Wszystko o Banku ŚwiatowymGrupa Banku Światowego w jej skład wchodzi 5 organizacji 1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy - nazwa utarta ) - IBRD, MBOIR, powstał w 1945 r. 2. IDA- Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - 1960 r. 3. IFC- Międzynarodowa Korporacja Finansowa - 1956 r. 4. MIGA - Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji - 1988 r. 5. ICSID - Międzynarodowe Centrum Dyskusji Inwestycyjnych - 1966 r. Geneza Banku Światowego: Powstał na konferencji w Breton Woods w 1944 r. Z inicjatywy USA i miała za zadanie ograniczać bariery handlowe, zlikwidować je i ułatwić wymianę kapitału i towarów (liberalizacja handlu, płatności ) W konferencji założycielskiej uczestniczyło 41 państw w tym Polska - państwa te były członkami pierwotnymi ( podpisały i ratyfikowały statut ) Członkami Banku Światowego jest 177 państw. Do organizacji może przystąpić każde państwo, które wyrazi chęć, zaakceptuje statut, wynegocjuje warunki uczestnictwa w kapitale zakładowym i musi stać się najpierw członkiem MFW ! . Z ramienia organizacji konieczna jest akceptacji członkostwa przez organ plenarny. Największe znaczenie w podejmowaniu decyzji największe znaczenie mają wielkie mocarstwa bo jest głosowanie ważone. Środki finansowe Banku Światowego ( MBOIR) 1. Kapitał zakładowy:  10% kapitał wpłacony: 1%wpłata w SDR lub w walutach wymienialnych; 9% wpłata w walucie krajowej  90% fundusz gwarancyjny zdeponowany w Bankach Centralnych krajów członkowskich 2. Obligacje w walutach mocnych 3. Odsprzedawanie swoich wierzytelności 4. Spłata udzielonych pożyczek 5. Odsetki od pożyczonego kapitału Struktura organizacyjna IBRD • Organ plenarny - Rada Gubernatorów- gubernatorzy i ich zastępcy z każdego państwa członkowskiego - sesje MFW i IBRD odbywają się w tym samym czasie. Kworum stanowi 2/3 głosy wszystkich krajów członkowskich. Sesje odbywają się w Waszyngtonie, co trzecia sesja w innym mieście. Siedzibą jest Waszyngton. • Dyrekcja - Rada Wykonawcza MFW- składa się z 24 dyrektorów wykonawczych. 6 jest stałych z mocarstw a pozostałych 18 wybieranych na dwa lata. Kworum 1/2 liczby głosów. Zajmuje się funkcjami operacyjnymi związanymi z działalnością IBRD. • Sekretariat na czele z Prezesem (inna osoba niż w MFW), prezesem może być jedynie Amerykanin polityk lub przedstawiciel finansjery. Prezes zajmuje się kierowaniem personelu, reprezentuje organ na zewnątrz, odpowiedzialny jest za sprawozdanie z działalności organizacji, , kieruje zalecenia do Dyrekcji dotyczące pożyczek i kredytów - musi zbadać sytuację finansową i ekonomiczną w danym kraju i przewidzieć reakcje głównych mocarstw na propozycje udzielenia pożyczki temu krajowi • Departamenty Funkcjonalne ( zajmują się aspektami prawnymi działalności organizacji ) i Operacyjne (koordynują działalność na różnych kondygnacjach) - mają swoje biura w różnych miejscach. • Organ doradczy- w skład wchodzą eksperci, którzy pomagają w pracy organizacji, są różnych specjalności, wybierani na dwa lata przez Radę Gubernatorów, nie mają prawa reelekcji. Funkcje organizacji:  funkcje operacyjne - udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów w celu powiększania kapitału zakładowego i zarządzanie majątkiem banku (o pożyczkę mogą ubiegać się jedynie państwa członkowskie do wysokości kapitały zakładowego ).  5 warunków udzielania pożyczki:  1. Jedynie rządom lub instytucją z gwarancją rządową  2. Musi być przedstawiony projekt wykorzystania pożyczki  3. Projekt ten musi być dochodowy 4.Dowód,że zwracało się już z prośbą o pożyczkę do innych instytucji 5. Wykazywać zdolności do spłaty tej pożyczki - musi być wypłacalny. Trzy rodzaje pożyczek udzielanych przez IBRD 1. Na dostosowanie strukturalne - udzielane są rządom lub agencją rządowym na rozwój lub tansformację gospodarek w formie kredytu w ramach transz. 2. Celowe- udzielane na konkretny projekt rządom bądź ministerstwom 3. Linie kredytowe - udzielane ministrom bądź bankom, które dopożyczają uzyskane od IBRD środki na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. IBRD - jest pośrednikiem między pożyczającym a pożyczkobiorcą, pełni funkcje gwaranta. Funkcje kontrolne - polegają na zbadaniu sytuacji politycznej, gospodarczej i ekonomicznej - wysyłają misje ekspertów, którzy przy znacznej pożyczce badają jak została spożytkowana. Funkcje regulacyjne - udzielanie pomocy technicznej przez ekspertów państw, które jej potrzebują; organizacja szkoleń i seminariów. Celem MBOiR jest udzielanie pożyczek na dogodnych warunkach. Pożyczki zazwyczaj są na 15-25 lat, okres karencji wynosi od 3-5 lat. Oprocentowanie ustalane na cztery półrocza (uzależnione od oprocentowania obligacji. Opłata od niewykorzystanych kwot jest niska - 0,25% w skali roku. - Utrzymanie równowagi bilansu płatniczego - Rozwój handlu międzynarodowego - Popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych - Popieranie sektora prywatnego - Problemy ekologii - Pomoc Afryce Do 93 r. IBRD udzielił pożyczek na203 mld dolarów przede wszystkim na: - energetykę 21,4% - rolnictwo 18,7% - transport 14,5% - melioracja i kanalizacja 4,5% - urbanizacja 4,4% Najwięcej środków (66mld USD) otrzymała Azja, 66,4 mld USD Ameryka Łacińska i Karaiby. MBOiR powstał po wojnie i jego najważniejszym celem było pomoc w odbudowie gospodarki. Polska wystąpiła z MBOiR i ponownie wstąpiła w 1986. Koordynatorem współpracy jest prezes NBP. W latac 90 ta organizacja stała się największym kredytodawcą Polski (35% wszystkich kredytów)

