Teoria Funena, Webera - opis i założenia teoriiTeorie lokalizacji produkcji : Teoria Funena – dotyczy rolnictwa, powstała pod koniec XIX w., kiedy rozwijał się kapitalizm w Niemczech, funkcjonowała gospodarka rynkowa. Była teoria utopijna Założenia teorii: 1. jest jednorodny obszar, samowystarczalny gospodarczo, na tym jednorodnym obszarze znajduje się jedno miasto, a w nim jeden rynek płodów rolnych (targ) -rozumiany w kategoriach mikro. Drogi dochodziły koncentrycznie. Najdalej było najdrożej, koszty transportu wzrastały w miarę oddalenia od centrum. 2. Wokół miasta Funen wyróżnił strefy, mające pierścienie A,B,C,D. W pierścieniu A znajdowało się warzywnictwo, ogrodnictwo, krowy mleczne ( jest to jedyna strefa, która znajduje się koło miasta). Strefa B – wyróżnił strefę leśną w celach opałowych. Strefa C – ekstensywnego rolnictwa, które wykorzystywało naturalną urodzajność gleby, duże nasilenie pracy rąk ludzkich, a zwierzęta wypasane były na łąkach i pastwiskach – nie było hodowli zamkniętej. Strefa A różniła się od strefy C, że w A były zamknięte w oborze, a w C chodziły po łąkach. Strefa D- to pierścień hodowli, miała również charakter ekstensywny. Poza strefą pierścienia D są tylko nieużytki. Do dzisiaj w Polsce istnieją strefy podmiejskie, żywicielskie. Teoria Webera – dotyczy przemysłu, powstała w I dekadzie XX w. –1909r. Założenia: Są trzy czynniki lokalizacji produkcji: 1. koszty surowców, materiałów i energii, 2. siła robocza, 3. koszty transportu. Jeżeli koszty surowców, materiałów i energii przeniesiemy na koszty transportu, to w uproszczeniu mamy dwa czynniki lokalizacji. Każda działalność przemysłowa korzysta z jakiejś bazy, surowca. Hipotetycznie zakłada: 1. Surowiec, albo baza surowcowa, 2. Miejsce przetworzenia tych surowców, 3. Rynek zbytu. Pomiędzy tymi punktami zaznacza drogę, która im będzie dłuższa, tym koszty będą większe, a tym samym surowiec będzie droższy. Koszty transportu + siła robocza i dodatkowo czynnik aglomerację(skupienie się ludności w obszarach miejsko- przemysłowych). Dla Webera najważniejsze znaczenie miały koszty transportu- główny czynnik lokalizacji produkcji. Od miejsca, gdzie były surowce zaczął wyznaczać izowektory czasu i kosztów. Z drugiej strony potencjalny rynek zbytu – izowektory kosztów przywiezienia towarów. Te izowetory zaczynają się przecinać i na tym przecięciu należy lokalizować produkcję, bo tutaj jest minimalizacja środków dowozu surowca i wywozu gotowego wyrobu. Weber nazwał swoją teorię IZODAPAM –są to linie jednakowych, minimalnych kosztów transportu, składowa dowóz surowca, wywóz gotowego wyrobu. Koncentracja – na jej bazie powstały wielkie okręgi przemysłowe. Dekoncentracja- próba przenoszenia zakładów poza obszary koncentracji. Wiąże się to z większymi kosztami.

Teoria Funena, Webera - opis i założenia teorii

Materiały

Ceny transferowe - co to jest Za pomocą cen transferowych wyprowadzane są zyski, jest to narzędzie menedżerów, rządów, w celu przeciwdziałania podatkom. Cena transferowa – cena stosowana w transakcji zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Strony powiązane – gdy pomiędzy podatnikami, kontrahentami lub osobami pełniącymi u nich funkcje zarządzające, n...

Humanizm w oświeceniu Pierwsze przejawy humanizmu w kulturze polskiej obserwujemy już w połowie XV wieku w życiu i działalnoœci wybitnych mężów stanu, polityków, dyplomatów, niektórych profesorów Akademii Krakowskiej. Wpływ idei humanistycznych odnajdziemy bez trudu i w mowach Jana z Ludziska i w \"Memoriale\" Ostroga, w pracy i w dziele œredniowiecznego przecież his...

Wewnętrzne pozyskiwanie kapitałów Majątek każdego przedsiębiorstwa ma swoje źródła pochodzenia, a przez więc kogoś jest w określony sposób finansowany. W bilansie przedsiębiorstwa wartość majątku wykazywana jest jako na aktywa, zaś źródła i sposób finansowania zapisywane są jako pasywa. Struktura pasywów stanowi odzwierciedlenie zróżnicowania źródeł finansowania majątku i ...

Jak i gdzie powstała komedia? Komedia powstała w starożytnej Grecji. Wyrosła z dwojakiego źródła: attyckiego - obrzędy dionizyjskie, w ramach których śpiewane były swawolne i satyryczne piosenki towarzyszące wesołym pochodom ku czci Dionizosa, doryckiego - mimy ludowe, improwizowane scenki rodzajowe lub mitologiczne. W V w. p.n.e. powstała komedia staroattycka mająca ch...

"Konrad Wallenrod" - przesłanie i znaczenie utworu Przesłanie i znaczenie utworu W Wilnie Wallenrod nie mógł być wydany ani w Warszawie – pisał Adam Mickiewicz w liście do Tomasza Zana, przyjaciela z czasów filomackich.14 Ten stan rzeczy związany był z jasno nakreślonym przesłaniem utworu, który – mimo historycznego kamuflażu i zastrzeżeń autora w Przedmowie – od razu prz...

Co to jest współpraca WSPÓŁPRACA - proces pochodny podziału pracy; konieczność wykonywania czynności wspólnie przez kilka jednostek; działanie zharmonizowane, w którym poszczególne jednostki czy grupy wykonują zadania częściowe w osiąganiu jednego wspólnego celu; sensem każdej współpracy jest obustronna korzyść (niekoniecznie równomierna); zakłada ograniczenie swobod...

Dygresje zawarte w utworze "Beniowski" Dygresje zawarte w utworze. O charakterze politycznym, o polskiej emigracji Słowacki wierzy w twórczość. Krytykuje Mochnackiego i powstanie a także emigrację i brak kontaktu z narodem. Uważa działalność sejmu za nie przynoszącą żadnych korzyści narodowi. Jest on uciszeniem sumienia arystokracji, która uciekła z kraju. Dramatyczna s...

Kultura w okresie II wojny światowej TEMAT: Kultura polska w okresie wojny i okupacji. Wrzesień 1939r. traktowany jest jako IV rozbiór Polski. 1 września najazd armii hitlerowskiej, 17 najazd armii radzieckiej (wynik układu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939r.). 1. Okupacja niemiecka. Niemcy mięli na celu podbój Europy i świata. Stosowali więc jawny terror połączony ze św...