Przebieg transakcji importowej - opis fazPrzebieg transakcji importowej Transakcja importowa i czynności szczegółowe z nią związane wydają się być odwrotnością, rzecz jasna nie mechaniczną (lustrzaną), działań prowadzonych w przypadku typowej transakcji eksportowej. Import może wynikać z: - samodzielnego zapotrzebowania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa składających działowi (sekcji) importu zapotrzebowanie na konkretne wyroby, surowce, półfabrykaty, maszyny, technologie; - świadomego prowadzenia importu na potrzeby zarówno znanych, jak i nieznanych uczestników rynku. Po przeprowadzeniu badań marketingowych importer wykonuje następujące czynności: 1. Wysyła do potencjalnych eksporterów zapytania ofertowe z podaniem towaru i ewentualnie ilości, którą chce nabyć. Zapytanie ofertowe zawiera pytania o: cenę, termin dostawy, warunki i formy płatności, termin ważności oferty. 2. Potwierdza pisemnie otrzymanie ofert, dokonuje ich porównania i analizy w celu wybrania najkorzystniejszej. 3. Po wybraniu oferenta podejmuje z nim dalsze negocjacje. Pozostałych oferentów zawiadamia o niezaakceptowaniu ich ofert. 4. Podpisuje kontrakt. 5. Występuje o pozwolenie przywozu, jeśli taki dokument jest wymagany. 6. Informuje dostawcę o uzyskaniu pozwolenia przywozu oraz dokonuje zarejestrowanie kontraktu na karcie kontraktu, gdzie również ma miejsce rejestracja ważniejszych faktów związanych z jego przebiegiem. 7. Przekazuje zlecenie spedycyjne oraz inne niezbędne dokumenty, które są podstawą przewozu towaru, spedytorowi. 8. Ubezpiecza towar, jeśli wynika to z klauzuli handlowej kontraktu. 9. Dokonuje ewentualnie otwarcia akredytywy – na żądanie eksportera. 10. Po otrzymaniu dokumentów załadowczych, tj. informacji o gotowości towaru do wysyłki, importer udziela dyspozycji płatniczych bankowi dokonującemu rozliczenia transakcji. Bank z kolei po dokonaniu tych czynności zawiadamia importera. Dokumenty otrzymane od eksportera muszą być wszechstronnie sprawdzone. 11. Po nadejściu towaru do polskiej granicy celnej następuje podjęcie czynności celnych przez spedytora w imieniu importera. 12. Przeprowadza kontrolę jakościową towaru (przed przekroczeniem granicy). 13. W przypadku wad towaru, usterek, uszkodzeń lub niezgodności dostawy z dokumentami zgłasza eksporterowi ewentualne reklamacje. 14. Ostatecznie rozlicza transakcję importową oraz przeprowadza tzw. kalkulację wynikową. 15. Dokonuje kontroli likwidacyjnej, gdzie szczególnie wnikliwie bada wybór dostawcy i warunki dostawy. Powyższe czynności można pogrupować. W teorii i praktyce handlu zagranicznego występuje pojęcie cyklu transakcji importowej, który może wyglądać w sposób następujący: Faza pierwsza – przygotowanie transakcji: - otrzymanie zapotrzebowania na towar lub usługę; - poszukiwanie zagranicznego dostawcy; - wybór dostawcy w wyniku prowadzenia analizy i porównania ofert; - ewentualne dodatkowe pertraktacje z wybranym dostawcą; - sporządzenie kalkulacji importowej i złożenie oferty krajowemu nabywcy; - otrzymanie zamówienia od krajowego nabywcy. Faza druga – zawarcie transakcji: - sformułowanie warunków kontraktu, jego negocjowanie i zawarcie; - uzyskanie pozwolenia przywozu; - wydanie zleceń spedycyjno – transportowych; - potwierdzenie krajowemu nabywcy przyjęcia do wykonania jego zamówienia. Faza trzecia – wykonanie transakcji: - dopilnowanie terminowości dostawy; - wydanie dyspozycji płatniczych; - nadzór nad prawidłowością wysyłki towaru; - badanie związanych z dostawą dokumentów (faktury, konosamentu, listu przewozowego, dokumentów ubezpieczeniowych itp.) pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym; - dopilnowanie zorganizowania i przeprowadzenia odbioru ilościowego i jakościowego; - załatwienie ewentualnych reklamacji; - ostateczne rozliczenie transakcji; - zamknięcie transakcji, sporządzenie jej kalkulacji wynikowej, uporządkowanie dokumentacji, przygotowanie do jej archiwizowania. Przedstawione czynności szczegółowe związane z importem są zgodne z typowym cyklem transakcji w handlu zagranicznym.

