Teoria Funena, Webera - opis i założenia teoriiTeorie lokalizacji produkcji : Teoria Funena – dotyczy rolnictwa, powstała pod koniec XIX w., kiedy rozwijał się kapitalizm w Niemczech, funkcjonowała gospodarka rynkowa. Była teoria utopijna Założenia teorii: 1. jest jednorodny obszar, samowystarczalny gospodarczo, na tym jednorodnym obszarze znajduje się jedno miasto, a w nim jeden rynek płodów rolnych (targ) -rozumiany w kategoriach mikro. Drogi dochodziły koncentrycznie. Najdalej było najdrożej, koszty transportu wzrastały w miarę oddalenia od centrum. 2. Wokół miasta Funen wyróżnił strefy, mające pierścienie A,B,C,D. W pierścieniu A znajdowało się warzywnictwo, ogrodnictwo, krowy mleczne ( jest to jedyna strefa, która znajduje się koło miasta). Strefa B – wyróżnił strefę leśną w celach opałowych. Strefa C – ekstensywnego rolnictwa, które wykorzystywało naturalną urodzajność gleby, duże nasilenie pracy rąk ludzkich, a zwierzęta wypasane były na łąkach i pastwiskach – nie było hodowli zamkniętej. Strefa A różniła się od strefy C, że w A były zamknięte w oborze, a w C chodziły po łąkach. Strefa D- to pierścień hodowli, miała również charakter ekstensywny. Poza strefą pierścienia D są tylko nieużytki. Do dzisiaj w Polsce istnieją strefy podmiejskie, żywicielskie. Teoria Webera – dotyczy przemysłu, powstała w I dekadzie XX w. –1909r. Założenia: Są trzy czynniki lokalizacji produkcji: 1. koszty surowców, materiałów i energii, 2. siła robocza, 3. koszty transportu. Jeżeli koszty surowców, materiałów i energii przeniesiemy na koszty transportu, to w uproszczeniu mamy dwa czynniki lokalizacji. Każda działalność przemysłowa korzysta z jakiejś bazy, surowca. Hipotetycznie zakłada: 1. Surowiec, albo baza surowcowa, 2. Miejsce przetworzenia tych surowców, 3. Rynek zbytu. Pomiędzy tymi punktami zaznacza drogę, która im będzie dłuższa, tym koszty będą większe, a tym samym surowiec będzie droższy. Koszty transportu + siła robocza i dodatkowo czynnik aglomerację(skupienie się ludności w obszarach miejsko- przemysłowych). Dla Webera najważniejsze znaczenie miały koszty transportu- główny czynnik lokalizacji produkcji. Od miejsca, gdzie były surowce zaczął wyznaczać izowektory czasu i kosztów. Z drugiej strony potencjalny rynek zbytu – izowektory kosztów przywiezienia towarów. Te izowetory zaczynają się przecinać i na tym przecięciu należy lokalizować produkcję, bo tutaj jest minimalizacja środków dowozu surowca i wywozu gotowego wyrobu. Weber nazwał swoją teorię IZODAPAM –są to linie jednakowych, minimalnych kosztów transportu, składowa dowóz surowca, wywóz gotowego wyrobu. Koncentracja – na jej bazie powstały wielkie okręgi przemysłowe. Dekoncentracja- próba przenoszenia zakładów poza obszary koncentracji. Wiąże się to z większymi kosztami.

Teoria Funena, Webera - opis i założenia teorii

Materiały

Tragizm powstań narodowych W III części Dziadów Adam Mickiewicz ukazuje sytuację jaka panuje w kraju przed wybuchem powstania listopadowego. Autor wyraża swój głos w dyskusji na temat przyczyn upadku powstania. Należy zastanowić się, czy autor nie upatruje arystokracji jako warstwy klasowej odpowiedzialnej za klęskę powstania. Obraz towarzystwa stolikowego, które nie jes...

Tragedia młodych w poezji Baczyńskiego i Gajcego Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego Wybuch II wojny światowej zmienił sytuację polskiej kultury i literatury. Zlikwidowane zostały wszelkie instytucje życia artystycznego, a środowisko pisarzy uległo rozproszeniu. Literatura rozwijała się nadal w konspiracyjnych podziemnych warunkach i poza granicami polski...

Motyw pieniądza w literaturze Pieniądze Pieniądze - Środek płatniczy, wymyś¬lony przez Fenicjan w miejsce handlu wymiennego. Od wieków pojawiały się w sztuce jako: zapłata, pokusa, siła obracająca tryby świata, przekleństwo czy błogosławieństwo. W większości przypadków twórcy zwracali uwagę na ich zdradliwy wpływ na człowieka i je¬go życie. Biblia (NT) - 1) Przyp...

Krótki wstęp do romantyzmu Romantyzm rozpoczął się się w końcu XVIII w. i trwał do połowy wieku XIX. Rozwijał się pod wpływem dążeń niepodległościowych oraz rewolucji społecznych zapoczątkowanych przez Francję w roku 1789. Do głównych tendencji obecnych w literaturze i sztuce należą: Bunt przeciwko racjonalizmowi, docenienie wartości uczuć i intuicji; Odrzu...

Organy Cefta Organy CEFTA nie ma struktury instytucjonalnej. Tworząc tę organizację starano się o takie rozwiązania, które uniemożliwiłyby powstanie następnej biurokratycznej organizacji, ograniczającej działania jej członków. Koncepcja ta przetrwała, chociaż usiłowano stworzyć sekretariat ugrupowania w Bratysławie. Jedyną jego strukturą formalną jest Wspó...

Obraz społeczeństwa polskiego - "Dziady" cz. III Obraz społeczeństwa polskiego w III cz. Dziadów W Dziadach zawarł autor charakterystykę społeczeństwa polskiego przedstawioną w scenach zbiorowych, grupujących postaci z różnych środowisk, o odmiennym podejściu do aktualnej sytuacji narodu. Scena VII pokazuje salon warszawski (jak podają historyczno-literackie źródła, chodzi o salon Kr...

Leasing czysty i pełny - wyjaśnienie Z umowami leasingowywi nierozerwalnymi związane są koszty, które mogą zakłócać różne rodzaje jego zwrotu. Ze względu na zakres obowiązków podmiotów umowy leasingowej wyróżnia się:  leasing czysty ( net leasing ) , w którym lesingobiorca obciąża koszty konserwacji, obsługi i napraw, a także powinności dokonywania tych czynności. &...

Motyw krajobrazu w literaturze 26. Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok. Siądź z książką na fontanny krawędzi kamiennej Gdzie ogród się odbija i błękit czysty Połóż przy sobie uschły kwiat, pożółkłe listy Wstążkę i mandolinę - instrument piosenny. To słowa Leopolda Staffa z wiersza Jak czytać wiersze, w których me...