Wszystko o Banku Światowym

Materiały

Pozycja płynności walut POZYCJA PŁYNNOŚCI-jest również zestawieniem wierzytelności i zobowiązań w walutach obcych, ale również w walucie własnej, przy czym muszą one być zrealizowane w ciągu najbliższych 48 h- to jest różnicą od pozycji walutowej). Pozycję płynności posiada każdy podmiot dokonujący transakcji dewizowej lub depozytowo- pożyczkowej. Może być otwarta lub ...

Kontrakt forward - cechy Struktura kontraktu forward Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:  Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu  Data transakcji – data zawarcia kontraktu  Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR...

Geneza powieści "Nad Niemnem" E.Orzeszkowej Geneza powieści Powieść, pisana w Miniewiczach i Grodnie od lata 1886 r. do sierpnia 1887 r., drukowana była po raz pierwszy w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1887 roku, a wydana osobno przez Gebethnera i Wolfa w Warszawie, w r. 1888. Pierwotnie zamierzony przez Orzeszkową tytuł – Mezalians (zapowiedź w formie notatki w „...

Poglądy Artura Górskiego na podstawie "Młodej Polski" Poglądy Artura Górskiego (\"Młoda Polska\"): Pisał on, iż literatura powinna wrócić do ideałów etycznych zawartych w twórczości polskich romantyków. Według niego sięgając do dorobku romantyzmu i przypominając o wielkości tej literatury, można dokonać duchowego odrodzenia narodu polskiego. Autor oskarża \"starych\" o zdeprawowanie młodego pokole...

Kierunki filozoficzne oświecenia Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali udział zarówno arystokraci, jak i szlachta oraz mieszczanie. W skali europejskiej w ruchu tym uczestniczyli katolicy, deiści oraz mniej liczni ateiści. Oświecenie na Zachodzie było głównie ruchem mie...

Różne motywy i poetyki Zbigniewa Herberta Różne motywy i poetyki Poezja Zbigniewa Herberta nie daje się łatwo usystematyzować. Można w niej wyróżnić teksty zdradzające upodobania autora do pewnych motywów (np. inspirowane antykiem czy klasyką literacką, kojarzące się z wydarzeniami politycznymi w Polsce, podbudowane filozofią – cykl z Panem Cogito) i form (m.in. liryka roli,...

Renesansowność fraszek Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: życie dworskie (\"Do gór i lasów\"), kobiety i miłość (\"Do dziewki\", \"Raki\", \"Do Hanny\"), przyroda (\"Na lipę\"), przywary ludzkie (\"O kapelanie\", \"Na nabożną\"), wyda...

"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" - wyjaśnienie „ZABAWY PRZYJEMNE i POŻYTECZNE” „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” stały się z czasem nieoficjalnym organem obiadów czwartkowych. Był to pierwsze pismo literackie, którego pierwszym redaktorem był Jan Albertrandi, a po dwóch latach objął to stanowisko Adam Naruszewicz. Wzorem artysty był Jan Kochanowski. Na łamach ...