Zalety i wady dziennikówZalety dzienników  Prasa, jako nośnik reklamy ma bardzo dużą pojemność informacyjną. W reklamie prasowej poza elementami graficznymi można umieścić stosunkowo dużą ilość tekstu, adresy i telefony punktów sprze¬daży itp. Doskonale więc nadaje się do reklamy zawierającej dane techniczne lub szczegółowe opisy produktu  Prasa codzienna stanowi dobre medium zarówno dla dużych, jak i dla małych firm, ponieważ koszty opracowania materiału reklamowego są niewielkie, a wielkość reklamy może być w pełni uzależniona od posiadanych środ¬ków finansowych (ogłoszenia drobne są przecież także formą reklamy)  Cechą charakterystyczną dzienników jest ich codzienne docieranie do odbiorcy z przekazem drukowanym. W Polsce prasa ukazuje się zwykle przez 5-6 dni w tygodniu. W niektórych krajach ukazuje się również w niedziele (próbę wydawania numerów niedzielnych podjęło „Życie Warszawy", ale szybko wycofało się z tego pomysłu). Dzięki wysokiej częstotliwości ukazywania się jest to medium stosunkowo szybko budujące zasięg, jak i częstotliwość kontaktów z reklamą.  Posiadanie wizerunku nośnika nowości  Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji, ogłoszeń  Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności regionalnych (w przypadku dzienników ogólno¬polskich - za pośrednictwem dodatków lokal¬nych)  Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp. Wady dzienników  Dzienniki często charakteryzuje stosunkowo niska jakość dru¬ku. Nawet, jeśli możliwe jest wyemitowanie reklamy w pełnym kolorze, to nie jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości obrazu, ponieważ zarówno rozdzielczość, jak i jakość papieru są dość niskie.  Dzienniki często mają bardzo dużą objętość, są podzielone na różne działy i rubryki, zawierają wiele dodatków tematycz¬nych. Uważne przejrzenie całego wydania wymaga wiele czasu i uwagi, dlatego powszechna jest praktyka czytania jedynie wybranych części gazet. W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że nasza reklama nie zostanie zauważona. Zauważal¬ność reklamy jest zwykle niższa od poziomu czytelnictwa podawanego w badaniach prasy.  W dziennikach często jest zamieszczana duża liczba reklam i dlatego może się zmniejszać ich zauważalność.  Reklamy są zazwyczaj skupione na konkretnych stronach ogło¬szeniowych (mogą być pomijane przez czytelników).  Reklamy muszą być przeczytane, nie docierają do odbiorców w sposób mimowolny (jak w przypadku chociażby reklamy radiowej czy telewizyjnej).  Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie .

Zalety i wady dzienników

Materiały

Handel usługami - co to jest Handel usługami obejmuje: • Obrót uszlachetniający polega na wysyłaniu lub otrzymaniu z zagranicy półfabrykatów, surowców lub towaru niezupełnie wykończonego, celem dokonania odpłatnie dalszych kolejnych faz procesu wytwarzania lub wykonania zewnętrznego. Wyróżniamy obrót uszlachetniający czynny, dla strony, która dokonuje uszlachetnieni...

Obrona młodości w Odzie Mickiewicza Apologia młodości w \"Odzie do młodości\" Adama Mickiewicza. Okoliczności powstania: W roku 1815 Adam Mickiewicz rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 roku Mickiewicz wraz z kilkoma przyjaciółmi ( Tomaszem Zanem, Józefem Jeżewskim, Franciszkiem Malewskim i Onufrym Pietraszkiewiczem ) zakładają Towarzystwo Filomatów (miło...

Behawioryzm w "Komu bije dzwon" “KOMU BIJE DZWON” E. HEMINGWAY - behawioryzm Hemingway obserwuje człowieka z zewnątrz ukazanie człowieka zmagającego się z przeciwnościami losu, w sytuacji podejmowania trudnych decyzji rozważania natury moralnej, filozoficznej są przedstawione poprzez fabułę i szybko przebiegającą akcję bohaterem jest mężczyzna...

Etnoklasy - opis Etnoklasa to segment narodowego społeczeństwa typu pluralistycznego o imigracyjnym pochodzeniu silnie zaznaczonych w różnicach klasowych, powstały w wyniku skrzyżowania zbiorczej struktury, odzwierciedlającej zróżnicowanie kulturowych i historycznych tradycji poszczególnych grup etnicznych (formowanych w toku procesu asymilacji i akulturacji), z...

Idea polskich futurystów Ewolucja ideowa polskich futurystów Futuryści głosili, że wszystko co przyjdzie będzie lepsze od przeszłości i teraźniejszości. Głosili kult cywilizacji, maszyny, zachwycali się tłumem i ulicznym hałasem. Owe poglądy często łączyli z folklorem i ludową stylizacją. Chcieli likwidować wszystko co “stare\", wprowadzając “nowe\". W sfer...

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" - szczegółowa charakterystyka \"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego\" A. Mickiewicza. Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : \"Ksiąg narodu polskiego\" i \"Ksiąg pielgrzymstwa polskiego\". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowym i pod względem artystycznym. \"Księgi\" są właściwie polityczną rozprawą ujętą w kształt prozą p...

"Powrót posła" - pogląd staroświecki i reformatorski ,, Powrót Posła” Jan Ursyn Niemcewicz napisał w burzliwym okresie 1790 roku. Utwór ten jest pierwszą komedią polityczną w Polsce, opartą na ukazaniu konfliktu miedzy sarmackimi konserwatystami a zwolennikami patriotycznego obozu reform. Komedia ta jest prezentacją dwóch zasadniczo różniących się koncepcji Polski. Jedna z nich to koncepcja ...

Personalizm - kierunek filozoficzny Personalizm Również we Francji rozwinął się szeroko inny kierunek filozoficzny - personalizm, reprezentowany przez Jacquesa Maritaina i Emmanuela Mouniera, opierający się na założeniu, że rozwój osobowości człowieka jest celem życia jednostki i społeczeństwa. W centrum zainteresowania znalazła się osoba ludzka. Podlega ona wprawdzie determin...