Liryki lozańskie A. MickiewiczaLiryki lozańskie A. Mickiewicza. W 1838 r. Mickiewicz wraz z rodziną przeniósł się do Szwajcarii, gdzie podjął stałą pracę na stanowisku profesora literatury łacińskiej w Akademii Lozańskiej. Nie napawał optymizmem pisarza stan żony (choroba psychiczna) i zawiodły go rachuby na "wojnę powszechną ludów". Prysły więc jego nadzieje na rychły powrót do kraju. W takich okolicznościach powstał w Lozannie cykl wierszy lirycznych. Pisane były one w latach 1839-40, ale drukiem ukazały się dopiero w 1860-61 r. Liryki lozańskie to utwory refleksyjno-filozoficzne, wyrażające nastroje smutku i przygnębienia, jakie Mickiewicz przeżywał z całą emigracją. Przez wielu są uważane za utwory będące prekursorami literatury współczesnej. Oto cztery z nich : - "Gdy tu mój trup..." - w tym utworze Mickiewicz przedstawia swoje przeżycia - ciałem przebywa ze swoimi przyjaciółmi, ale jego dusza gdzieś się błąka; mówi, że jest pusty, wyjałowiony, pozbawiony pierwiastka życia, jakim była poezja, a psychicznie, duchowo jest martwy, bo duchem przebywa gdzie indziej niż ciałem; wspomina kraj lat dziecinnych, kraj, który zaprząta jego myśli; mówi, że Polska droższa jest mu od kraju, w którym przyszło mu żyć; Polska jest ojczyzną ducha, kultury i tradycji - "Ojczyzna myśli mojej"; Polska dawała mu natchnienie; na wzór antyczny tworzy obraz Arkadii - tęsknota powoduje idealizację ojczyzny; Mickiewicz wspomina kraj i kobietę, którą kochał (Maryla Wereszczakówna); używa wielu środków stylistycznych : porównań ("jako jutrzenka" ), powtórzeń ("narzeka, ach narzeka" ), paralelizmu składniowego, metafor (" gdy tu mój trup..." ), epitetów ( "bujna, wonna trawa" ); - "Nad wodą wielką i czystą" - jest to jeden z najważniejszych utworów tego cyklu; na jego treść pewien wpływ miał krajobraz Szwajcarii, ale wbrew dotychczasowej praktyce ("Sonety krymskie" ), Mickiewicz odbiera opisowi cechy obrazowości i zindywidualizowa- nia (płynąca woda to jakaś rzeka górska, ale ustalenie która jest niemożliwe); "kategorie czasu i miejsca stają się nieważne, bez znaczenia w obliczu wieczności i bezkresu wszechświata" (Cz. Zgorzelski o tym wierszu); utwór stanowi nawiązanie do przemijalności człowieka - woda natomiast jest niezmienna i przetrwa wiele; zadaniem człowieka jest żyć i przeminąć, a natura ma swoje zadania : skały mają stać, obłoki przynosić deszcz, a błyskawice grzmieć; kruchości i znikomości człowieka przeciwstawiono stałość i monumentalność przyrody; płynięcie oznacza wędrówkę Mickiewicza przez życie i Europę; - "Polały się łzy" - wiersz jest wyrazem bolesnego obrachunku Mickiewicza z całym dotychczasowym życie, obrachunku dokonanego przez człowieka, który dużo widział i dużo przecierpiał, aż doszedł do zrozumienia sensu (a może bezsensu) życia ludzkiego; każda epoka życia poety zostaje samokrytycznie podsumowana; Przyboś nazywa ten utwór "wierszem-płaczem" i mówi o nim : "Żadna nauka krzepiąca nie płynie z tego wiersza, płyną tylko łzy w refrenie, w zdaniu powtarzanym tak, jakby ten płacz nie skończył się nigdy i nigdy nie ukoił pokonanego"; - "Snuć miłość" - poeta pisze, że moc miłości pochodzi od Boga, a mocą miłości został stworzony człowiek; świętość i boskość w człowieku to moc miłości; miłość nadaje sens ludzkiemu życiu; moc miłości porównana jest do mocy stwórczej Boga; im więcej się tej miłości rozda, tym moc jej będzie większa;

