Charakterystyczne cechy oświeceniaSPECYFIKA OŚWIECENIA POLSKIEGO Znamienną cechą polskiego oświecenia był nie spotykany nigdzie w takiej rozciągłości związek polityki z kulturą. Daje o tym świadectwo już sam podział okresu. Poszczególne fazy rozwoju formacji przypadają na trzy całkowicie odmienne epoki: panowanie Augusta III, czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego i pierwsze ćwierćwiecze po utracie niepodległości. Podział wewnętrzny okresu stanisławowskiego również musi uwzględniać daty wydarzeń politycznych : 1772 (koniec wojny barskiej i pierwszy rozbiór Polski) oraz 1778 (początek Sejmu Czteroletniego). Na Zachodzie walczono o wolność, w Polsce – o ograniczenie nadużyć wolności, o jej nowe rozumienie. Tam problemem była równość, u nas – jej rozszerzenie na inne, poza szlacheckim, stany. Na Zachodzie istotną kwestią była zasada podziału władzy, (na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą), szlachecki parlamentaryzm dawno już wprowadził taki podział, który teraz wymagał jedynie usprawnienia i wyeliminowania rażących deformacji. Na Zachodzie znamienne było dążenie do ograniczenia władzy centralnej, w Polsce zaś – konieczność jej wzmocnienia jako sposób zapobieżenia szlacheckiej anarchii. Tam główną siłą społeczną forsującą nowe idee było mieszczaństwo, u nas – mimo jego ważkiego udziału – siłę tą stanowiła szlachta, a wśród pisarzy i działaczy oświecenia przeważali duchowni. Przezwyciężenie kryzysu politycznego i moralnego było głównym celem polskiego oświecenia, sprawa jednak nie ograniczała się do konfliktów wewnętrznych. Należało brać pod uwagę zupełnie realne zagrożenie państwa ze strony sąsiednich mocarstw, które od dawna prowadziły politykę niedopuszczania do zmian mających wzmocnić władzę Rzeczypospolitej. Wiek XVIII był dla Prus, Rosji i Austrii okresem wzrostu potęgi opartej na scentralizowanej władzy ( tzw. oświeceniowy absolutyzm), sprawnie działającej administracji i racjonalnym systemie podatkowym, który umożliwiał utrzymywanie olbrzymich armii. Protagoniści (bojownicy) oświecenia w Polsce nie zawsze doceniali grozę sytuacji geopolitycznej i niezbyt dobrze orientowali się w zawiłościach polityki międzynarodowej.

Charakterystyczne cechy oświecenia

Materiały

Obserwacja świata i ludzi przez Krasickiego Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. Satyra, bajka, poemat heroikomiczny to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złyc...

Problem państwa i ojczyzny w twórczości renesansu Andrzej Frycz-Modrzewski należy do najwybitniejszych publicystów tego okresu porusza bowiem tematy najbardziej istotne, aktualne i skomplikowane. Swoje poglądy na państwo przedstawił w pięcioksięgu \"O poprawie rzeczypospolitej\": - \"O obyczajach\" - państwo jako dobrowolna organizacja społeczna powstała dla zapewnienia członkom spokojnego i...

Poeci oświecenia: Immanuel Kant, Ignacy Krasicki Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako \"wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy\", przy czym niepełnoletność rozumiał jako \"niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem\". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: \"Sapere aude\", co znaczy: \"miej odwagę posługiwać się wła...

Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza Krzyż i miecz były symbolami ideałów średniowiecznego człowieka. Wytyczne dla życia duchowego i materialnego człowieka tworzyły dwór i kościół. Tu zrodziły się ideały etyczne: rycerza i świętego. Teocentryczny system średniowiecza stworzył ideę o wyższości dóbr duchowych nad materialnymi. Ideę tą wyrażała sztuka i literatura średniowi...

Elementy chłopskiej mentalności w "Chłopach" Typowe elementy chłopskiej mentalności to: • pragnienie posiadania ziemi i traktowania jej jak świętości: Hanka mówi o ziemi \"Świętaś ty, rodzona, za twoją sprawą wszystko na świecie\", a przysłowie powiada, że „człowiek bez gruntu jak bez nóg”; • przywiązanie do wsi, ziemi i tradycji: świadczy o tym rozpacz Agaty opus...

Narracja w "Chłopach" Narracja Narrator nie przynależy do świata przedstawionego, jest niewidoczny dla odbiorcy i anonimowy. Można wyróżnić trzy jego typy (wg. K. Wyki): 1.najczęściej natykamy się na \"wsiowego\" gadułę, który uczestniczy w obyczajowo-obrzędowo-liturgicznym toku opowieści 2.rzadziej opowiada i opisuje \"młodopolski stylizator\" o poetycko-intelig...

"Ojciec Goriot" - powieść realizmu Powieść „Ojciec Goriot” Jest przykładem realizmu krytycznego, ale także bywa nazywana powieścią obyczajową lub społeczno – obyczajową. Wszystkie te terminy są uzasadnione sposobem ujęcia rzeczywistości. Już na początku utworu daje się zauważyć detaliczność opisów miejsc i osób. Wszystkie elementy świata przedstawionego tworzą s...

Teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a a) teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji b) od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami c) klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne d) źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...