"Potop" jako powieść historyczna i fikcyjnaSienkiewicz przy pomocy wydarzeń i postaci historycznych realizuje ideę krzepienia serc. Postacie historyczne i fikcyjne występują na równych prawach. Autor jako artysta zmienił prawdę historyczną dla celów ideowych. Płaszczyzna fikcyjna i historyczna są równoległe i mają wiele powiązań. Ukazana jest makro- i mikrohistoria. Wątek romansowy wpleciony jest na starych zasadach. Dynamizuje on akcję za sprawą trzeciej postaci między Kmicicem i Oleńką. Początkowo jest to Wołodyjowski i później Bogusław. Przeszkodą dla Kmicica nie jest jedynie Wołodyjowski czy Bogusław, ale nieklasycznie autor kreuje charakter bohatera tak, by musiał on walczyć sam ze sobą dla osiągnięcia celu. Powieść historyczna zazwyczaj komentuje lub opisuje prawdziwe wydarzenia, a tymczasem Sienkiewicz używa historii jako narzędzia służącego do osiągnięcia zupełnie innych, własnych celów. "Potop" ma charakter synkretyczny. Ma pewne cechy eposu homeryckiego. Kompozycja treści układa się na dwóch, paralelnych płaszczyznach. Narrator jest wszechwiedzący i obiektywny. Autor pisze z rozmachem epickim. Heroizm bohatera jest wkomponowany (Częstochowa jest kreowana na wzór mitycznej Troi). "Potop" ma charakter baśni, a nawet westernu. Szybka akcja, dynamiczni bohaterowie. Cała powieść ma szczęśliwe zakończenie. Utwór ma także elementy kroniki. "Potop" nie jest relacją historii, ale swego rodzaju lekcją historii. Trudno go traktować jako podręcznik naukowy, bo nie ma na celu oddania prawdy historycznej, jest jakby uzupełnieniem do takiego podręcznika Autor utrwalił obyczaje i język korzystając subiektywnie z historii. Obok niej istnieje jeszcze jedno źródło informacji - mity. Mit rycerza polskiego mógł pomóc autorowi w kreacji bohaterów. Granice pomiędzy mitem a historią są dosyć płynne. Podobnie król przedstawiony jest przy wykorzystaniu mitu ojca narodu (jednostki wyjątkowej). Sienkiewicz wykorzystuje także wiarę Polaków w opatrzność boską. Wszystkie te mity łączą się w mit narodu polskiego, który jest się w stanie wszystkiemu oprzeć i nie oddać swej niepodległości. Krytycy określili ten mit mianem mitu kompensacyjnego.

"Potop" jako powieść historyczna i fikcyjna

Materiały

Motyw ucznia i mistrza w literaturze Uczeń i mistrz Mianem mistrza określamy nie tylko nauczyciela o wyjątkowych zdolnoś¬ciach i wiedzy, ale i człowieka wy-chowującego kogoś, będącego dlań au¬torytetem, wzorem do naśladowania i przewodnikiem duchowym. Uczeń kształci się pod okiem mistrza, korzysta z jego doświadczenia, wiedzy o świecie, ludziach, kulturze, by potem jasno...

"Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei" J.Przyboś Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie – jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową? Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w danej epoce, ale w ogóle, na przestrzeni stuleci...

Główne prądy renesansu a.) humanizm Wielki prąd umysłowy, który objął wszystkie dziedziny życia. Humanizm to termin pochodzący z jęz. łacińskiego \"humanitas\" (człowieczeństwo). Głosił uzmysłowienie sobie najwyższej i jedynej wartości, jaką jest ludzka osobowość . Hasłem humanistów stały się słynne słowa Terencjusza (rzymskiego komediopisarza) zaczerpnięte z jedne...

Cezary Baryka jako "młody gniewny" w "Przedwiośniu" W 1924 roku pisze Stanisław Żeromski \"Przedwiośnie\". Powieść składa się z trzech części: \"Szklane domy\", \"Nawłoć\" i \"Wiatr od wschodu\". Bohater powieści, Cezary Baryka przeżywa rewolucję w Rosji, traci rodziców i spokojny dom, przyjeżdża do Polski, \"której ani znał, ani pragnął\". Bierze udział w wojnie polsko-radzieckiej, po której prz...

Założenia programu Tomasza Judyma Założenia programu doktora są jak najbardziej słuszne. Sam Judym wywodzi się z warstw najniższych toteż potrafi znaleźć antidotum na \"choroby\" toczące biedaków. Zakłada daleko idącą pomoc, ubezpieczenia, itp. Czy są to hasła wykonalne? W warunkach, w jakich przyszło mu działać okazują się zbyt trudnymi do realizacji. - bezustanna walka o sp...

Kochanowski - tłumasz psalmów J. Kochanowski jako tłumacz psalmów… 150 psalmów w parafrazie Kochanowskiego nie mogło być niespodzianką twórczĄ W sensie podjęcia tego typu pracy przekładowo - artystycznej. Ta najbardziej literacka część Starego Testamentu, “wynaleziona przez Hebrajczyków poezja\" - jak mówili humaniści - ich właśnie prowokowała do sprawdzen...

Zarządzanie jakością i wydajnością pracy ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ PRACY. Jakość – ogół cech produktu lub usługi decydujących o ich zdolności do zaspokajania stwierdzonych i potencjalnych potrzeb. Zarządzanie jakością – decyzje w wyniku, których mamy osiągnąć planowaną jakość produktu lub usługi. Strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa na rzecz zmia...

Co to jest prawo do udziału w życiu kulturalnym PRAWO DO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM Deklaracja Uniwersalna (art. 27), Pakt Ekonomiczny (art.. 15) Deklaracja formułuje prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jego dobrodziejstw. Ponadto formułuje prawo każdego człowieka do ochrony m...