Gatunki literackie średniowieczaLegenda - dosłownie „czytanka", utwór nasycony motywami niezwykłości i cudowności. Ukazuje obrazy z życia świętych i męczenników. Posiada cechy hagiograficzne i parenetyczne. (zbiory: Jakub z Voragine „Złota legenda" oraz „Legenda austriacka") Pieśń - wiersz zdaniowo-rymowy, początkowo nie przestrzegał jednakowego rozmiaru syla-bicznego. Pieśni posiadały rymy ograniczające po kilka wersów, uwydatniane przez klauzule. W wierszu średniowiecznym dużą rolę odgrywała intonacja (wznosząca - antykadencja i opa-dająca - kadencja). Ma on charakter meliczny, monodyczny; jest chorałem gregoriańskim. („Bogurodzica", „Lament świętokrzyski") Epos rycerski - należy do typu „chansons de geste" (pieśni o czynach) tworzonych przez truwerów. Utwory cechuje alegoryczność, hiperbolizacja i pareneza. Bohater jest wyidealizo-wany, a jego działania uwznioślone. („Pieśń o Rolandzie") Epos miłosny - charakteryzuje się baśniowością; fantastyką. Wywodzi się z tradycji ustnej. Przykład stanowi utwór „Dzieje Tristana i Izoldy". Tristan jest synem króla Marka. Władca poleca synowi, by ten przywiózł mu żonę Izoldę. Tristan i Izolda zakochują się po wypiciu napoju miłosnego. Po śmierci kochanków ich groby złączył głóg. Utwór przedstawia konflikt między uczuciem, a honorem. Kronika - chronologiczny opis wydarzeń historycznych, społeczno-obyczajowych, zawiera-jący komentarz autora. Gall Anonim w „Kronice polskiej" odwołuje do dziejopisarskiego ga-tunku gesta (czynów). Styl „Kroniki" jest informacyjny, retoryczny - długie zdania, powtórze-nia, mnogość epitetów, hiperbola, proza jest rymowana; rytmiczna. Kazanie - proza kaznodziejska, ma charakter religijny i pouczający. („Kazania świętokrzy-skie", „Kazania gnieźnieńskie" dotyczące świąt religijnych

Gatunki literackie średniowiecza

Materiały

Portret psychologiczny "Kordiana" Portret psychologiczny tytułowego bohatera (dynamizm postaci) Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny. Cechuje go: samotność niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go nieszczęśliwa miłość indywidualizm i tajemniczo...

Sentymentalizm w literaturze polskiej na przykładzie twórczości Karpińskiego 38. Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej. Głośny pisarz francuski Jan Jakub Rousseau (czyt. Russo) dał początek rozwojowi nowego nurtu umysłowego - sentymentalizmu. Dowodził on, że człowiek jest z natury dobry, zaś cywilizacja okalecza go. Trzeba zatem wrócić do natury, aby czuć się wolnym i s...

Definicja tragizmu i tragedii na przykładzie Antygony Tragizm - cecha dzieła literackiego, charakterystyczna dla tragedii, lecz pojawiająca się także w innych gatunkach, polegająca na takim ułożeniu losów bohatera, że musi on dokonać wyboru między dwoma równożędnymi racjami, lecz każda jego decyzja pociągnie za sobą złe skutki. Jest to kategoria ukształtowana w epoce starożytnej, przypisana traged...

Funkcje makrospołeczne i mikrospołeczne - wyjaśnienie Funkcje makrospołeczne – przyporządkowanie członków grupy do szerszych grup - funkcja egalitaryzacji – obalanie nierównościowych stereotypów – w grupie rówieśniczej wszyscy są sobie równi bez względu na swoje grupy kulturowe i inne - funkcja przekazywania do środowiska młodzieżowego i utrwalania w nim nierównowagi niektórych ...

Poezja i poeta ujęta przez znanych twórców Jak wielcy twórcy ujmowali temat poezji i poety? 1) Adam Mickiewicz III cz. „Dziadów”. Autor przedstawia nam wielką improwizacje. Jest to obraz poety romantycznego. Konrad to poeta, który wadzi się z Bogiem. Wieszcz patriota, który poświęca się dla narodu (postawa prometejska). Siłą uczucia, talentem, mądrością równa się z Bogiem, o...

Manifestacja dekadentyzmu w poezji Przerwy-Tetmajera TEMAT: Manifestowanie dekadentyzmu w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. K. P. Tetmajer (1865÷1940) ur. w Ludźmierzu koło Nowego Targu. Jego ojciec stracił majątek po powstaniu listopadowym, przeniósł się do Krakowa. Tu poeta ukończył gimnazjum, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Hajldelbergu (filozofia). Mieszkał w Krak...

Motyw tańca w literaturze Taniec Taniec - Rytmiczne ruchy ciała wyko¬nywane w takt muzyki, może być po¬traktowany jako rozrywka towarzyska, popis artystyczny lub jako forma ob¬rzędowa. W literaturze pojawia się od czasów Biblii aż po współczesność, przy czym zazwyczaj ma on charakter sym¬boliczny. Taniec śmierci (danse macab-re) - patrz: śmierć. Bib...

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa POLITYKA KREDYTOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Firma podejmuje decyzje w sprawie udzielania kredytu swoim odbiorcom, jeżeli spowoduje to zwiększenie zysku osiągniętego dzięki wzrostowi sprzedaży lub jeżeli jest do tego zmuszona przez konkurencję. W ramach polityki kredytowej firma musi określić: - kryteria i metody używane do oceny wiarygodności kredy...