Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosciELEMENTY SKŁADOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności:  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,  otrzymanie darowizn,  otrzymanie kar, grzywien,  przyznanie odszkodowania,  otrzymanie dotacji, subwencji, dopłat na inne cele niż nabycie lub wykorzystanie środków trwałych,  odpadki uzyskane z zaniechanej produkcji,  inne pozycje. Pozostałe koszty operacyjne obejmują w szczególności:  strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych,  odpisy aktualizujące wartość należności ( utworzenie i rozwiązanie rezerw),  odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych, półfabrykatów i produkcji w toku, zarówno wynikające z tytułu zastosowania przy ich wycenie zasady ostrożności, jak i z tytułu odpisania zaniechanej lub nie podjętej produkcji, remontów, niedoborów i szkód, jeżeli nie powodują korekty kosztów,  zapłatę odszkodowań, kar i grzywien,  przekazanie darowizny,  koszty postępowania sądowego,  inne pozycje. Przychody z operacji finansowych obejmują w szczególności:  należne przychody z dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych,  należne odsetki od udzielonych pożyczek i należności,  należne odsetki od lokat i rachunków bankowych,  dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  zysk ze zbycia inwestycji,  aktualizacja wartości inwestycji,  dodatnie różnice kursowe. Koszty operacji finansowych obejmują w szczególności:  odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek,  odsetki za zwłokę w regulacji zobowiązań,  dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,  odpisy aktualizujące wartość,  rezerwy tworzone na ryzyko finansowe,  ujemne różnice kursowe. Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, takich jak : zdarzenia losowe ( powódź, pożar, kradzież z włamaniem itp.), zaniechanie lub zawieszenie pewnego rodzaju działalności, postępowanie układowe lub naprawcze.

Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosci

Materiały

"Nic co ludzkie nie jest mi obce" - czy Kochanowski był wierny tej zasadzie? Jan Kochanowski był wierny zasadzie humanistów: „Nic co ludzkie nie jest mi obce” – co przejawia się w jego twórczości. Poeta popierał szczęśliwe życie na łonie natury. Widać to w utworze pt. „Pieśń świętojańska o sobótce”. Już w pierwszym wersecie zachwala wieś, słowami: „Wsi spokojna, wsi wesoła”. P...

Krótka analiza i interpretacja wiersza "Wczorajszemu" TADEUSZ GAJCY „Wczorajszemu” Poeta czuł się rozpięty między przeszłością a przyszłością. Teraźniejszość go przerażała. Niektóre ze swoich wierszy kieruje do ludzi z przyszłości, ten do potomnych. Podmiot liryczny nie jest ujawniony, ale jest obecny bo przemawia, poucza, gromi, wskazuje. Adresatem „ty”, które tkwi w prz...

Czy banał, nijaka codzienność mogą stanowić temat wybitnego dzieła literackiego? Myślę, że przy okazji próby odpowiedzi na pytanie postawione w temacie, warto zdać sobie sprawę, co tak naprawdę przesądza o tym, że dane dzieło uznaje się za wybitne. Odwołam się w tym miejscu do zdania Emila Zoli, który napisał, że Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy. Jak więc ma się szara, nijaka codzienność do szeroko pojęte...

Sienkiewicz i Żeromski - dwa spojrzenia na literaturę . Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski Henryk Sienkiewicz urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w ro¬dzi¬nie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Stu¬dia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie silnego związku z ojczysta...

Rola niemców w społeczeństwie polskim I. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA I JEJ FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM. Niemcy odgrywali znaczną rolę w życiu gospodarczym kraju. To oni byli właściwie właścicielami nielicznych fabryk. Nadzorcy – Niemcy nic nie umieli, a zarabiali duża więcej niż wyzyskiwani w zakładach pracy – Polacy, np. Powracająca fala” B Prusa (patrz pun...

Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego 6. Konflikt racji osobistych i społecznych w sumieniu bohatera literackiego na podstawie wybranych utworów. Tworząc literaturę pisarze mają przede wszystkim na uwadze czytelników, odbiorców swojej twórczości. Przemawiają do współczesnych im, do rodaków, do ludzi żyjących w tej samej epoce i zbiorowości, ale również tworzą z myślą o następnyc...

Wallenrodyzm - znaczenie pojęcia Wallenrodyzm - postawa człowieka, który aby osiągnąć wyższy cel, sięga po środki nie-etyczne - zdradę i podstęp. Przeżywa konflikt - musi wybierać między nakazami honoru, chrześcijańską moralnością a obowiązkiem walki. Poświęca życie, własne szczęście dla dobra narodu. Bohater osiąga cel, jednak ponosi klęskę jako człowiek. Kreator bohatera użył...