Cechy nowel KonopnickiejMaria Konopnicka “Nowele” Maria Konopnicka już jako sławna poetka ogłosiła cztery zbiory nowel. Wypełniły je głównie portrety i biografie różnych postaci ludowych. Współczuciu ich niedoli towarzyszy tu szacu-nek dla ich wrażliwości moralnej, wielkoduszności, subtelnej nieraz kultury uczuciowej. Bohaterowie Konopnickiej nie tylko znajdują się w sytuacjach tragicznych, ale i potrafią je świadomie, godnie, z poczuciem odpowiedzialności moralnej, a nieraz z heroizmem przeży-wać. • U Konopnickiej bohater ludowy, niegdyś tylko obiekt “pracy u podstaw”, traktowany z li-tością, ale i wzgardą, stał się dopiero reprezentantem powszechnych prawd o kondycji ludz-kiej, wzorem męstwa i godności wobec nieszczęścia czyhającego na człowieka. Konopnicka z sarkastyczną dosadnością zaatakowała bezduszną obojętność i obłudę współ-czesnych instytucji społeczeństwa burżuazyjnego (“Miłosierdzie gminy”) • Warsztat nowelistyczny pisarki kształtował się w latach, gdy walcząca i arogancka publi-cystyka pozytywizmu ustąpiła miejsca dojrzałej i przedmiotowej prozie realistycznej. Dla większości nowel postyczniowych materiał ideowy i artystyczny stanowiła publicystyka, gdy dla Konopnickiej - reportaż. Praktyka w “Świcie” nauczyła ja gromadzić, selekcjonować i zestawiać fakty, by ich wymowy nie osłabiał i nie przeinaczał komentarz narratora. • Trzecioosobowego narratora, który wie absolutnie wszystko o opowiadanym świecie nie-często dopuszcza do głosu. Zachowuje on się powściągliwie, nawet, gdy przedmiotem opo-wieści jest świat wewnętrzny bohatera (jego uczucia, przeżycia). Częstym też chwytem jest opowiadanie z zewnątrz, ale jakby z perspektywy uczestnika zdarzeń, z rozumiejącą ni-by-akceptacją postaw bohaterów (czytelnik postawiony zostaje przed groza nagich faktów).

Cechy nowel Konopnickiej

Materiały

Życie społeczne - młodzież Młodzież. Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a wyposażenie w dobra konsumpcyjne- komf...

Środowisko a człowiek Środowisko: • w rozumieniu geograficznym to wszystko to, co nas otacza, środowisko dotyczy elementów pierwotnych, naturalnych, tj .ludzie, powietrze, zwierzęta • przez pojęcie „środowisko geograficzne” rozumiemy ogół przyrody ożywiony i nieożywiony W skład środowiska wchodzą (elementy): 1) litosfera – twarda pow...

"Noc wielkiego sezonu" jako przenośnia TEMAT: „Noc wielkiego sezonu” - wielka metafora. Ostatnie opowiadanie w cyklu składa się z dwóch części, pierwsza ma charakter teoretyczno - filozoficzny, druga jest realizacją tej teorii, czyli dziwnym snem. Na wstępie mówi autor o trzynastym, nadliczbowym, niejako fałszywym miesiącu tego roku. Mówi też o „quasi czasie̶...

Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa to czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności, związanej z „unieruchomieniem\" pewnego, większego lub mniejszego, zasobu pieniędzy. Inaczej rzecz ujmując, gospodarkę finansową można rozumieć jako ...

Człowiek - kim on jest ? Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone niż gatunek. Człowiek przecież to nie tylko organizm. Umie on myśleć, zapamiętywać, kochać i czuć. To poniekąd złożenie dwóch bardzo skomplikowanych czynników: maszyny liczącej—mózgu i wiedz...

Kobiety kochane w romantyźmie - opis PORTRET KOBIET KOCHANYCH W ROMANTYZMIE W każdym z dotąd poznanych utworów występuje zjawisko miłości do kobiety. W niektórych utworach jest ono wysunięte na pierwszy plan (Cierpienia młodego Wertera – J. W. Goethego), a w niektórych gra podrzędną role, ale mimo tego to uczucie ma ogromny wpływ na rozwój akcji i zakończenie (np. Konrad W...

Internet w Polsce W grudniu 1989 roku rozpoczęły się intensywne starania polskich środowisk naukowych o włączenie Polski do europejskiej naukowej sieci komputerowej EARN. Profesor uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Hofmokl, 21 marca 1990 roku został pełnomocnikiem ds. podłączenia naszego kraju do EARN; 17 sierpnia 1990 roku pomiędzy Warszawą a Kopenhagą ruszyła p...

Metoda doskonalenia organizacji Metoda doskonalenia organizacji (OD) (rozwoju organizacji)  nastawienie się na zmianę kultury organizacyjnej  poparcie naczelnego kierownictwa  zmierzanie do polepszenia sposobów rozwiązywania problemów, odnowy organizacji  nastawienie na skuteczniejszą i opartą na współpracy diagnozę oraz na kierowanie kultu...