Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosciELEMENTY SKŁADOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności:  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,  otrzymanie darowizn,  otrzymanie kar, grzywien,  przyznanie odszkodowania,  otrzymanie dotacji, subwencji, dopłat na inne cele niż nabycie lub wykorzystanie środków trwałych,  odpadki uzyskane z zaniechanej produkcji,  inne pozycje. Pozostałe koszty operacyjne obejmują w szczególności:  strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  odpisy aktualizujące wartość należności ( utworzenie i rozwiązanie rezerw),  odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku, zarówno wynikające z tytułu zastosowania przy ich wycenie zasady ostrożności, jak i z tytułu odpisania zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, niedoborów i szkód, jeżeli nie powodują korekty kosztów,  zapłatę odszkodowań, kar i grzywien,  przekazanie darowizny,  koszty postępowania sądowego,  inne pozycje. Przychody z operacji finansowych obejmują w szczególności:  należne przychody z dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych,  należne odsetki od udzielonych pożyczek i należności,  należne odsetki od lokat i rachunków bankowych,  dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  zysk ze zbycia inwestycji,  aktualizacja wartości inwestycji,  dodatnie różnice kursowe. Koszty operacji finansowych obejmują w szczególności:  odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,  odsetki za zwłokę w regulacji zobowiązań,  dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  odpisy aktualizujące wartość,  rezerwy tworzone na ryzyko finansowe,  ujemne różnice kursowe. Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, takich jak : zdarzenia losowe ( powódź, pożar, kradzież z włamaniem itp.), zaniechanie lub zawieszenie pewnego rodzaju działalności, postępowanie układowe lub naprawcze.

Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosci

Materiały

Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej. Widziałem wszystkie dzieła czynione pod słońcem a oto wszystko marność i gonienie za wiatrem Człowiek od zarania dziejów poszukuje odpowiedzi na pytanie o sens życia. Wydawać by się mogło, że nie jest to ważny problem, jest wszak tyle ważniej...

Schizma Wschodnia Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054 Fakty i daty 395 - podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie 476 - upadek cesarstwa zachodniego 484 - 518 - schizma Akacjusza 863 - 867 - schizma Focjusza 867 - encyklika Focjusza na temat Filioque 16 lipca 1054 - kardynal Humbert składa na ołtarzu bazyliki Hagia Sophia bullę eks-k...

Podobne cechy Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica Kreując postać Andrzeja Kmicica Sienkiewicz nawiązał do postaci Jacka Soplicy z \"Pana Tadeusza\". Z typowego zawadiaki i warchoła Kmicic, podobnie jak Soplica, przemienia się w bohatera walczącego o wolność ojczyzny. Podobna jest droga życiowa obu bohaterów - od rezygnacji z życia osobistego poprzez służbę ojczyźnie aż do pełnej rehabilitacji. ...

Dwoista postawa gajowego w "Zapomnieniu" Dwoista postawa gajowego Lalewicz chce stworzyć wrażenie, że jest całkowicie oddany dziedzicowi, prowadzi na miejsce polowania, troszczy się o jego majątek, chroni przed kradzieżą, stara się zasłużyć na pochwałę. Nie chce stracić posady gajowego, dlatego swoim zachowaniem pragnie się przypodobać panu Alfredowi. Przyłapanego na gorącym uczy...

Humaniści Europy - renesans Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancję religijną w duchu irenizmu. Był autorem satyrycznego dzieła pt. \"Pochwała Głupoty\" z 1520 r. Michał Montaigne (Francja) - pisarz, moralista, autor 3-tomowego dzieła ...

Krótka charakterystyka Młodej Polski Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierza Przerwy Tetmajera. W tym okresie utrwala się nowy układ prądów literackich. Nazwa tej epoki wywodzi się z tytułu artykułów Artura Górskiego w \"życiu krakowskim\". Nazwa ta była Kopią \"Młodej...

14 zasad H. Fayola 14 zasad H. Fayola 1. Podział pracy. Im bardziej ludzie się wyspecjalizują, tym sprawniej mogą wykonywać swoją pracę. (przykład- współczesna linia montażowa) 2. Autorytet. Kierownicy muszą wydawać polecenia, aby praca była wykonywana. Autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze zapewnia posłuszeń...

Funkcjonowanie motywu fascynacji światem i życiem w poezji Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa Plan: 1.Wprowadzenia a)fascynacja dla ludzi światem i życiem to -beztoskie życie -licznie imprezy -lekceważenie wielu spraw b)prawdziwa fascynacja światem objawia się poprzez -odnajdywanie szczęścia w czynnościach zwyczajnych -dostrzeganie niezwykłości natury -cieszenie się z niewielkich sukcesów 2.Wiersz Juliana Tuwima pod tytułem ...