Wolne przepływy pieniężne - wyjaśnienieWolne przepływy pieniężne (FCF) to strumień środków pieniężnych po¬chodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotów¬ce podatek dochodowy (zysk operacyjny po opodatkowaniu podatkiem dochodowym), powiększony o amortyzację oraz powiększony bądź po¬mniejszony o wzrost lub spadek kapitału obrotowego i nakładów na nowy kapitał trwały. Zaletą tak szacowanych wolnych przepływów pieniężnych (= operacyjnym przepływom pieniężnym netto) jest to, że mogą być one swobodnie dyspo¬nowane przez właścicieli przedsiębiorstwa na: finansowanie wzrostu bądź (i) zmniejszenie zadłużenia firmy, wypłatę dywidendy, czy też wykup wła¬snych akcji w celu ich umorzenia. Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki (CFPS) są obli¬czane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amorty¬zacją, a następnie podzielone przez liczbę akcji. Zaletą tego miernika oceny rezultatów firmy jest bezpośrednie określenie ilości środków pieniężnych netto generowanych przez działalność operacyjną przedsiębiorstwa, przypa¬dających na jedną akcję, a zatem czytelne określenie zdolności firmy do wzrostu jej wartości dla właścicieli. Okres zwrotu środków pieniężnych zainwestowanych w przedsię¬wzięcie inwestycyjne (CFROI) może być szacowany jako wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return- IRR) dla okresu ekonomicznego użytkowania zaangażowanych aktywów. Wskaźnik „strumieni przepły¬wów środków pieniężnych z zainwestowanych środków pieniężnych” po-siada niewątpliwe zalety przy ocenie projektów inwestycyjnych. Ujmuje bowiem: - przepływ środków pieniężnych w porównaniu z zyskiem. - środki pieniężne brutto zainwestowane w aktywa przedsiębiorstwa, które wygenerowały te środki pieniężne oraz - okres wykorzystywania aktywów dla generowania przepływu środków pieniężnych. Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA) według Rappaporta (1998) wy¬nika ze zmiany wartości firmy dla akcjonariuszy w prognozowanym okresie zaś sposób analizy tworzenia dodanej wartości dla akcjonariuszy opiera się na bardziej szczegółowym rozpatrzeniu kluczowych czynników (generatorów) determinujących wiel¬kość wartości dodanej. Całkowity dochód dla akcjonariuszy jest podsumowującym miernikiem tworzenia wartości. Obejmuje on łączne zyski z przyrostu wartości kapitału (jako różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia akcji przedsiębiorstwa) oraz z uzyskiwanych dywidend w okresie posiadania akcji spółki .

Wolne przepływy pieniężne - wyjaśnienie

Materiały

"Folwark zwierzęcy" - język jako narzędzie kształtowania świadomości Język jako narzędzie kształtowania świadomości Wypędzenie pana Jonesa, rywalizacja Snowballa i Napoleona, wprowadzenie nowych metod rządzenia przez tego drugiego to okaz¬ja do zaobserwowania przemian, jakie następują w życiu polity¬cznym, społecznym i gospodarczym totalitarnego państwa. Towarzyszy im wachlarz środków służących ...

Motyw wędrówki w literaturze 104. Motyw wędrówki w literaturze. W literaturze pojawia sie wiele motywów identycznych lub bardzo do siebie podobnych, a róznice miedzy nimi dotycza sposobu ich opracowania, przedstawienia w treści i w formie. Do takich motywow nalezy wedrowka jako cos, co kształtuje los bohaterów literackich. Przemieszczaja sie oni z roznych powodow. Czas...

Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru. „ Zapłacił za to rodzinne miastu dozgonnym wygnaniem exulaiw wszystkich czasów wiedza jaka to cena \'\' Właśnie ten cytat z pięknego wiersza Z. Herberta pt. ,, Dlaczego klasycy \'\' uważam za godny, by nim rozpocząć dyskusje o samotności i osamotnieniu. Być może jest cos, co łączy wyg...

Co to jest gradacja Gradacja- stopniowanie semantyczne polegające na uszeregowaniu składników wypowiedzi w porządku nasilania się (gradacja rosnąca) lub słabnięcia (gradacja opadająca) wskazywanej przez nie cechy znaczeniowej.

"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru" M. Gandhi Literatura wszystkich epok, począwszy od czasów najdawniejszych aż po współczesne, ukazuje rozmaite oblicza dobra i zła. Zauważa ona, że zło niewątpliwie istnieje, ale na szczęście istnieje również dobro. Biblijne dziesięć przykazań wypisanych na kamiennych tablicach, które Bóg wręczył Mojżeszowi na górze Synaj, stanowiły i stanowią nadal trz...

Rola mogiły Jana i Cecylii - Nad Niemnem MOGIŁA JANA I CECYLII Jest to mogiła małżeństwa, ludzi z różnych warstw społecznych, o których szlachectwie zadecydowała postawa życiowa – uparta praca i zdobywanie puszczy w celu przygotowania jej obszarów na przyjęcie ludzi. Pamięć o nich trwała, czego dowodem jest remontowany przez Jana i Anzelma krzyż. Jan i Cecylia swą ciężką p...

Poezja Młodej Polski Charles Baudelaire 1821-1867 • Padlina – trupizm, brzydota, przemijalność ludzkiego ciała (nawiżaznie do baroku), bardzo naturalistyczne spojrzenie; • Kwiaty zła 1857 – największe osiągnięcie artysty, haszysz, opium, choroba weneryczna; • Spleen II – odraza do rzeczywistości, przygnębienie, ponury stan dusz...

"Inny Świat" - dokument i literatura Dokument i literatura Niektóre fragmenty tekstu mają charakter bardziej dokumentalno-reportażowy (detaliczność, zwięzłość, brak ozdobników stylistycznych), inne wypełniają opisy, efekty ekspresyjne, środki stylistyczne (metafory, porównania, epitety). Jest to książka o sowieckich więzie¬niach i obozach pracy, o metodach przesłuchiwani...