiany świata; - patriotyzm, rewolucjonizm; - egoizm i wyrachowanie starych przeciw altruizmowi (mądrości z zapału) młodych; - wyjście poza racjonalizm. "Oda do młodości" to romantyczne wezwanie do rewolucji, poniesienia ofiar w imię zwycięstwa wolności. Niewielu współczesnych Mickiewiczowi rozumiało Odę.

Oda do młodości utwór romantyczny czy klasyczny

Materiały

Literatura oświeceniowa Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków. Literatura oswieceniowa rozwijala sie w dramatycznym okresie dziejowym Polski . Trwajacy ponad osiemdziesiat lat okres przemian w literaturze doprowadzil do zasadniczych i trwalych przeobrazen swiadomosci Polakow . Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij m...

Rentowność i wartość rynku Rentowność: przeciętna stopa zysku jaką uzyskują z operacji na danym rynku już działające firmy lub stopy przewidywanej (z uwzględnieniem całkowitej wielkości nakładów kapitałowych i kosztów). Wartość: suma możliwych do uzyskania z danego rynku kwot zysku netto w zakładanym czasie zwrotu zainwestowanych w rynek nakładów.

Charakterystyka utworów Horacego 5.1.1 UTWORY HORACEGO - CHARAKTERYSTYKA Horacy był twórcą gatunku literackiego - satyry i ody. Tematyka jego utworów była różnorodna. Przedstawiał swoją filozofię życiową. Pisał pieśni poważne, patriotyczne („List do Pizona”), filozoficzne, refleksyjne, biesiadne, miłosne, o sztuce poetyckiej.

Analiza "Kobiety Rubensa" Wisławy Szymborskiej Kobiety Rubensa Jest to jeden z wierszy W. Szymborskiej poświęconych sztuce (po¬chodzi z t. Sól z 1962 r.). Prezentuje on zarazem model człowieka ba¬roku. Konwencja, styl, tematyka malarstwa Rubensa odpowiadają za¬interesowaniom i preferencjom epoki. Barok kojarzy się tu z bujną zmysłową erotyką, rozlewną w kształtach cieles...

Poezja Władysława Broniewskiego 1. Władysław Broniewski • tworzył poezję proletariacką • poezja ma powiedzieć to, czego nie mogą powiedzieć inni • popierać proletariat • ma być ostra, zagrzewać • poezja jako forma walki o nowy ład społeczny • ma wyrażać problemy robotników • poeta romantyczny • poezja ma agitować,...

Standardy UE systemu bankowego Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Standardy europejskie są normami prawa międzynarodowego lub zagranicznego, które muszą być przełożone na język prawa krajowego. Proces ten nosi nazwę harmonizacji prawa, w tym wypadku bankowego. Dostosowanie banków krajowych do standardów europejskich jest częścią procesu integrowan...

Obraz ojczyzny w przekazie twórczości minionych epok 24. Temat: ”Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola zieloność............i kwiaty” (C.K. Norwid). Obraz ojczyzny w przekazie twórczości minionych epok Ojczyzna, dom, miejsce zamieszkania każdego człowieka. To na niej człowiek stawia swoje pierwsze kroki, w niej czuje się bezpieczny. Ojczyzna jest ostoją bezpieczeństwa, spokoju. J...

polemika między "starą" a "nową" prasą" - pozytywizm \"Programy pozytywistyczne; polemika między \"starą\" a \"nową\" prasą\" Sytuacja polityczna Polski w drugiej połowie XIX wieku była bardzo ciężka. Praktycznie to państwo nie istniało. Podzielone na trzy części, trzy zabory: pruski, rosyjski i austriacki zostało pozbawione własnej państwowości. W każdym z zaborów inaczej rozwijało się spo...