Bank handlowy jako sponsorBank Handlowy jest jednym z tych polskich banków , których działalność sponsorska prowadzona jest według sprawdzonych i profesjonalnych zasad. Co roku ustala się dziedziny zaangażowania sponsorskiego. Działalność tę prowadzi centrala banku i jego oddziały. Decyzję podejmuje zarząd banku oraz dyrektorzy oddziałów w porozumieniu z terenowymi organami administracyjnymi i samorządowymi. Celem banku jest dotarcie do ściśle określonej grupy docelowej , umacnianie klientów w przekonaniu , że bank jest odpowiednim partnerem , że jest to instytucja godna zaufania , ale i przyjazna itd. Z opublikowanych raportów Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga , założonej przez Bank Handlowy , wynika , że w 1997 i 1998 r. wydano na działalność programową i dotacje po ok.3 mln. zł . Nie ma jednak informacji o sumach sponsorskich wydawanych przez sam bank , bez pośrednictwa fundacji. Jedną z dziedzin wspieranych przez fundację są programy badawcze i publikacje , szczególnie z dziedziny bankowości i finansów . Duże kwoty przeznaczono na badania w dziedzinie terapii nowotworowej , badania nad mózgiem oraz szkolenia lekarzy z warszawskiego hospicjum dla dzieci .. Bank Handlowy współpracuje od pewnego czasu z AIESEC . Podpisano umowę na realizacje wielu projektów edukacyjnych , wykładów i konferencji. Zasadą jednak jest, że bank finansuje tylko poszczególne, odpowiednio uzasadnione projekty. Bank jest współorganizatorem corocznych targów pracy AISEC w kilkunastu ośrodkach akademickich w Polsce. Ponadto aktywnie uczestniczy w Międzynarodowym Programie Wymiany Praktyk. Bardzo ważnym zadaniem fundacji jest wsparcie licznych inicjatyw lokalnych , na co przeznacza się ok. 35 % pieniędzy. Przeznaczono je m.in. dla szpitali w Kaliszu , Opolu , Kielcach , Bielsku-Białej i Katowicach , dla szkół w byłym woj. elbląskim , Gdańsku, Lublinie , ok. 300 tys. zł przekazano szkołom łączności w Łodzi , Legnicy i Wrocławiu , a ponad 500 tys. zł dla szkół w regionach najbardziej dotkniętych powodzią w 1997 r. Fundacja oraz Bank Handlowy są od wielu lat sponsorami kultury. Sponsorował wystawy promujące krajową kulturę w polskich ośrodkach kultury za granicą, m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Sztokholmie i Wiedniu. W 1993 roku rozpoczął sponsorowanie Festiwalu Muzyki Dawnej oraz Festiwal filmowy. Współpracował a Warszawską Operą Kameralną oraz z wieloma innymi instytucjami kulturalnymi.

Bank handlowy jako sponsor

Materiały

Etyka zawodowa - pojęcie Pojęcie: etyka zawodowa (moralność zawodowa - określeń tych powszechnie używa się zamiennie) - oznacza system norm moralnych, związany z podziałem pracy i sposobem jej wykonywania. Pojęciem tym często obejmuje się również teo-retyczną refleksję etyczną dotyczącą społeczno-zawodowego zróżnicowania mo-ralności. Przedmiotem tej refleksji jest m.in....

Teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a a) teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji b) od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami c) klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne d) źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

Humanista renesansu Określenie renesansowego humanisty najbardziej pasuje do Jana Kochanowskiego. Ten renesansowy poeta otrzymał wszechstronne wykształcenie. Studiował w Akademii Krakowskiej, w Królewcu a także w Padwie. Dogłębnie zgłębił tajniki epoki klasycznej. Znał jej literaturę i filozofię, poznał języki klasyczne - łacinę, grekę, hebrajski. Zgodnie z zało...

Romantyczni samobójcy - opis Romantyczni samobójcy Werter • nie może zaspokoić osobistych pragnień ani też dobrze czuć się w świecie panujących podziałów stanowych • odczuwa ból świata, co prowadzi do rozdwojenia osobowości, do odczuwania sprzeczności istnienia • miłość do Lotty odsuwa go od samobójstwa, wiara w jej miłość dawała mu odrobinę chęci do p...

Miłość, tęsknota i samotność w "Ludziach bezdomnych" Miłość, tęsknota, samotność Tomasz Judym to bohater wrażliwy pod każdym względem: na krzywdę biedoty, cierpienia chorego, ale i na piękno dzieł sztuki, pejzaży, wdzięk kobiet. Początkowo Tomasz interesuje się Natalią Orszeńską, podejmuje nawet brawurową akcję zniechęcenia jej do bawidamka i hulaki czyhającego na jej posag – Karbowski...

Styl życia w czasach baroku styl życia - tradycjonalizm i konserwatyzm (wypływające z kultu dawności) - bezkrytycyzm - rezultat ufnej wiary - ksenofobia - wynik kultu swojskości - demokratyzm (w ramach stanu szlacheckiego) - wypływający z poczucia równości - indywidualizm (niechęć do subordynacji, podporządkowania, karności, posłuszeństwa, skłonność do anarchii i warc...

Pracodawca a pracownik PRACODAWCA-PRACOWNICY. Rozwój gospodarki wolnorynkowej w naszym kraju, także bezrobocie, wpływa również na charakter stosunków za¬chodzących między pracodawcą i pracownikiem. Z jednej strony wpływa on na wzrost wymagań stawianych przez pracodawców, sprawia, że dyktują oni pra¬cownikom, za których płacą podatki i ubezpieczenie, i od k...

Ocena środowiska ziemiańskiego w "Nad Niemnem" Autorka powieści pokazała ówczesne stosunki społeczne. Dokonała oceny środowiska ziemiańskiego, w tym arystokracji i uboższych ziemian. Do grupy arystokratów należy Teofil Różyc i Darzeccy. Różyc i Kirło chętnie spędzają czas na pogawędkach z Emilią. Różyc stracił fortunę na zagraniczne podróże, na zachcianki kobiet i kasyna gry. Taki tryb życia...