Sponsoring - opisSponsoring – jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę, znak firmowy, znak handlowy bądź też wizerunek danej firmy. W latach 70. sponsoring był szczególnie widoczny w sporcie i w działalności charytatywnej. Dopiero w połowie lat 80. dostrzeżono przydatność sponsoringu jako istotnego elementu kształtowania pozycji danej firmy na rynku (wykorzystywano to zwłaszcza przy ważnych imprezach sportowych oraz w telewizji). Wiele przedsiębiorstw i firm nie doceniając znaczenia sponsoringu, obawiając się posądzenia o nieuczciwe formy dotowania i subwencjonowania organizacji non profit, imprez sportowych, ruchów ekologicznych, działalności służby zdrowia, nauki itp., przeznacza minimalne nakłady na rzecz podmiotów, dzięki którym środki promocji są bardziej zauważalne i ponoszą konkretne wyniki finansowe (np. poprawę utargu, wzrost zysku). W języku polskim brak jest odpowiednika dla tego terminu, a termin „mecenat” nie jest bowiem adekwatny, a „sponsorowanie” to faktycznie spolszczenie terminu angielskiego. Przykładem dobrze zorganizowanego sponsoringu może być angielska firma POWERGEN , funkcjonująca w przemyśle energetycznym. Jej zarząd zawarł z konkurencyjną telewizją roczny kontrakt na sponsoring prognozy pogody, w czasie oglądania której widz mógł zapamiętać i utrwalić sobie istnienie firmy POWERGEN, jej działalność charytatywną, edukacyjną oraz działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Oprócz efektów zewnętrznych, firmy, które boją się sponsoringu mogą uzyskać efekty wewnętrzne – objawiające się zwiększeniem dumy z zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa i utożsamień się załogi z jego celami strategicznymi. Działalność sponsoringowa polega na dofinansowaniu klubów sportowych, indywidualnych sportowców, a także określonych imprez (m. in. kulturalnych) w zamian za eksponowanie danego znaku towarowego lub nazwy firmy usługowej (np. turystycznej). Ta forma promocji stosowana jest w przypadku różnych rodzajów towarów i usług. Są to przede wszystkim dobra konsumpcyjne, turystyczne i sportowe, ale również standardowy sprzęt inwestycyjny (np. traktory, samochody). Sposoby eksponowania sponsorowanych znaków towarowych są zróżnicowane. Znajdujemy je na bandach stadionów i halach sportowych, na karoseriach samochodów sportowych, na koszulkach zawodników; są wmontowywane w scenerię imprez sportowych i artystycznych. Mogą też być eksponowane przez zawodników w momencie uzyskiwania wysokich wyników lub gdy wygrywają zawody. Kształtowanie pozycji firmy oraz umocnienie pozycji poszczególnych produktów na rynku może odbywać się poprzez sponsoring. Sponsor może zaakcentować swoją obecność wniesieniem konkretnego wkładu finansowego, za który otrzymuje pakiet praw ograniczonych czasowo i przestrzennie do danej imprezy, konferencji, wystawy itp. Organizatorzy tego typu imprez powinni przedstawić sponsorowi: a) cel imprezy, b) scenariusz merytoryczny, określenie miejsca i czasu, c) scenariusz reklamowo-promocyjny, d) metody dotarcia do wybranych segmentów lub grup potencjalnego popytu rynkowego, e) uwarunkowania organizacyjne i finansowe. Przedsiębiorstwa, firmy i instytucje, które rozważają przeznaczenie określonych środków finansowych na imprezy sponsorowane, pragną otrzymać zapewnienie, gwarancję lub obietnicę, że tego typu strategia marketingowa przysporzy im nowych klientów, umocni ich pozycję na rynku, zwiększy ich obroty. Kierownictwa wielu firm upatrują w sponsoringu szansę na: a) rozwój pozytywnych więzi z usługobiorcami swoich produktów, b) stworzenie pozytywnego wizerunku (image) firmy, c) wyprzedzenie konkurentów w walce o kolejnego nabywcę ich produktów, d) aktywną promocję produktów nowych i dotychczas oferowanych, e) wykreowanie swojej firmy jako lidera określonego rodzaju produktu, którego nie potrafi skopiować konkurencja, f) dotarcie do jak największej liczby odbiorców reklamy i środków promocji (przed, w czasie i po danej imprezie).

