Wpłaty udziałowców - wewnętrzne pozyskiwanie kapitałówZasadniczym źródłem wewnętrznym pozyskiwania kapitałów firmy są wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp. Tworzą one kapitał podstawowy, który nosi różne nazwy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Może on nosić nazwy kapitału:  -założycielskiego  -udziałowego  -zakładowego  -akcyjnego Kapitał ten znajduje się w bezterminowej dyspozycji firmy, a na ich zwrot udziałowcy mogą liczyć z zasadzie dopiero w momencie jej likwidacji, co nie znaczy, że w trakcie funkcjonowania nie może zmienić właściciela. Ewentualne zmniejszenie kapitałów o statutowym charakterze w okresie funkcjonowania firmy wymaga specjalnej procedury prawnej uwzględniającej m.in. zabezpieczenie interesów jej wierzycieli. Uzupełnienie kapitałów firmy może następować z dodatkowych wkładów kapitałowych udziałowców, jeżeli dotychczasowe wyniki finansowe firmy były satysfakcjonowane, a przedłużonej program rozwoju skierowany np. w formie prospektu emisyjnego do potencjalnych zawiera wiarygodną szansę wzrostu wartości firmy i zyskowności jej własnych kapitałów. Znaczenie trudniej przychodzi pozyskiwanie dodatkowych wkładów kapitałowych od właścicieli w celu przezwyciężenia rysującej się niewypłacalności firmy, zwłaszcza gdy towarzyszą temu straty. Wówczas przekonanie udziałowców o celowości zwiększenia kapitałów firmy musi być poparte wiarygodnym programem sanacji działalności przedsiębiorstwa, wskazującym zarówno na możliwość przezwyciężenia kryzysu jak i na uniknięcie utraty dotychczas zainwestowanych w firmie kapitałów własnych. Inwestowanie w kapitał wymaga odpowiednich środków, których podstawowym źródłem są właśnie sumy wniesione przez właścicieli. Wkłady właścicieli inwestowane są bezterminowo lub na z góry określony czas trwania przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach wycofania wniesionych sum nie jest w ogóle możliwe przed jego rozwiązaniem. W razie likwidacji przedsiębiorstwa obowiązuje jednak zasada pierwszeństwa regulacji zobowiązań wobec wierzycieli przed właścicielami. Wnoszone sumy mogą przybierać formę:  -wkładów rzeczowych noszących wówczas nazwę aportów lub  -wkładów pieniężnych. Wzrost kapitału własnego następuje- jeżeli taką możliwość przewiduje statut- w wyniku dodatkowych wpłat wnoszonych przez dotychczasowych udziałowców bądź przyjmowania nowych. Kapitał występuje w różnych postaciach i może się różnie nazywać i tak:  w przedsiębiorstwach jednoosobowych nazywa się- „kapitałem właściciela”  -w spółkach osobowych -„kapitałem udziałowym”  -w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością- „kapitałem zakładowym”  -w spółkach akcyjnych –„kapitałem akcyjnym” Podwyższenie tych kapitałów może następować przez podwyższenie wkładów dotychczasowych wspólników, przyjęcie nowych. Dla każdego wspólnika prowadzone są osobne konta kapitałowe: wkład kapitałowy udziałowców odpowiada kwotom udziałowi w majątku zapisanym w księgach. Wspólnicy mogą ustalić swoje udziały w stałym kapitale udziałowym. Powiększenie kapitału odbywa się przez wygospodarowaną nadwyżką przychodów nad kosztami z działalności firmy. Może następować także w drodze przekształceń struktury majątkowej /np. sprzedaż zbędnych składników majątkowych/, poprzez sprawniejsze zarządzanie i efektywniejsze gospodarowanie czynnikami produkcji przez udostępnienie majątku przedsiębiorstwo osobom trzecim, odpisy amortyzacyjne itp. Znajduje to swój ostateczny wyraz w zysku pozostawionym do dyspozycji przedsiębiorstwa .

Wpłaty udziałowców - wewnętrzne pozyskiwanie kapitałów

Materiały

"Inny Świat" - G.H. Grudziński jako autor - bohater - narrator Autor – bohater – narrator Narratorem opowieści o losach więźniów sowieckiego systemu jest sam autor – Gustaw Herling-Grudziński, który wypowiada się w pierwszej osobie, w oparciu o osobiste doświadczenia z okresu II wojny światowej. Czas ten wypełnił mu przede wszystkim pobyt w różnych więzieniach i obozie pracy w Jercew...

"Bogurodzica" - pieśń narodowo - religijna „Bogurodzica\" - najstarsza pieœñ polska, œwiadectwo jêzyka staropolskiego - „Bogurodzica\" jest polsk¹ pieœni¹ narodowo-religijn¹, pierwsz¹ tego rodzaju w jêzyku polskim; jest anonimowa; przez d³ugi czas mia³a charakter hymnu narodowego, i taki¿ zachowa³a a...

Krótki opis obrazu "Kochanowski nad zwłokami Urszulki" Obra Jana Matejki ,,Kochanowski nad zwłokami Urszulki” ukazuje Jana Kochanowskiego pochylonego nad zwłokami Urszulki. Urszula leży w małej trumience. Ubrana jest w białą szeroką sukienkę. Na niej leży czarny drewniany krzyż. Ręce jej położone są wzdłuż ciała. Twarz jej wygląda tak jakby smacznie i głęboko spała, tylko oczy są głęboko zapa...

Dialog człowieka z Bogiem w utworach literatury polskiej Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej, jak wszyscy wiemy, sięgają początkom epoki średniowiecza. Jednym z pierwszych, a jednocześnie najlepiej znanym utworem o którym informacja zachowała się do dzisiejszych czasów jest pieśń (czy może modlitwa) \"Bogurodzica\". Już w tym utworze możemy zauważyć próby zwrac...

Sąd o narodzie w "Grobie Agamemnona" Sąd o narodzie w „Grobie Agamemnona” Słowackiego „Grób Agamemnona” stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Tytuł wiersza nawiązuje do przeżyć poety podczas zwiedzania budowli, która uchodziła wtedy za grobowiec Agamemnona, jednego z bohaterów „IliadyR...

Charakterystyka gatunków literackich oświecenia Można stwierdzić, że były to gatunki użytkowe, takie, w których łatwo było pouczać publiczność, ukazać i ośmieszyć wady społeczne, postulować reformy - zwłaszcza w klasycznym nurcie literatury. Cele takie wymogła potrzeba ratowania Rzeczypospolitej przed upadkiem i konieczność oświecenia społeczeństwa i moralnego jego odrodzenia: - ośmieszeni...

Krótka interpretacja "List do ludożerców" i "Dytyramb na cześć teściowej" TEMAT: T. Różewicz - poeta moralista. Okupacja wymagała od człowieka, by nieustannie się sprawdzał, była próbą charakteru. Wojna się skończyła, co nie oznacza, że można sobie pozwolić na otępienie i obojętność. Wyzwaniem staje się dla człowieka szara codzienność. Trzeba sprawdzać się każdego dnia. Wielkość człowieka widoczna jest w małych dro...

Kapitał założycielski w przedsiębiorstwach państwowych W przedsiębiorstwach państwowych fundusz podstawowy to fundusz założycielski. Odzwierciedla on wartość wydzielonej przedsiębior¬stwu części majątku ogólnonarodowego, wyrażając tym samym udział Skarbu Państwa w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Wielkość tego funduszu podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych...