"Początek" - informacje ogólne o powieściJest to niewątpliwie powieść o oryginalnej, atrakcyjnej kompozycji. Szczypiorski tak konstruuje układ wydarzeń i charakteryzuje postacie, że mimo nowatorstwa utworu, czytelnik cały czas pozostaje zainteresowany i aktywny. Oryginalność tej prozy polega na specyficznym ukształtowaniu następujących elementów powieściowych. 1. Czas akcji. Wydaje się, że czas, w którym rozgrywa się akcja to rok 1942. To prawda, lecz konstrukcja czasu jest tu bardziej skomplikowana. Zasięg wydarzeń obejmuje niemal osiemdziesiąt lat, jeśli weźmiemy pod uwagę wspomnienia Mullera i Filipka z roku 1905 i relację z wydarzeń roku 1968, a nawet z lat stanu wojennego. Wiemy np. wcześniej, że Henryczek Fichtelbaum zginie, a Paweł Kryński przeżyje. Informacje tego typu są świadectwem wszechwiedzy narratora, lecz owe inwersje czasu dają jeszcze inny efekt. Oto losy ludzi, o których mowa stają się materiałem, na który patrzymy perspektywicznie, znamy całość i powinna ona być doświadczeniem życiowym, dawać do myślenia, budzić wątpliwości i refleksje. Poza tym autor operuje czasem tak, że fabuła nie traci ani napięcia, ani charakteru sensacji. Wiemy bowiem np, że coś się zdarzy, lecz pragniemy wiedzieć jak i poszukujemy tego w dalszych częściach utworu. 2. Narrator. Wspomnieliśmy, że autor występuje jako narrator wszechwiedzący. Nie jest jednak typowym, obiektywnym i przezroczystym, zdystansowanym przekaźnikiem. Włącza swoje refleksje, oceny, emocje, a nawet ironizuje. Oprócz prezentacji fabuły dużą część między wydarzeniami wypełniają fragmenty, które można by nazwać publicystyką, rozważaniem filozoficznym lub nawet prozą poetycką. 3. Postacie. Ilość ich jest dość liczna, a w sumie główne i epizodyczne dają przekrój całości społeczeństwa warszawskiego w latach okupacji. Są wśród nich żydzi i Polacy, dzieci, ludzie sędziwi i młodzi, reprezentanci inteligencji i proletariusze, postawy pozytywne i negatywne, nawet środowisko marginesu społecznego. Stawiani w sytuacjach wyboru okazują różne postawy etyczne ludzi wojny, cały łańcuch związków i zależności. 4. Przestrzeń. Miejscem akcji jest właściwie okupowana Warszawa. Jest to miejsce podzielone murem getta, przestrzeń różna w oczach różnych osób. Dla ukrywającego się Henryka ulica jest miejscem zagrożenia, a mieszkania więzieniami. Dla konfidentów pokroju Blutmanna lub Lola miejscem łupów. Widzimy także bohaterów porozrzucanych po całym świecie (Francja, Niemcy, Izrael). Ogólnie mówiąc o konstrukcji powieści warto dodać że 21 rozdziałów stanowi jakby ogniwa łańcucha. Każdy rozdział ogarnia wydarzenia związane z danym bohaterem. Można tę technikę przyrównać z filmem; narrator wybiera z całości daną postać, po czym dokonuje zbliżenia. Łańcuch rozdziałów zawiera akcję pełną napięcia, wojenne losy osób, których życie i śmierć wiąże niejednokrotnie. Odgórne spojrzenie na bohaterów i ich życiorysy, możliwe dzięki wszechwiedzy i synchronicznemu ułożeniu czasu wzbogaca powieść, pozwala jej stać się złożonym zbiorem informacji o ludziach.

"Początek" - informacje ogólne o powieści

Materiały

Romantyzm - wyjaśnienie pojęcia Romantyzm to nazwa prądu umysłowo - literackiego, rozwijającego się w Europie od Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) do końca lat czterdziestych XIX - tego stulecia, a w niektórych krajach nieco dłużej. Przemiany w literaturze i sztuce, założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu wiązały się ze zmienioną sytuacją społeczno - polityczną. R...

Grupa celowa - definicja, etapy powstania grup Grupa celowa – która została w sposób świadomy zorganizowana dla osiągnięcia jakiegoś celu lub grupy celów. W grupie celowej nie ma więzi osobistej ma ona charakter więzi rzeczowej, ta więź ma charakter ponadosobowy. Ludzie muszą się podporządkować tej więzi rzeczowej, styczności osobiste i postawy emocjonalne mają charakter drugoplanowy i...

Biblia - wstęp, dzieje, budowa Biblia (dosł. \"księgi\" [gr.] l.poj. biblion) chrześcijańska składa się ze Starego i Nowego Testamentu (Przymierza). Stary Testament obejmuje 45-47 ksiąg spisanych głównie po hebrajsku, lecz również po aramejsku (b. mało) i grecku (2 księgi). Nowe Przymierze to 27 ksiąg w języku greckim. Podział na księgi: - historyczne - poemat epicki, s...

Cechy nowel Konopnickiej Maria Konopnicka “Nowele” Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacu-nek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie tylko ...

Oryginalność poezji Bolesława Leśmiana ORYGINALNOŚĆ POEZJI LEŚMIANA : --sposób ukazywania przyrody-wskazywanie na silny związek przeżyć ludzkich z przyrodą, filozoficzny podtekst zawierający refleksję, iż najważniejsza jest jednostka ludzka (a nie tłum, społeczeństwo, naród) --to, że poeta inspiracje czerpał z filozofii i mądrości ludzi wschodu, oraz metafizyki biblijnej oraz fi...

Analiza społeczeństwa w "Kandydzie" Ocena społeczeństwa w „Kandydzie” Woltera: Racjonalność świata wyraża się w działaniu w nim praw uniwersalnych. Absolutna wiedza dana jest nie człowiekowi, ale Bogu. Prawidłowość, racjonalność i moralność świata gwarantuje jego stwórca Istota Najwyższa. Tajemniczy Bóg wyraża się w Ladzie natury, działaniu jej uniwersalnych prawd. ...

Akcja w "Beniowskim" AKCJA obraz konfederacji barskiej w czasie walk z wojskiem rosyjskim i powstańcami ukraińskimi;

Streszczenie "O poprawie Rzeczypospolitej" Andrzej Frycz Modrzewski BUDOWA O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ: traktat publicystyczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego O poprawie Rzeczypospolitej został napisany w języku łacińskim, jego pełny tytuł brzmiał: Commentariorum de republica emendanda, libri quinque. Całość składała się z pięciu ksiąg: Księga I - O obyczajach (De moribus). Składają się na nią rozważania o ludz...