Koncepcja człowieka w BibliiKoncepcji jest wiele, zależą od tematyki fragmentu oraz tego, co miało być podkreślone Księga rodzaju opisuje człowieka stworzonego na wzór Boga i postawionego w roli korony stworzenia i władcy ziemi; dostał on także wolną wolę, ale ograniczoną pewnymi zasadami, zawartymi m.in. w 10 przykazaniach; ponieważ życie i śmierć zależą od Boga człowiek powinien być mu oddany; druga koncepcja jest zawarta w księdze eklezjastów (kaznodziei) zwanej też księgą Koheleta; tu pokazany jest bardzo pesymistyczny obraz człowieka, jako małej, słabej, bezsilnej istoty, która nie jest wstanie pojąć wielu spraw, a jego działania nie mają żadnego znaczenia dla świata i nie mają nań żadnego wpływu; wszystko jest dla Koheleta marnością nad marnościami; w Nowym Testamencie pojawia się pierwszy raz rozdzielenie i określenie duszy i ciała w człowieku, zaczerpnięte przez św. Pawła z wierzeń starożytnych greków; pojawia się także stwierdzenie, iż człowiek jest też najukochańszym dzieckiem Boga i w związku z tym powinien głosić chwałę boską; niektórzy jednak, o twardym sercu odrzucali wiarę i oddawali się rozpuście i próżności; Bog zasmucony tą sytuacja wysyła na ziemię swego syna, który ma nawracać, wzywać do pokuty i służeniu Bogu, a także odkupić grzechy wszystkich ludzi; jest jeszcze inna przyczyna przybycia Jezusa na Ziemię: człowiek nie uznając Boga, przechodzi pod kontrolę kosmosu, czyli nicości, bo tym świat jest po względem duchowym, dlatego człowiek zaczyna żyć docześnie nie interesując się jego losem po śmierci jednocześnie wychwalając siebie ponad wszystko; Bóg wysyła Jezusa, aby przez jego stracenie pokazać ludziom swoją miłość i zainteresowanie ludźmi; życie Jezusa jest metaforą historii wiary (narodziny -> śmierć Jezusa ~ upadek wiary -> zmartwychwstanie); ostatnie koncepcja oparta jest na Genezis, a opisał ją św. Jan: w człowieku, o jego duszę walkę prowadzą dwie siły: dobro ~ Bóg i zło ~ demony; aby zwyciężyło dobro, człowiek musi zapomnieć o wszystkim co złe; św. Jan zauważa także w człowieku nieokreśloną tęsknotę za światłem i winem, a więc za Bogiem, tak więc jedynym sposobem na życie jest wybór wiary głoszonej przez Chrystusa; czyli wszystkie te koncepcje mają za zadanie uporządkowanie stosunku Bóg-człowiek-świat

Koncepcja człowieka w Biblii

Materiały

Los ludzi jako główny temat poezji Norwida Norwid to jeden z najbardziej indywidualnych twórców epoki romantyzmu. Za jego życia większość ludzi go nierozumiała, nie czytywano jego wierszy. Ten dorobek artystyczny doceniono dopiero po jego śmierci. Za prawdziwego geniusza uznano go w okresie Młodej Polski. Ale co było takiego szczególnego w jego twórczosci ? Utwory te nie poruszały wielu ...

Giaur - postać symboliczna romantyzmu GIAUR – WYRAZICIEL ROMANTYCZNEGO SYSTEMU WARTOSCI Giaur jest to tytułowy bohater powieści poetyckiej George’a Byrona. W książce tej możemy zauważyć klasyczny przykład byronizmu, czyli postawy romantycznej cechującej bunt, rozpacz, tajemniczość, osamotnienie, rozdarcie wewnętrzne, mocne akcentowanie problemu miłości, skłócenie ze ś...

Krótka interpretacja wiersza "Cieśle" Juliana Przybosia „Cieśle\" hiperbolizacja - poprzez nagromadzenie elementów, materiałów służących cieślom do pracy to wszystko przybrało określony kształt dzięki pracy cieśli apoteoza - pochwała zbiorowego wysiłku cieśli przystępują do więzienia ducha materii w kształcie, który efektem jakiejś zachcianki z plątaniny sprzętów wyzierają źródła energii ...

Analiza szeregów czasowych - statystyka Analiza szeregów czasowych Oparcie prognoz na analizie dotychczasowej dynamiki zmiennych jest szczególnie użyteczne w sytuacji, gdy nie potrafimy sformułować miarodajnych zależności behawioralnych (przyczynowo-skutkowych). Dzieje się tak zwykle w sytuacji, gdy na zmienną prognozowaną oddziałuje wiele różnorodnych czynników i/lub zależno...

Co to jest poemat prozą? poemat prozą Gatunkiem stosunkowo nowym jest poemat prozą. Nie należy go mylić z tzw. prozą poetycką, choć ma z nią wiele wspólnych cech, np. silnie zrytmizowany tok. Poemat prozą jest zazwyczaj krótkim utworem lirycznym o zwartej kompozycji. Powstanie tego gatunku jest wynikiem przezwyciężenia rygorów formy wierszowej i zastąpienie ich rygoram...

Uniwersalizm trenów Kochanowskiego \"Treny\" wydane po raz pierwszy w 1580 roku nie miały tytułów poza trenem XIX, który nosi tytuł \"Sen\". Przyczyną napisania \"Trenów\" była śmierć najmłodszej córki Kochanowskiego, Urszulki, dziecka bardzo uzdolnionego, niejednokrotnie nazywanego przez ojca słowiańską Safoną. Jej śmierć przyszła nagle, niespodziewanie w 1579 roku. \"Treny\" pr...

"Lalka" jako powieść realizmu wielkiego „Lalka” B. Prusa, jako powieść realizmu wielkiego. Realizm „Lalki” polega na opisie przestrzeni i osób. Tłem wydarzeń jest wielkie miasto, wiernie opisane w powieści. „Lustrzane” przedstawienie środowiska powodują: - Wierność topografii i nazw geograficznych. Prus zamieszcza w powieści Łazienki, Krakowskie P...

Portret żydów 49. Portret żyda W literaturze polskiej została utrwalona pa mięć o Żydach od wieków zamieszkałych w Polsce, o ich odrębnej kulturze, języku, obyczajowości. Począwszy od początku wieku XIX pisarze zaznaczają ich obecność w polskim pejzażu społecznym, a syntetyczny wizerunek Żyda, w przeciwieństwie do publicystyki jest życzliwy, a nawet ciepły...