Zarządzanie systemem informacyjnymZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMACYJNYM. Informacja – to wiedza potrzebna do określenia i realizacji zadań służących do osiągnięcia celów organizacji, a ściślej właściwość wiadomości lub sygnału polegająca na zmniejszeniu nieokreśloności lub niepewności co do stanu albo dalszego rozwoju sytuacji, której ta wiadomość dotyczy. Informacja to także integralna część pracy każdego kierownika stanowiąca interpretację zbiorów liczb i faktów odzwierciedlających pojedyncze aspekty rzeczywistości (danych) zaprezentowanych w sposób mający znaczenie w działaniu. Cechy użyteczności informacji: • Dokładność – wiarygodne i prawdziwe odzwierciedlenie rzeczywistości, • Aktualność – dostępność w czasie umożliwiającym działanie, • Kompletność – zawiera wszelkie potrzebne fakty i sygnały, • Odpowiedzialność – przydatność w szczególnych warunkach, w odniesieniu do szczególnych potrzeb, System informacyjny - to zbieranie opracowywanie i przechowywanie informacji oraz sposoby ich przepływu i ochrony oparty o nowoczesne techniki informatyczne. System informacyjny powinien zawierać: 1. Informacje wejściowe potrzebne do sprawnego zarządzania organizacją tj. wydawania decyzji, zarządzeń, wskazówek, wytycznych przez naczelne kierownictwo. 2. Informacje dotyczące dostawców i odbiorców, informacje naukowe, technologiczne, ekonomiczne i socjalne a także pochodzące od organizacji społecznych. 3. Informacje wyjściowe dla organów nadrzędnych i instytucji współpracujących z organizacją (analizy, sprawozdania, wykazy). 4. Informacje umożliwiające pogłębienie integracji i kooperacji z innymi organizacjami (współpraca w zakresie zbytu, reklamy). 5. Wyszukiwanie i kojarzenie informacji z różnych źródeł (baz danych zewnętrznych i wewnętrznych). 6. Opracowanie i stosowanie modeli symulacyjnych i prognostycznych (scenariuszy rozwoju). 7. Przedstawienie danych i wyników w różnych układach sprawozdawczych lub graficznych. 8. Możliwość tzw. dynamicznej kontroli czyli ponownego sprawdzania informacji tj. bezpośredniego dotarcia do informacji nawet na najniższym stopniu zarządzania. 9. Dostosowany do potrzeb i obejmujący wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa. 10. Zapewnia, dostarcza informacje kompleksowe, aktualne, odpowiednio przetworzone tym, którzy ich rzeczywiście potrzebują, przy możliwie niskich kosztach. 11. Zapewniać szybką wymianę informacji i najkrótszą drogę pomiędzy jednostkami organizacyjnymi oraz przełożonymi a pracownikami. 12. Być zabezpieczonym przed wypływem informacji oraz niepożądanym wypływem informacji nieformalnych. Tworzenie i wprowadzanie systemu informacyjnego: 1. Określenie potrzeb informacyjnych i ustalenie celów systemu. 2. Określenie potrzeb sprzętowych i jego pozyskiwanie, określenie potrzeb w zakresie oprogramowania i nabycia systemów operacyjnych oraz opracowanie bazy danych. 3. Zintegrowanie bazy danych, sprzętów i systemów operacyjnych, zainstalowanie zabezpieczeń. 4. Opracowanie dokumentacji i wyszkolenie użytkowników. 5. Sprawdzenie systemu i wprowadzenie modyfikacji. 6. Obserwowanie skuteczności systemu i wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Ograniczenia systemów informacyjnych. 1. Wysoki koszt oraz trudności w budowie i zainstalowaniu. 2. Nie nadają się do wykonywania wszelkich zadań i rozwiązywania wszystkich problemów. 3. Zbyt wysokie zaufanie kierowników do wykorzystywanych systemów. 4. Często nie są zachowane pożądane cechy informacji. 5. Nierealistyczne oczekiwania kierowników w stosunku do możliwości systemu. 6. Narażenie na wirusy, sabotaż, przestoje. Podstawowe rodzaje systemów informacyjnych. 1. System przetwarzania danych transakcyjnych(SPDT) – jego celem jest załatwienie rutynowych i powtarzalnych transakcji w przedsiębiorstwie. 2. System informacji kierownictwa (SIK) – gromadzi kompleksowe dane, organizuje i sumuje w formie przydatnej dla menadżerów i dostarcza im informacji niezbędnych w pracy.

