Wpłaty udziałowców - wewnętrzne pozyskiwanie kapitałówZasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp. Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Może on nosić nazwy kapitału:  -założycielskiego  -udziałowego  -zakładowego  -akcyjnego Kapitał ten znajduje się w bezterminowej dyspozycji firmy, a na ich zwrot udziałowcy mogą liczyć z zasadzie dopiero w momencie jej likwidacji, co nie znaczy, że w trakcie funkcjonowania nie może zmienić właściciela. Ewentualne zmniejszenie kapitałów o statutowym charakterze w okresie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej uwzględniającej m.in. zabezpieczenie interesów jej wierzycieli. Uzupełnienie kapitałów firmy może następować z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców, jeżeli dotychczasowe wyniki finansowe firmy były satysfakcjonowane, a przedłużonej program rozwoju skierowany np. w formie prospektu emisyjnego do potencjalnych zawiera wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy i zyskowności jej własnych kapitałów. Znaczenie trudniej przychodzi pozyskiwanie dodatkowych wkładów kapitałowych od właścicieli w celu przezwyciężenia rysującej się niewypłacalności firmy, zwłaszcza gdy towarzyszą temu straty. Wówczas przekonanie udziałowców o celowości zwiększenia kapitałów firmy musi być poparte wiarygodnym programem sanacji działalności przedsiębiorstwa, wskazującym zarówno na możliwość przezwyciężenia kryzysu jak i na uniknięcie utraty dotychczas zainwestowanych w firmie kapitałów własnych. Inwestowanie w kapitał wymaga odpowiednich środków, których podstawowym źródłem są właśnie sumy wniesione przez właścicieli. Wkłady właścicieli inwestowane są bezterminowo lub na z góry określony czas trwania przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wycofania wniesionych sum nie jest w ogóle możliwe przed jego rozwiązaniem. W razie likwidacji przedsiębiorstwa obowiązuje jednak zasada pierwszeństwa regulacji zobowiązań wobec wierzycieli przed właścicielami. Wnoszone sumy mogą przybierać formę:  -wkładów rzeczowych noszących wówczas nazwę aportów lub  -wkładów pieniężnych. Wzrost kapitału własnego następuje- jeżeli taką możliwość przewiduje statut- w wyniku dodatkowych wpłat wnoszonych przez dotychczasowych udziałowców bądź przyjmowania nowych. Kapitał występuje w różnych postaciach i może się różnie nazywać i tak:  w przedsiębiorstwach jednoosobowych nazywa się- „kapitałem właściciela”  -w spółkach osobowych -„kapitałem udziałowym”  -w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością- „kapitałem zakładowym”  -w spółkach akcyjnych –„kapitałem akcyjnym” Podwyższenie tych kapitałów może następować przez podwyższenie wkładów dotychczasowych wspólników, przyjęcie nowych. Dla każdego wspólnika prowadzone są osobne konta kapitałowe: wkład kapitałowy udziałowców odpowiada kwotom udziałowi w majątku zapisanym w księgach. Wspólnicy mogą ustalić swoje udziały w stałym kapitale udziałowym. Powiększenie kapitału odbywa się przez wygospodarowaną nadwyżką przychodów nad kosztami z działalności firmy. Może następować także w drodze przekształceń struktury majątkowej /np. sprzedaż zbędnych składników majątkowych/, poprzez sprawniejsze zarządzanie i efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji przez udostępnienie majątku przedsiębiorstwo osobom trzecim, odpisy amortyzacyjne itp. Znajduje to swój ostateczny wyraz w zysku pozostawionym do dyspozycji przedsiębiorstwa .

Wpłaty udziałowców - wewnętrzne pozyskiwanie kapitałów

Materiały

Motyw miłości spełnionej w literaturze Miłość spełniona____ Miłość spełniona - Uczucie, któremu dane było się w pełni zrealizować. Speł¬nienie może oznaczać wzajemność albo miłość fizyczną. Może się też realizo¬wać przez narodziny potomstwa. Biblia (ST) - 1) Miłość Abrahama i Sary zyskuje spełnienie, kiedy Bóg błogosławi ich starości i obdarza ich potomstwem -rodzi się up...

Klasa społeczna, warstwa społeczna, stan - wyjaśnienie Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy: Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane, czyli dzielone na zbiory albo grupy ludzi, którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować: a) KLASA – do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społecznego. W znaczeniu...

Twórcy włoskiej literatury - renesans (Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył \"Boską Komedię\" ( utwór napisany \"lingua vulgaris\" czyli językiem narodowym włoskim ) oraz cykl \"Sonetów do Beatrycze\". Tytuł pierwszego utworu początkowo brzmiał \"Komedia\". Dopiero pot...

Szczegółowe pojęcie zarządzania W literaturze przedmiotu można spotkać dużą dowolność w definiowaniu pojęcia zarządzani. Niektóre sposoby pojmowania tego terminu są na tyle zaskakujące i oryginalne, a przy tym trafne, że warto je zaprezentować, mimo że nie pretendują do ujęć naukowych. Przykładowo jeden z autorów twierdzi, że kierowanie jest sztuką pracowania poprzez inn...

Pozioma analiza bilansu przedsiębiorstwa Pozioma analiza bilansu Poziomą analizą bilansu jest porównanie powiązań poziomych pomiędzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów, co pozwala na ocenę struktury majątkowo – kapitałowej firmy. Ma ona wysoki wpływ na poziom ryzyka finansowego, gdyż poszczególne składniki majątkowe różnią się między sobą stopniem płynności. Szczególnie ...

Cechy dramatu i chwyty literackie w "Żeglarz" “ŻEGLARZ” J. SZANIAWSKIEGO Cechy dramatu wartka, spójna akcja bohaterzy mają charakter realistyczny logika zdarzeń, prawdopodobieństwo Chwyty literackie obecność liryzmu, ironii wprowadzenie szeregu aluzji i niedopowiedzeń tematyka utworów dotyka spraw o charakterze uniwersalnym konfrontac...

Rynkowa Wartość Dodana - wyjaśnienie Rynkowa Wartość Dodana (Market Value Added- MVA) Kolejnym wskaźnikiem, do którego prawa autorskie posiada firma Stern Stewart&Co jest MVA - rynkowa wartość dodana. Pozwala ona ocenić proces tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy w dłuż-szym horyzoncie czasowym. Wyraża się zależnością gdzie: MV oznacza wartość rynkową p...