Przebieg transakcji importowej - opis faz

Materiały

Jak wpłynął teatr średniowieczny na dramat romantyczny Wpływ teatru średniowiecznego na dramat romantyczny. Formy teatru średniowiecznego miały istotny wpływ na kształt i treść dramatu romantycznego. Misteria np. cechowały luźna kompozycja, a oprócz wątków głównych jednocześnie trwające epizody równoległe. Do misterium nawiązuje Adam Mickiewicz w Dziadach cz. II . Bohaterem średniowiecznych moralit...

Stres psychologiczny - opis 2. Stres psychologiczny – szczególny rodzaj sytuacji (sytuacje stresowe) bądź czynników oddziaływujących na człowieka (stresory). – Stan wewnętrzny oznaczający napięcie emocjonalne o ujemnym znaku (stan stresu) – Zmiany w zachowaniu się zarówno pod względem sprawności jak i przejawów eksploracyjnych występujących na skutek...

Analiza totalitaryzmu w "Innym Świecie" Analiza totalitaryzmu Inny Świat to książka, w której autor zamieścił wiele faktów. Jest ona dokumentem pobytu w sowieckim łagrze, ale przede wszystkim okazją, by wykorzystać te obserwacje do refleksji natury ogólnej. Grudziński podejmuje ocenę systemu totalitarnego, na którego usługach było niesprawiedliwe prawo, oraz miejsca odosobnienia...

"Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei" J.Przyboś Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie – jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową? Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w danej epoce, ale w ogóle, na przestrzeni stuleci...

Renesansowy charakter Trenów Jana Kochanowskiego Jana Kochanowskiego dysputa ,z Bogiem czyli renesansowy charakter Trenów Treny są utworem wyjątkowym zarówno w twórczości Jana Kochanowskiego, jak i w literaturze polskiej w ogóle. Najdojrzalsze z dzieł poety, powstałe w ostatniej fazie jego rozwoju artystycznego, wywarło olbrzymi wpływ na rozwój polskiej liryki. Nie wolno przy tym zlekcew...

Sokrates jako nauczyciel ludzkości „ Nauczyciel ludzkości – Sokrates . ” POGLĄDY : Sokrates spojrzał na człowieka z innej strony , powiedział : „ Człowiek to ten , który rozpoznaje dobro i powinien je czynić ”. w ten sposób jednoznacznie świadczy , że najważniejsze zasady w egzystencji ludzkiej to prawa etyczne , które stanowią niejako fundament...

Mity o powstaniu człowieka i świata Mity o powstaniu człowieka i świata. Świat: Na początku był chaos, z którego wyłonili się Uranos i Gaja. Mają dzieci (tytani), lecz Uranos strąca je wszystkie w głab Tartaru, bowiem nie może znieść ich potworności. Ratuje się jedynie Kronos. Zwycięża ojca, kaleczy go haniebnie i zajmuje jego miejsce. Żoną jego była tytanida Reja, z którą miał ...

Różnice między szlachcicem sarmatą a szlachcicem ziemianinem Szlachcic sarmata Konserwatyzm – postawa zachowawcza, przywiązanie do tradycji i niechęć wobec wszelkich reform czy innowacji Pogarda wobec innych narodów Chciwy, pyszny, chełpliwy, zarozumiały; charakteryzuje go sobiepaństwo Prowadzi życie żołnierskie; Musi być rycerski, waleczny, honorowy. Nie jest zbyt uczony Bóg – trwała ...