Organizacja narodów zjednoczonychORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH 1941 r. - podpisanie Karty Atlantyckiej przez rządy USA i Wielkiej Brytanii przewidywała że w przyszłości kraje będą dążyły do pokojowego rozwiązywania konfliktów i każdy kraj będzie miał prawo do samostanowienia 1942 r - deklaracja Narodów Zjednoczonych którą do końca wojny podpisało 76 krajów 1945 r. Kwiecień - San Francisco - konferencja założycielska 1945 październik - ratyfikacja W konferencji założycielskiej udział wzięło 46 krajów które podpisały deklarację + ukraińska SSR + białoruska SSR + Argentyna. Obecna liczba członków to 186 (nie jest członkiem Szwajcaria i Watykan) Nabywanie członkostwa Zalecenie Rady Bezpieczeństwa, 9 głosów za i brak weta któregokolwiek z 5 mocarstw. Źródła finansowania ONZ Budżet administracyjny to 2 mld USD, tworzony jest w oparciu o PKB i PKB per capita. Składki określone są przez specjalną komisję ds. składek i są ustalane co trzy lata. Żaden z krajów nie może tworzyć więcej niż 25% budżetu i żaden nie może tworzyć mniej niż 0,01 % Główna siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku. Siedziba Europejska w Genewie. Zgromadzenie Ogólne Delegacje krajowe nie mogą przekraczać liczby 5 osób, każda delegacja ma tylko jeden głos. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów obecnych i głosujących. Wymagana większość 2/3 dla decyzji dotyczących zaleceń w sprawie bezpieczeństwa i pokoju, członkostwa i budżetu, wyboru niestałych członków rady. Raz w roku odbywa się sesja zwyczajna zaczynająca się debatą ogólną, podczas której prezydium o komitet Zgromadzenia Ogólnego przydzielają sprawy które mają być rozpatrzone przez komitety będące organami pomocniczymi organów Zgromadzenia Ogólnego. Po opracowaniu projektów komitety przedkładają je ZO i decyzje zapadają podczas debaty ogólnej. Oprócz sesji zwyczajnej są dwie sesje specjalne zwoływane w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia ich do ZO przez Radę Bezpieczeństwa lub większość krajów lub jeden kraj członkowski ONZ - takie sesje zwoływane są w przypadkach kryzysów ekonomicznych. Sesje nadzwyczajne specjalne - zwoływane są w okresie 24 godzin w oparciu o rezolucję Uniting for Peace na wniosek RB lub kraju członkowskiego gdy istnieje poważne zagrożenie pokoju. Rada Bezpieczeństwa organ międzynarodowy o ograniczonym składzie. 15 członków (Niemcy nie należą do stałych członków). 5 miejsc dla krajów Afryki i Azji, 2 z Ameryki Płd., 2 z Europy Zach., 1 z Europy Środkowo-Wsch., (5 stałych członków i 10 niestałych). Rezolucje RB są przyjmowane przez kraje jako prawnie wiążące. RB może nałożyć sankcje ekonomiczne lub wojskowe. Rada Gospodarczo - Społeczna Ma 54 członków i nie ma stałych miejsc. 14 z Afryki, 12 z Azji, 10 z Ameryki Płd., 13 z Europy Zach. USA i Kanady, 6 z Europy Środkowo Wsch. Zajmuje się sferą ekonomiczną, współpracą z organizacjami wyspecjalizowanymi. Daje pomoc techniczną, nadzoruje podpisywanie koncesji w handlu światowym, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i z Radą Bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia pokoju. Organami pomocniczymi jest EKG (Europejska Komisja Gospodarcza), Rada Powiernicza (kontroluje obszary zależne). Organami administracyjnymi w ONZ są Trybunał Międzynarodowy i Sekretariat

Organizacja narodów zjednoczonych

Materiały

Literatura Młodej Polski jako sprzeciw wobec założeń pozytywizmu Dlaczego literatura Młodej Polski może być traktowana jako sprzeciw wobec założeń pozytywizmu? Wykorzystaj poznane utwory i teksty literackie. PLAN: Wstęp: Literatura i jej założenia programowe w epoce pozytywizmu. Poruszane problemy: 1. Manifesty programowe Młodej Polski w obliczu trwającej epoki pozytywizmu. Pierwsze program...

Cechy statystyczne - podział Klasyfikacja cech statystycznych Cechy statystyczne można podzielić na: 1. ilościowe ( mierzalne, kwantytatywne ) – można je zmierzyć i wyrazić za pomocą odpowiednich jednostek fizycznych ( np. kg, m, szt, t ) 2. jakościowe ( kwalitatywne) – zwykle są określane słownie np. płeć, standard mieszkania, pochodzenie społeczne, ro...

Literatura realistyczna na podstawie utworów Jest to nurt literatury pozytywistycznej, który rozwinął się w ramach powieści tendencyjnej i okresie następnym po niej; przekształcił się później w nurt literatury realizmu krytycznego; dotyczy on całej literatury prozatorskiej; Opiera się ona na definicji nowożytnej powieści; polega ona na opisaniu prawdopodobnych, choć fikcyjnych wydarzeń ...

System społeczny i społeczeństwo globalne - wyjaśnienie System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych. System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest to układ wzajemnie powiązanych stos...

Treny jako triumf sztuki nad życiem - Jana Kochanowskiego Treny jako triumf sztuki nad życiem wszechstronność, erudycja oraz kunszt poetycki Jana Kochanowskiego W miarę, jak rozwija się cykl Trenów, coraz większego znaczenia nabiera w nich pierwiastek racjonalistyczny – spada temperatura uczuć, opadają emocje, obniża się napięcie, wybuchy rozpaczy stają się mniej gwałtowne. Niejako „w...

Joseph Conrad - życie i twórczość Życie i twórczość Josepha Conrada Joseph Conrad, pisarz angielski polskiego pochodzenia, najczęściej bywa kojarzony z twórczością marynistyczną. Istotnie, lata spędzone na morzu, samotność, obserwacja ciężkiej pracy fizycznej marynarzy i ekstremalnych warunków kształtujących często nieoczekiwane reakcje – to źródła fascynacji i liter...

Jezuici i ich rola w okresie baroku Rola jezuitów w rozwoju kultury polskiej (szkolnictwo, cenzura, indeks ksiąg zakazanych). Jezuici - Towarzystwo Jezusowe - istniało od 1539 r. Do Polski sprowadzeni w 1564 przez kardynała S. Hozjusza (Braniewo) - uzyskali pozycję najsilniejszego zakonu. Wykazywało się niezwykłą prężnością organizacyjną. Jego służba wobec Kościoła potrydenck...

Organizowanie - pojęcie Organizowanie to „składanie wszystkiego razem”, tak aby możliwe było uzyskanie pożądanych rezultatów. Polega ono na formalnym określaniu tego, kto ma co zrobić oraz przydzielaniu władzy i obowiązków tak, aby osiągnięte zostały zaplanowane wyniki. Organizowanie oznacza udzielenie odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zostanie pod...