Zarządzanie systemem informacyjnym

Materiały

Funkcje geografii Funkcje geografii: 1. opisowa – pierwszą funkcją geografii jest opis Ziemi 2. poznawcza – przełom XIV i XV wieku to okres wielkich odkryć geograficznych (z powodów ekonomicznych), próba poszerzenia horyzontu. Kolumb, który zamiast trafić do Indii odkrył Amerykę Środkową; Vasco De Gama, Ferdynard Magellan, Americo Despuci Pierwsze ...

Literatura romantyczna Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja? Romantyzm polski porównać można do wielkiego przełomu, rewolucji wynoszącej nowych bogów na piedestał. To nurt samoistnie wytworzony na ojczystym gruncie, różniący się znacznie od założeń romantyzmu ogólnoeuropejskiego. Nie dość, że na tle innych państw odrzuca orygina...

Organizacja - pojęcie, podział Organizacja – grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Organizacje mogą być: -małe -średnie do 200 osób -duże – powyżej 200 osób Cel – to, co organizacja stara się osiągnąć; organizacje mają często więcej niż jeden cel; cele są podstawowymi ele...

Rachunki bieżące - definicja Rachunki bieżące Służą do gromadzenia środków oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Rachunek bieżący jest równocześnie rachunkiem czekowym od chwili wydania posiadaczowi książeczki czekowej. Rachunki bieżące mają podstawowe znaczenie dla podmiotów gospodarczych. Wpływają na nie należności od odbiorców za sprzedawane towary i świadczon...

"Królewna Śnieżka i krasnale" \"Królewna Śnieżka i krasnale\" Królewna Śnieżka mieszkała w ziemiance razem ze swoją ciotką. Śnieżka przez cały czas wykorzystywała i poniżała ciotkę. Królewna była również zazdrosna o urodę swej ciotki i za wszelką cenę próbowała zniszczyć jej cerę. Pewnego dnia Królewna wyrzuciła ciotkę z domu, poczym sprowadziła sobie Królewicza. Ciotka p...

Portret człowieka XX wieku Człowiek święty, człowiek potwór, tak najłatwiej można sprecyzować postawy życiowe na których temat chciałbym się wypowiedzieć i odzwierciedlić je w literaturze XX wieku. Ludzie bywają nieprawdopodobnie różni, ale określenia świętości i potwora wykluczają się wzajemnie, tworząc widoczny kontrast, przez co można je bez trudu ukazać nie tylko w na...

Poglądy Stanisława Przybyszewskiego na podstawie "Confiteora" Poglądy Stanisława Przybyszewskiego (\"Confiteor\"): Przybyszewski pisał o potrzebie wyzwolenia sztuki i literatury od zadań pozaestetycznych. Tylko wtedy świat ujrzy polską sztukę, bo aktualna go nie interesuje. Jest to tzw. polska sztuka zaściankowa. Główne tezy tego manifestu to: • sztuka jako szczere odtworzenie duszy we wszystkich ...

Parabola "Tanga" Parabola polityczna Przedstawione w Tangu osoby tworzą pewien organizm społeczny, w którym ogniskują się tendencje zauważalne w życiu dużych zbiorowości ludzkich. Wzajemne relacje postaci oraz zmiany układu sił i wpływów są interpretacją zaobserwowanych zjawisk społecz¬nych. Historia w Tangu rozwija się dialektycznie. Teza: stary porz...