Prawo do zabezpieczenia społecznego - wyjaśnieniePRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12). Deklaracja Uniwersalna formułuje prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób niezależny od jednostki. Pakt Ekonomiczny stanowi jedynie, że każda osoba ma prawo do zabezpieczenia społecznego, łącznie z ubezpieczeniem społecznym. Państwa – strony Karty Socjalnej zobowiązują się: 1) stworzyć lub utrzymać system zabezpieczenia społecznego; 2) utrzymać go na zadowalającym poziomie; 3) dążyć do stopniowego podnoszenia poziomu zabezpieczenia społecznego; 4) podjąć kroki, aby w wyniku dwustronnych lub wielostronnych porozumień międzynarodowych albo innych środków, zagwarantować jednakowe traktowanie własnych obywateli i obywateli innych państw – stron w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego, niezależnie od jakiegokolwiek przemieszczania się tych osób na terytoriach państw – stron; 5) zagwarantować dalszy rozwój prawa do zabezpieczenia społecznego takimi środkami, jak akumulacja stawek ubezpieczeniowych za okres pełnego zatrudnienia, zgodnie z ustawodawstwem państw – stron. Podstawowym aktem prawnym jest konwencja nr 102 z 1952 r. w sprawie najniższej normy zabezpieczenia społecznego. Określa ona krąg podmiotów, które winny być objęte systemem zabezpieczenia społecznego oraz minimalne rodzaje i stawki świadczeń, które są ujęte w dziewięć grup. Przewiduje ona: • opiekę lekarską, • świadczenia na wypadek choroby, • świadczenia na wypadek bezrobocia, • świadczenia macierzyńskie, • świadczenia związane z opieką nad dziećmi, • świadczenia ze względu na starość • świadczenia w związku z wypadkami przy pracy, • inwalidztwa oraz śmierci żywiciela. Konwencja ustanawia również (normy minimum), jeśli chodzi o zakres zastosowania przewidzianej ochrony i daje możliwość wyboru pomiędzy różnymi formułami w ustalaniu wysokości tych świadczeń. Wysokość świadczeń minimalnych może być uzależniona od poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju. Na postanowieniach wspomnianej konwencji wzorowany jest Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego, który opracowywany był w ścisłej współpracy z MOP. Z ratyfikacją Kodeksu wiąże się zobowiązanie do zagwarantowania co najmniej sześciu rodzaju świadczeń, a więc wymagania są tutaj wyższe aniżeli przewidziane w konwencji. Ponad to protokół uzupełniający prowadził dla państw, które wyrażą na to zgodę wyższy poziom norm i dalej idące zobowiązania. Dla wszystkich wymienionych dziewięciu form zabezpieczenia społecznego zawarte zostały w ramach MOP odrębne konwencje szczegółowe. Dotyczą one bądź poszczególnych rodzajów świadczeń, bądź też określonych kategorii pracowników. Problematyka zabezpieczenia społecznego jest obecnie, w stopniu chyba większym niż jakakolwiek inna, przedmiotem stałej uwagi Organizacji, co wyraża się w przyjmowaniu nowych konwencji i zaleceń lub też konwencji nowelizujących poprzednio uchwalone. Ich celem jest stałe podnoszenie poziomu zabezpieczenia społecznego.

Prawo do zabezpieczenia społecznego - wyjaśnienie

Materiały

Kultura starożytnego Rzymu - charakterystyka Rzymianie podziwiali i naśladowali kulturę Greków rozpowszechnili ją wcałym swoim imperium .Rzymianie jako twórcy ustępowali Grekom,stworzyli jednak swój własny ,bardzo realistyczny styl w rzeźbie (portetymaski przedsytawiające ich przodków). Większość pozostałych rzeźb ,utrzymana była w stylu hellenistycznym. Charakterystyczne dla rzymskiego...

Forma prawna i struktura własności firmy Forma prawna i struktura własności Nazwa firmy: .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wybrana przez nas forma prawna to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową i w odróżnieniu od spółek osobowych (spółka cywilna, jawna, komandytowa) odpowiada wobec wierzycieli tylko całym majątkiem spółki, a nie wsp...

Satyra, bajka, poemat heroikomiczny Ignacego Krasickiego Krasicki, choć uprawiał niemal wszystkie gatunki literackie, to najchwalebniej zapisał się utworami satyrycznymi, które objawiły pełnię jego talentu. Satyra, bajka, poemat heroikomiczny to gatunki literackie, których dydaktyzm polega na wskazywaniu przywar, piętnowaniu i wyszydzaniu złych nawyków. Charakter tych gatunków wyklucza ukazywanie...

Definicja konfliktu, klasyfikacja a) konflikt – wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów , poglądów. W sensie psychicznym sprzeczność występująca w wypadku zaistnienia u kogoś co najmniej dwu potrzeb, których jednoczesne zaspokojenie jest niemożliwe. Podobnie w wypadku dwu motywów, jednocześnie pobudzających i hamujących działanie. b) Klasyfikacja ...

Marketing ubezpieczeń i towarzystwo ubezpieczeniowe MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: § Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakła...

Przykłady środowisk PRZYRODNICZE – ogół czynników biotycznych i abiotycznych stworzonych przez przyrodę (najczęściej mamy do czynienia ze środowiskiem przyrodniczym przekształconym przez człowieka) np. lasy (drzewa jednorodne gatunkowo). NATURALNE – przyrodnicze o pierwotnym charakterze (parki narodowe, puszcza kampinoska, itd.). GEOGRAFICZNE – ...

Filozofia antyku Filozofia wyjaśnia genezę świata, powstanie człowieka, zawiera niepisany kodeks postępowania w stosunkach międzyludzkich. W starożytnej Grecji ( a potem w Rzymie ) wytworzyły się dwa poglądy (nurty) filozoficzne: - człowiek i świat powstał wskutek czynnika materialnego. - człowiek i świat powstał wskutek czynnika niematerialnego. Nasłyn...

Portret inteligenta w literaturze polskiej Portret inteligenta w literaturze polskiej Literatura każdej epoki kształtuje pewne wzorce osobowe, przedstawia bohaterów, którzy reprezentują pewne określone poglądy, sposób myślenia i zachowania. Na przykład literatura średniowieczna wykreowała dwa podstawowe wzorce osobowe: ideał rycerza i średniowiecznego ascety. W epoce renesansu funkcjonu...