Sponsoring - opis

Materiały

Koncepcja życia w poezji Staffa 88. Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa. Leopold Staff nazywany jest poetą trzech pokoleń, gdyż żył i tworzył w trzech epokach /Młoda Polska, XX - lecie międzywojenne, okres powojenny/. Debiutował w okresie Młodej Polski, w roku 1901. Już pierwsze wydanie jego utworów lirycznych zapowiadało nieprzeciętny talent ...

Streszczenie wierszy Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem Zarówno w tym, jak i w pozostałych sonetach autor stara się przekazać czytelnikowi istotne treści dotyczące życia, trwania w czasie, wartości dóbr ziemskich oraz spraw ostatecznych - śmierci, wieczności, zbawienia i Boga. W części opisowej podmiot liryczny przedstawia ...

Znaczenie wolności szlacheckiej - barok istota wolności szlacheckiej - antynomiczność: od zabezpieczenia przed gwałtem do prawa zadawania gwałtu -liberum veto, zajazdy (zbrojne napady) itp. - odwaga jako brawura i ryzykanctwo - rozrzutność, lekceważenie dóbr - opozycyjność - skłonność do pieniactwa powodowanego chęcią zysku materialnego i szeroki gest - rozrzutność, pewność siebi...

Narracja w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Narracja Nadawcą Pamiętnika z powstania warszawskiego jest narrator, który jest zarazem uczestnikiem opisywanych wydarzeń. Można go utożsamiać z autorem relacji – sam nazywa siebie Mironem Białoszewskim. Skoro narrator, główny bohater i autor jest tą samą osobą, a nawet wprost informuje czytelnika o autentyzmie opowieści, Pamiętnik s...

Obraz współczesnej Polski i stosunek do tradycji w utworach Wierzyńskiego Obraz współczesnej Polski i stosunek do tradycji w utworach Kazimierza Wierzyńskiego Kazimierz Wierzyński to poeta Skamandra, jeden z tych, których wiersze nadawały określony ton wystąpieniom całej grupy. Pierwsze rozważania Wierzyńskiego, tak jak i wszystkich skamandrytów, dotyczyły przeciwstawienia się poezji programowej minio...

Twórczość Mirona Białoszewskiego Twórczość twojego ulubionego poety współczesnego. Moim ulubionym poetą współczesnym (a także ulubionym w historii literatury) jest, nieżyjący już niestety, Miron Białoszewski. Był on twórcą niepowtarzalnym (przynajmniej w moich oczach). W swojej twórczości wyrażał zainteresowanie rzeczami, krajobrazami i sytuacjami z marginesów kultury oficj...

Modrzewski i założenie demokratyczne Andrzej Frycz Modrzewski urodził się około 1503 roku w Wolborzu. W latach 1517 – 22 studiował na Akademii Krakowskiej poczym przyjął niższe święcenia kapłańskie. Dzięki pomocy rodziny Łaskich kształcił się na uniwersytecie w Wittenberdze. Przebywając za granicą utrzymywał kontakty z wybitnymi umysłami swojej epoki, między innymi z Erazmem ...

Bolesław Leśmian jako Skamander - przykłady poezji 3.1.2 BOLESŁAW LEŚMIAN  debiut „Sad rozstajny” w 1912r.  rozpuszczenie wyobraźni  fantastyka  granica dwóch światów  wymyślony świat jest ciekawszy niż normalny  opisuje to co krótkie, chwilowe, niedostępne człowiekowi w świecie zmieniającej się rzeczywistości  posługuje ...