Eurowalutowy rynek kredytów średnio i długoterminowychEurowalutowy rynek kredytów średnio- i długoterminowych obejmuje bankowe pożyczki terminowe, denominowane w walutach, które nie są rodzimymi walutami banków udzielających tych pożyczek przedsiębiorstwom, innym bankom, a także rządom innych krajów. Rynek eurokredytowy jest rynkiem zorientowanym na większe firmy, banki i przedsięwzięcia inwestycyjne. Skupia przede wszystkim większe banki komercyjne i inwestycyjne z poszczególnych krajów, które w celu pozyskania dużych ilości kapitału łączą się w tzw. grupy konsorcjalne. Maja one z założenia rozłożyć ryzyko niespłacenia zaciągniętego kredytu na większą liczbę pożyczkobiorców. Grupy konsorcjalne rozwinęły specyficzną formę i technikę kredytowania średnio- i długoterminowego tzw. europożyczki konsorcjalne dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, podejmowanych przez lokalne firmy czy korporacje międzynarodowe. Najczęściej spotykanym typem pożyczki konsorcjalnej jest pożyczka terminowa, umarzana w taki sposób, że spłaty pożyczonych funduszy następują w ściśle określonych terminach, które są określane mianem okresów spłat zobowiązań pożyczkowych (odsetek i rat kapitałowych). W konsekwencji spłata (amortyzacja) pożyczki jest dokonywana na podstawie przyjętego harmonogramu obsługi długu. Europożyczki konsorcjalne mogą być udzielane w różnych walutach zagranicznych , jednakże ich podstawową część stanowią pożyczki udzielane w dolarach amerykańskich i euro, a dopiero potem w np. funtach brytyjskich, frankach szwajcarskich. W przypadku pożyczek eurodolarowych, podstawowa stopa oprocentowania kredytów jest ściśle związana z Londyńską Międzybankową Stopą Procentową - LIBOR tj. stopą procentową, zgodnie z którą oferowane są międzybankowe depozyty i pożyczki w Londynie. Pożyczki eurodolarowe udzielane przez banki w formie konsorcjalnych średnio- i długo terminowych, wymagają jednakże korygowania stopy procentowej i dostosowywania jej do poziomu stóp rynkowych, obowiązujących z początkiem kolejnego nowego okresu spłaty rat kapitałowych w ciągu całego okresu użytkowania danego kredytu, zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Średnie marże banku wiodącego w zależności od ryzyka kredytowego i pożyczkobiorcy wynoszą 0,5 – 3 %, przy czym są one zróżnicowane także w zależności od waluty, w której jest udzielony kredyt. Niezależnie od kosztów odsetkowych (związanych z wysokością łącznego oprocentowania w całym okresie kredytowania) banki pobierają jednorazowo dodatkowe opłaty, związane z różnymi dodatkowymi administracyjnymi kosztami przygotowania kredytu konsorcjalnego. Ponieważ kredytobiorcy są najczęściej bardziej wrażliwi na łączne koszty odsetek od zaciąganych pożyczek, również z tego względu konsorcja bankowe będą dążyć raczej do obniżenia swojej marży odpowiednio do wzrostu stopy LIBOR, zwłaszcza w okresach spadku popytu na kredyty. Długość okresu kredytowania w przypadku pożyczek eurowalutowych jest także dość zróżnicowana i wynosi średnio od 1 roku do 3 lat dla pożyczek średnioterminowych oraz 4 do 10 lat dla pożyczek długoterminowych.

Eurowalutowy rynek kredytów średnio i długoterminowych

Materiały

Konflikt racji w „Antygonie” Sofoklesa Żyjemy w końcu XX wieku. Zastanówmy się gdzie się podziały dawne wartości, czy mają jeszcze znaczenie dawne myśli? „Antygona” jest najbardziej znaną tragedią grecką. Tragizm wyraża się tu poprzez upadek wielkiej wartości. Która z postaci jest wartością w „Antygonie”, kogo rację należy aprobować? Przeanalizujmy problemat...

Zarządzanie programem Phare w Polsce Nowa orientacja PHARE wprowadza znaczne zmiany w zarządzaniu środkami finansowymi, przenosząc odpowiedzialność za obsługę finansową poszczególnych projektów z Komisji Europejskiej na administrację rządową państw będących beneficjentem pomocy. Powyższe decyzje doprowadziły do powołania w Polsce nowej struktury zarządzania funduszami Phare. Za prz...

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze 36. Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze Właściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Do¬piero założenia ustroju realnego socjalizmu doprowadziły do przekształcenia Polski w kraj, którego siłą przewodnią miała był siła proletariatu. W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie ...

Mitologia - stworzenia i potwory cyklopi; - Kronos przegrał i zapadł się w nicość zapomnienia; - W Olimpii istniało wzgórze imienia Kronosa, a nie opodal stała świątynia Matki Bogów - Rei, którą grecy utożsamiali z azjatycką boginią Kybele; - Następnie znowu Zeus musiał stanąć do walki. Tym razem był to ród gigantów - dzieci Gai. Zeus sypał z Olimpu piorunami, natomiast giga...

Interpretacja tytułu "Początek" Początek to słowo wiele obiecujące a zarazem przestrzegające. Posiada ono dwa wymiary: pesymistyczny i optymistyczny. 1. Rodzenie zła, zbrodni, totalitaryzmu - hitleryzm to początek późniejszych nieludzkich działań (Żydzi, Polacy, Wietnam, Kambodża). Jest jakby złowrogim proroctwem. 2. Początek świata powojennego - uwięzienie sędziego Romn...

Leopold Staff jako poeta wierny sobie Leopold Staff - poeta wierny sobie. Odwołaj się do utworów poety i różnych epok. Leopold Staff (1878-1957) był poetą trzech pokoleń. Czynnie brał udział w środowisku literacko-artystycznym. Był wyczulony na klimat kolejnych epok i nurtów artystycznych, łączył je w swej twórczości z klasycznym poczuciem harmonii, wiarę w trwałość kultury i szt...

Analiza progu rentowności ilościowo i jakościowo ANALIZA PROGU RENTOWNOSCI WYRAZONA ILOSCIOWO I JAKOŚCIOWO: Obliczenie progu rent. przeds. stanowi podstawę do dalszej analizy, która powinna obejmować ocenę - kształtowania się rentowności w przypadku zmian poszczególnych czynników wpływających na jej poziom. Istotna jest ocena: • dopuszczalnego poziomu spadku popytu na oferowane prod...

Analiza czynnikowa - cele Cele Analizy czynnikowej Do podstawowych celów analizy czynnikowej zalicza się:  Identyfikacja czynników wspólnych ukrytych w zbiorze zmiennych;  Redukcja wymiarów przestrzeni zmiennych;  Ortogonalizacja przestrzeni, w której rozpatrywane są obiekty, będące przedmiotem badań;  Identyfikacja charakteru zmienny...