Teoria Funena, Webera - opis i założenia teoriiTeorie lokalizacji produkcji : Teoria Funena – dotyczy rolnictwa, powstała pod koniec XIX w., kiedy rozwijał się kapitalizm w Niemczech, funkcjonowała gospodarka rynkowa. Była teoria utopijna Założenia teorii: 1. jest jednorodny obszar, samowystarczalny gospodarczo, na tym jednorodnym obszarze znajduje się jedno miasto, a w nim jeden rynek płodów rolnych (targ) -rozumiany w kategoriach mikro. Drogi dochodziły koncentrycznie. Najdalej było najdrożej, koszty transportu wzrastały w miarę oddalenia od centrum. 2. Wokół miasta Funen wyróżnił strefy, mające pierścienie A,B,C,D. W pierścieniu A znajdowało się warzywnictwo, ogrodnictwo, krowy mleczne ( jest to jedyna strefa, która znajduje się koło miasta). Strefa B – wyróżnił strefę leśną w celach opałowych. Strefa C – ekstensywnego rolnictwa, które wykorzystywało naturalną urodzajność gleby, duże nasilenie pracy rąk ludzkich, a zwierzęta wypasane były na łąkach i pastwiskach – nie było hodowli zamkniętej. Strefa A różniła się od strefy C, że w A były zamknięte w oborze, a w C chodziły po łąkach. Strefa D- to pierścień hodowli, miała również charakter ekstensywny. Poza strefą pierścienia D są tylko nieużytki. Do dzisiaj w Polsce istnieją strefy podmiejskie, żywicielskie. Teoria Webera – dotyczy przemysłu, powstała w I dekadzie XX w. –1909r. Założenia: Są trzy czynniki lokalizacji produkcji: 1. koszty surowców, materiałów i energii, 2. siła robocza, 3. koszty transportu. Jeżeli koszty surowców, materiałów i energii przeniesiemy na koszty transportu, to w uproszczeniu mamy dwa czynniki lokalizacji. Każda działalność przemysłowa korzysta z jakiejś bazy, surowca. Hipotetycznie zakłada: 1. Surowiec, albo baza surowcowa, 2. Miejsce przetworzenia tych surowców, 3. Rynek zbytu. Pomiędzy tymi punktami zaznacza drogę, która im będzie dłuższa, tym koszty będą większe, a tym samym surowiec będzie droższy. Koszty transportu + siła robocza i dodatkowo czynnik aglomerację(skupienie się ludności w obszarach miejsko- przemysłowych). Dla Webera najważniejsze znaczenie miały koszty transportu- główny czynnik lokalizacji produkcji. Od miejsca, gdzie były surowce zaczął wyznaczać izowektory czasu i kosztów. Z drugiej strony potencjalny rynek zbytu – izowektory kosztów przywiezienia towarów. Te izowetory zaczynają się przecinać i na tym przecięciu należy lokalizować produkcję, bo tutaj jest minimalizacja środków dowozu surowca i wywozu gotowego wyrobu. Weber nazwał swoją teorię IZODAPAM –są to linie jednakowych, minimalnych kosztów transportu, składowa dowóz surowca, wywóz gotowego wyrobu. Koncentracja – na jej bazie powstały wielkie okręgi przemysłowe. Dekoncentracja- próba przenoszenia zakładów poza obszary koncentracji. Wiąże się to z większymi kosztami.

Teoria Funena, Webera - opis i założenia teorii

Materiały

Leasing w polskich firmach - znaczenie Od kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu. Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugie...

Chłopi i inteligencja w "Weselu" W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. \"Wesele\" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i środowisk żydowskich. Aby wzbogacić charakterystykę bohat...

Kryteria podziału kredytu Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu (cel), 4. sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. waluta kredytu. Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a term...

Literatura światowa w literaturze współczesnej Literatura światowa Druga wojna światowa i czasy okupacji wycisnęły swoje piętno nie tylko na naszym życiu literackim w latach 1939-1945 i polskiej literaturze powojennej. Doświadczenia wojenne formowały także świadomość literacką pisarzy obcych i wpłynęły na kształt współczesnej kultury oraz literatury światowej. Zbrodnie wojenne wywoływały ...

Wpływ pieniądza na życie bohetarów "Lalki", "Ojca Goriota", "Powracająca fala" Wpływ pieniądza na postawy i życie rodzinne bohaterów “OG” “L” “Pf” LALKA Przedstawieni w “L” bohaterowie działali głównie z myślą o własnych korzyściach, podporządkowując się wszechwładzy pieniądza. Społeczeństwem rządziły twarde prawa walki o byt, które bohaterów usiłujących tego nie dostrz...

Satyryczne postacie w literaturze polskiego oświecenia Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia. Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pewnych postaw, które uważano za staroświeckie, sarmackie, szkodliwe dla narodu i integralności Rzeczypospolitej; Typowym przy...

Elementy składowe rachunku zysków i strat wg znowelizowanej ustawy o rachunkowosci ELEMENTY SKŁADOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Pozostałe przychody operacyjne obejmują w szczególności:  zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,  odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,  otrzymanie darowizn,  otrzymanie kar, grzywien,...

Teoria hierarchii potrzeb Maslow’a a) zachowanie ludzkie podzielił na utylitarne (motywowane, wyuczone, celowe, kontrolowane) i ekspresywne (bez celu, służące wyrażaniu siebie, niekontrolowane, względnie nie motywowane, lub przez motywację rozwoju) b) hierarchia potrzeb – aby osiągnąć potrzebę wyższą trzeba zaspokoić niższe - fizjologiczne - bezpieczeństwa - społeczne ...