Liryki lozańskie A. Mickiewicza

Materiały

Co to jest sielanka? sielanka Gatunek ukształtowany w starożytności, inaczej zwany idylla, ekologa, skotopaską bądź bukolika. Twórcami jej byli Teokryt w Grecji i Wergiliusz w Rzymie. Istotnym wyróżnikiem sielanki jest temat, jest to bowiem zawsze utwór przedstawiający życie na wsi w sposób aprobatywny. Idylla z reguły jest utworem wierszowanym, ale jej formy są ro...

Czego oczekuje współczesny odbiorca Temat: Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca? Jest coś, czego - uważając się za współczesnego odbiorcę literatury - nie oczekuję od niej z pewnością Przepisu na życie, wyjaśniania świata, czyli odpowiedzi bez pytań. Ponieważ pytania pomagają odnaleźć własną definicję, a dogmatyczna podana...

Motyw nadziei w literaturze Nadzieja Nadzieja - Oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego, wymarzonego; ufność, że to się spełni, urzeczywistni; stan, który towarzyszy dążeniu do celu, ideału, pozwalający wierzyć, że cel zo¬stanie osiągnięty; także uczucie, które dodaje sił w pokonywaniu trudności na drodze do realizacji zamierzeń. Biblia (ST) - 1) Zawarłszy przy...

Polska szlachta w twórczości Krasickiego - Krasicki czêsto zajmuje siê krytyk¹ zachowañ szlachty; najwyraŸniej widaæ to w jego satyrach - krytykuje wiele aspektów sprawy: marnotrawstwo, lenistwo, hazard, lekkomyœlnoœæ, zachwycenie czudzoziemszczyzn¹, konserwatyzm szlachecki (w tym sarmatyzm), no i oczywiœcie zachowania takie jak p...

Incoterms - szczegółowe wyjaśnienie INCOTERMS International Commercial Terms – międzynarodowe Formuły Handlowe. Jest to zbiór formuł handlowych opracowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu. Pierwsza wersja Incoterms pochodzi z 1953r, kolejne z lat: 1967, 1976, 1980, 1990 i 2000. Formuły Incoterms maja charakter fakultatywny i ich stosowanie zal...

Zwyczaje i uzanse - handel zagraniczny ZWYCZAJE I UZANSE W HANDLU ZAGRANICZNYM Zwyczaj handlowy jest to jednolity sposób postępowania kupców przy zawieraniu kontraktów, ich realizacji oraz w zakresie jednolitej interpretacji terminów handlowych. Zwyczaje są rejestrowane i zalecane do stosowania przez Izby Handlowe, Zrzeszenia Importerów i Organizacje Kupieckie. Uzansem handlo...

Ceny transferowe - co to jest Za pomocą cen transferowych wyprowadzane są zyski, jest to narzędzie menedżerów, rządów, w celu przeciwdziałania podatkom. Cena transferowa – cena stosowana w transakcji zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi. Strony powiązane – gdy pomiędzy podatnikami, kontrahentami lub osobami pełniącymi u nich funkcje zarządzające, n...

W jaki sposób walczyli bohaterowie "Kamieni na szaniec" ? W JAKI SPOSÓB WALCZYLI? Uczestniczyli w tajnym nauczaniu, bo to też rodzaj walki z okupantem. Rozwieszali polskie flagi, do niemieckich restauracji i kin wpuszczali łzawiące gazy. wybijali witryny w tych zakładach fotograficznych, które eksponowały zdjęcia Niemców. Alek zasłynął tzw. aferą kopernikowską. Płytę z niemieckim szyldem zastąpił...