"W Weronie" analiza i interpretacja wierszaWiersz Cypriana Kamila Norwida traktuje temat sporu, który powstał już w początkach romantyzmu między racjonalistami, a romantykami. Tematem tej sprzeczności jest rola uczuć w życiu człowieka. Norwid nie ustosunkowuje się ściśle do żadnego z poglądów. Pierwsza zwrotka opowiada o dwóch zwaśnionych rodach, Kapuletich i Montekich. Są one tematem "Romea i Julii", dzieła barokowego dramaturga - Shakespeare'a. Poeta w pierwszej zwrotce pokazuje nam dom obu zwaśnionych rodów i niebo, które określane jest jako "Łagodna łza błękitu". W zwrotce drugiej Norwid pisze o tym co pozostało po obydwu rodzinach "gruzy nieprzyjaznych grodów,/ Na rozwalone bramy ogrodów". Takie zestawienie przedmiotów i zjawisk skłania nas do refleksji o przemijaniu. Jest to jakby dopowiedzenie trzeciego wersu każdej zwrotki. Następne dwie zwrotki stanowią jakby drugą część całej kompozycji. Dotyczą one poglądów romantyków i racjonalistów na temat spadającej gwiazdy. W zwrotce trzeciej Przedstawiony jest pogląd romantyków. Twierdzą oni, że meteoryt jest przeznaczony dla Julii i Romea "Cyprysy mówią, że to dla Julietty,/ Że dla Romea, ta łza znad planety". W słowach tych przejawiają się również wpływy wierzeń ludowych. W owych czasach meteoryty przez ludzi prostych uważane były za łzy aniołów, a natura traktowana jest jako twór żywy, który nieustannie przemawia do człowieka "Cyprysy mówią". Zwrotka czwarta przedstawia poglądy racjonalistów dotyczące spadającego meteorytu. Ludzie, którzy "mówią uczenie" są uosobieniem zdrowego rozsądku, podobnie jak Starzec w balladzie "Romantyczność" Adama Mickiewicza. Racjonaliści ci mówią "że nikt na nie nie czeka". Uważają spadający meteoryt jedynie za kamień. Norwid nie staje wyraźnie po żadnej ze stron, jednak z tego, że parodiując w nieco ironiczny sposób wypowiedzi racjonalistów jego idee są bliższe założeniom romantyzmu. Norwid podnosi w tym wierszu również temat przemijania. Po domach "spłukanych deszczem i poruszonych gromem" przychodzi cisza i spokój. Poeta stara się przekazać, iż wszelkie ślady bytności ludzkiej kiedyś miną. Norwid nawiązując do kulturowej tradycji, posługując się aluzją literacką, środkami przemilczenia i symbolu tworzy konstrukcję, w której dzięki niewielkiej dawce ironii podkreślił ocenę przedstawionego świata. Poeta potrafił zamknąć w czterech krótkich zdaniach bogate treści, poruszające wyobraźnie i myśl czytelnika. Wiersz składa się z czterech zwrotek, każda z nich ma trzy wersy. Rymy są żeńskie, występują miedzy zwrotkami i parzyste w samych zwrotkach. Pierwsza i druga zwrotka mają rymy według schematu: Zwrotka pierwsza a a b, Zwrotka druga c c b. Taki sam układ jest między zwrotką trzecią i czwartą. W pierwszej i drugiej w ostatnim wersie występują przemilczenia, które czytelnik może uzupełnić własną refleksją. Pierwsza zwrotka jest pełna dźwięków i światła na skutek przytoczenia wydarzeń dziejących się kiedyś między obydwoma rodami. W drugiej panuje spokój i cisza. W wierszu mimo jego małej długości występuje duża ilość środków stylistycznych: epitety "spłukane deszczem", "poruszone gromem", "nieprzyjaznych domów", "rozwalone bramy", "łza znad planety", "mówią uczenie", personifikacje "cyprysy mówią", metafory "łagodne oko błękitu" - to niebo, "groby przecieka" - trwa nawet po śmierci, "ludzie . mówią uczenie" - są uosobieniem zdrowego rozsądku, a więc racjonaliści.

"W Weronie" analiza i interpretacja wiersza

Materiały

Inkaso dokumentowe - wady i zalety Operacja bankowa polegająca na pobraniu należności lub zabezpieczeniu zapłaty (np. akcept na tracie) w zamian za dokumenty zgodnie z warunkami określonymi szczegółowo instrukcją zleceniodawcy inkasa. Rodzaje inkasa: - dokumentowe - przedmiotem są dokumenty handlowe, - gwarantowane - zbliżone do akredytywy dokumentowej, w przypadku odmowy p...

Poezja jakobińska - charakterystyka Poezja jakobińska. Poezja związana z Sejmem Czteroletnim, miała głównie charakter ulotek. Atakowano w nich przywódców obozu konserwatywnego. Ataki nie ominęły nawet króla. Imiennie występowano przeciw przywódcom opozycji, np. Franciszek Ksawery Branicki, czy Szczęsny Potocki; później stanęli na czele Targowicy. Wiersze miały przeważnie charak...

Publicystyka patriotyczna PUBLICYSTYKA PATRIOTYCZNA Działalność i program społeczno-polityczny Stanisław Staszica. Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach. „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Jest on podzielony na 19 ro...

Określenia moralność i etyka Używanie określeń: \"moral¬ność\", \"problematyka moralna\", \"rzeczywistość moralna\", \"konflikt moralny\", \"war¬tości i zasady moralne\", \"kodeks moralny\" oraz \"etyka\", \"problematyka etyczna\", \"refleksja etyczna\", „poziom etyczny\", \"kodeks etyczny\" itp. - wywołuje wiele nie¬jasności i wymaga ustalenia znaczeń,...

Rodzina jako grupa społeczna Rodzina jako główna grupa społeczna Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji Typy rodzin w historii: 1. rodzina patryjarchalna: - uprzywilejowana sytuacja mężczyzny, - wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny, - wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji - podział zad...

Koncepcja człowieka w renesansie Renesansowa koncepcja człowieka i życia w renesansie CZŁOWIEK RENESANSU I JEGO SPRAWY WZORCE OSOBOWE OKRESU ODRODZENIA “ŻYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO” MIKOŁAJ REJ Jest to utwór parenetyczny czyli propagujący pewien typ osobowości, który ma być wzorem cnót dla czytelników współczesnych autorowi. W tym przypadku ideałem jest szlac...

Polskie realia w "Odprawie posłów greckich' Realia polskie w \"Odprawie posłów greckich\". Problem obronności państwa. Tragedia kończy się satyryczną uwagą Antenora, że corocznie sejm radzi o środkach obronnych, a nigdy nie radzi o wojnie; stokroć byłoby lepiej, gdyby się wroga zaatakowało wprzód, zanim on w granice kraju wpadnie. Wkładając w usta Antenora satyryczne uwagi o czynnych ...

Walka narodowowyzwoleńcza w twórczości Mickiewicza Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza. Utwory polskich romantyków są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośród utworów Mickiewicza należy wymienić: \"Grażynę\", \"Konrada Wallenroda\", \"Redutę Ordona\", \"Dziady drezdeńskie\", \"Pana Tad...