Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosciELEMENTY SKŁADOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności:  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,  otrzymanie darowizn,  otrzymanie kar, grzywien,  przyznanie odszkodowania,  otrzymanie dotacji, subwencji, dopłat na inne cele niż nabycie lub wykorzystanie środków trwałych,  odpadki uzyskane z zaniechanej produkcji,  inne pozycje. Pozostałe koszty operacyjne obejmują w szczególności:  strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  odpisy aktualizujące wartość należności ( utworzenie i rozwiązanie rezerw),  odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku, zarówno wynikające z tytułu zastosowania przy ich wycenie zasady ostrożności, jak i z tytułu odpisania zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, niedoborów i szkód, jeżeli nie powodują korekty kosztów,  zapłatę odszkodowań, kar i grzywien,  przekazanie darowizny,  koszty postępowania sądowego,  inne pozycje. Przychody z operacji finansowych obejmują w szczególności:  należne przychody z dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych,  należne odsetki od udzielonych pożyczek i należności,  należne odsetki od lokat i rachunków bankowych,  dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  zysk ze zbycia inwestycji,  aktualizacja wartości inwestycji,  dodatnie różnice kursowe. Koszty operacji finansowych obejmują w szczególności:  odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,  odsetki za zwłokę w regulacji zobowiązań,  dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  odpisy aktualizujące wartość,  rezerwy tworzone na ryzyko finansowe,  ujemne różnice kursowe. Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, takich jak : zdarzenia losowe ( powódź, pożar, kradzież z włamaniem itp.), zaniechanie lub zawieszenie pewnego rodzaju działalności, postępowanie układowe lub naprawcze.

Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosci

Materiały

Marketing usług MARKETING USŁUG - niematerialny charakter produktu usługowego (z reguły produkt poznaje się konsumując go) - usługi nie mogą być wytwarzane „na skład”, konsumpcja z reguły występuje równocześnie ze świadczeniem usługi, - w zasadzie nie mogą być przemieszczane w przestrzeni - usługi często są zindywidualizowane i z trudem poddają...

Opowiadanie Grudzińskiego "Wieża" Wieża. G.H.Grudziński zawsze stawia swoich bohaterów wobec sytuacji krańcowych np. w obozie na stosie przypisuje im ciężkie choroby jak trąd obłęd. Interesuje go bowiem problem: człowiek wobec śmierci cierpienia i Boga. W opowiadaniu ‘Wieża” pytania o sens ludzkiego życia rozważa na przykładzie losów dwóch bohaterów - mieszkańców Ao...

Stanisław Ignacy Witkiewicz - twórczość niezwykłego człowieka Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi stukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzucił się na dramatopisarstwo, przy okazji tworząc Teorię Czystej Formy, która miała określać zadania nowej, awangardowej sztuki; Nie uczył się w szkole publicznej, lecz był edukowany przez własneg...

Kultura baroku \"Exegi monumentum aere perennius\" Horacy Człowiek, jako istota bardzo złożona, ma wiele pragnień. Myślę, że poczesne miejsce wśród nich zajmuje chęć przetrwania w pamięci ludzkiej po śmierci. Myśl o tym, że możemy być zapomniani jest bardzo mało przyjemna, gdyż wtedy całe nasze życie traci nagle wszelki sens. Jest to jeden z głównych b...

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). Nowa epoka, jaką było XX–lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twórcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarówno w poezji, jak i w prozie. Jednym z pierwszych poetów, u którego odnajdujemy motyw ...

Części mowy Części mowy Czasownik Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spotykamy jednak osobowe formy czasownika, odmieniające się przez tryby (śpij - spałbym), czasy (śpi - spał), osoby (śpię - śpisz)...

Teoria stratyfikacji Parsonsa Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy zastosowaniu analizy funkcjonalnej - ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami - nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów: a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i specj...

Hołd złożony wybitnym postaciom prze Norwida HOŁD ZŁOŻONY WYBITNYM POSTACIOM W POETYCKICH OBRAZACH NORWIDA Norwid to jeden z najoryginalniejszych i najwszechstronniejszych pisarzy i myślicieli polskich u schyłku romantyzmu. Jeśli reprezentantem tzw. pokolenia romantyków, którego młodość przypadła na okres po klęsce powstania listopadowego. Wynikiem tego było to, że poezja jego była bardzo...