Ustalanie cenUSTALANIE CEN • USTALENIE CEN WEDŁUG CENY LIDERA • USTALANIE CENY WEDŁUG CENY PRZECIĘTNEJ-polega na wyznaczeniu ceny na poziomie średniej z cen konkurencyjnych. • USTALANIE CENY WEDŁUG OCZEKIWAŃ CO DO CEN KONKURENTÓW- gdy ceny musza być uprzednio ogłaszane a konkurenci nie ujawnili swoich zamiarów • USTALANIE CENY W TRAKCIE ROZMÓW Z KLIENTAMI-gdy jest możliwość bezpośrednich negocjacji z klientem • USTALANIE CEN PSYCHOLOGICZNYCH-polega na obserwacji zachowań nabywców. POLITYKA CEN ZORIENTOWANA NA POPYT Oparta na kształtowaniu się popytu, odwołuje się do wyników badań popytu konsumpcyjnego z punktu widzenia jego reakcji na zmianę cen, czyli oszacowanej elastyczności cenowej popytu. Stosując taką politykę cen należy pamiętać, że wszyscy nabywcy są w równym stopniu wrażliwi na oferowaną cenę. Wyróżniamy segmenty nabywców: - poszukujących niskich cen - lojalnych w stosunku do marki produktu - zainteresowanych zakupem towarów prestiżowych - kierujących się wyłącznie wysoką jakością obsługi - ceniących sobie dogodna lokalizację sklepu i odpowiednio długi czas jego pracy Wybór metody wyznaczania ceny: - cena powinna znajdować się gdzieś między zbyt niską ceną nie gwarantującą zysku, a ceną zbyt wysoką , przy której nie wystąpi popyt. Tak więc mamy do wyboru cenę minimalną, a ceną maxymalną. - Istnieją cztery sposoby najczęściej stosowane przy wyznaczaniu ceny : • KOSZTY POWIĘKSZONE O PLANOWANĄ MARŻĘ HANDLOWĄ Przez dodanie wszystkich kosztów oraz marży producenta, hurtownika i detalisty Należny znać następujące dane : koszty zmienne, k. Jednostkowe, k. Stałe, oczekiwany poziom sprzedaży, planowany zysk jednostkowy, marże pośredników • WEDŁUG STOPY ZWROTU Wyznaczanie ceny na podst. Planowanej stopy zwrotu kosztów przedsięwzięcia ( przykładem ustalania takich cen jest np. General Motors ) Należy uwzględnić : wielkość inwestycji, planowaną stopę zwrotu, koszty jednostkowe,. Stałe wielkość produkcji • WEDŁUG POSTRZEGANEJ WARTOŚCI PRODUKTU Ustala się ją na podstawie badań marketingowych w celu ustalenia , jaką wartość dla konsumenta przedstawia dany produkt. Metoda ta wiąże się z wcześniejszym pozycjonowaniem produktu na rynku. Dla określonego segmentu rynku firma planuje odpowiedni poziom jakości oraz cenę. Następnie oszacowuje wielkość sprzedaży wg tej ceny. Na podstawie oszacowanego popytu ustala poziom koniecznych inwestycji oraz koszty. Zarząd ocenia, czy produkt przyniesie oczekiwany poziom zysków przy założonych kosztach i cenie. • W WARUNKACH PRZETARGU Stosowane są przez firmy budowlane i komputerowe walczące między sobą o zdobycie kontraktu. Firmie zależy na wygraniu przetargu, w związku z tym w swojej polityce cenowej będzie się starała obniżać ceny, aby wygrać przetarg.

Ustalanie cen

Materiały

Program reform w satyrze "Do króla" Satyra \"Do króla\" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami króla, równocześnie ośmieszając ich, a tym samym głosząc pochwałę monarchy. Krasicki podkreśla tu zasługi króla na polu sztuki i kultury, pomijając jednak dziedzinę polityki. Zdaje się rozumi...

Rachunek wymiany z zagranicą -wyjaśnienie Rachunek wymiany z zagranicą Transakcje z zagranicą muszą być na ogół regulowane w dewizach (dewizami nazywa się pieniądze znajdujące się w obiegu w innych krajach, poza terytorium danego kraju). Jak można się zaopatrzyć w dewizy konieczne do finansowania wydatków? Poprzez prowadzenie za granicami kraju operacji, które pozwalają uzyskiwać pr/y...

Związek młodej polski z romantyzmem Związki Młodej Polski z romantyzmem Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do pewnych elementów, które wystąpiły w roman...

Charakterystyka skamandrytów i przedstawiciele SKAMADRYCI Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz satelici: Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jerzy Libert początki związane z Uniwersytetem Warszawskim i pismem “Pro Arte et Studio” tworzyli kabaret “Pod Pikadorem” (1918-19) ...

Podmiot liryczny w liryce Podmiot liryczny Osią utworu lirycznego jest tzw. podmiot liryczny - “ja” liryczne. Jest on podmiotem wypowiadającym i spośród mu podobnych wyróżnia się zaangażowaniem w formowaną wypowiedź. Swoja centralną rolę Mozę on odgrywać w różny sposób. Jeżeli bezpośrednio przedstawia swój świat wewnętrzny, najczęściej w formie monologu, ...

Bóg w średniowieczu i renesansie w wybranych utworach Na przykładzie „Legendy o Św. Aleksym” oraz „Hymnu do Boga” i „Psałterza Dominikańskiego” Jana Kochanowskiego przedstaw dwie koncepcje Boga: średniowieczną i renesansową. Wiemy, że w epoce średniowiecza panowała idea teocentryzmu. Bóg, według wierzeń ludzi znajdował się w centrum wszechświata. Wszystkie dział...

Literatura powojenna w lietraturze współczesnej Literatura powojenna Powojenna literatura polska, podobnie jak światowa, jest bardzo różnorodna. Ale jej cechą swoistą jest także rozbicie (na krajową i emigracyjną, na oficjalną i nieoficjalną). Różnorodność to wartość pozytywna i ze wszech miar pożądana: jest wynikiem inicjatyw, konkurencji i bogactwa pomysłów twórczych. W dążeniu ku różnor...

Ocena postaw obywatelskich w renesansie, oświeceniu i romantyźmie 29. Życie dla siebie i życie dla innych - ocena postaw obywatelskich w twórczości pisarzy renesansu, oświecenia i romantyzmu. Literatura na przestrzeni wieków przedstawiła nam wiele postaw, które zmieniały się w zależności od panującej rzeczywistości. Na ideał renesansowego humanisty, człowieka wyzwolonego, odważnego w poszukiwaniu prawdy, w...