Wstęp do poezji Adama MickiewiczaWstęp Twórczość Adama Mickiewicza charakteryzuje się wielością form wyrazu. Utwory zaliczane do poetyckich częstokroć jednoczą w sobie, podobnie jak słynny dramat romantyczny III cz. Dziadów, cechy różnych rodzajów literackich. W tym dwuczęściowym opracowaniu postaramy się wskazać tropy interpretacyjne i analityczne najbardziej reprezentatywnych dla spuścizny tego autora tekstów poetyckich – lirycznych oraz z pogranicza epiki i liryki. Wybór utworów w przypadku tak bogatego ilościowo i formalnie dorobku literackiego nie może być prosty i jednoznaczny. Omówimy zatem teksty zamieszczone w podręczniku szkolnym1 z niewielkim rozszerzeniem – o przykłady utworów z cyklu Sonety odeskie oraz wiersz Do Matki Polki. Tak szeroki zakres utworów wymaga objętościowo większej formy niż było to przyjęte w przypadku opracowań publikowanych w ramach naszej serii. W związku z koniecznością rozłożenia omówienia na dwie części proponujemy uproszczony, narzucony objętością refleksji nad poszczególnymi tekstami i cyklami, podział na twórczość obejmującą utwory młodzieńcze (Pieśń filaretów, Oda do młodości), wybrane ballady oraz sonety i w części drugiej pozostałe utwory będące podstawą analizy w szkole średniej. Utwory młodzieńcze Pierwsze próby literackie Mickiewicza, które zyskały sobie popularność, to utwory powstałe w okresie młodzieńczej aktywności autora w tajnych organizacjach samokształceniowych – Towarzystwie Filomatów oraz Towarzystwie Filaretów. „Bratni związek” jednoczył studentów i młodzież licealną także wokół spraw narodowych i twórczości własnej. Wspólne spotkania, imieniny członków organizacji i inne okazje integrowały grono przyjaciół. Ten okres zaowocował Odą do młodości – manifestem młodego pokolenia – i Pieśnią filaretów

Wstęp do poezji Adama Mickiewicza

Materiały

Okoliczności powstania "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Okoliczności powstania utworu Pamiętnik z powstania warszawskiego przedstawia obrazy z okresu od l sierpnia do 9 października 1944 r., układające się w relację o zagładzie miasta prowadzoną z perspektywy cywila. Utwór wyrósł z osobistych doświadczeń autora, który w opisywanym przez siebie okresie przebywał w Warszawie. Od czasu przeżywania...

Co to jest symbol? Symbol taki motyw lub zespół motywów, który, poza znaczeniem dosłownym i konkretnym w obrębie świata utworu, przekazuje równocześnie znaczenie wyższego rzędu, ogólniejsze, abstrakcyjne, nasycone treściami filozoficznymi lub religijnymi. Odbiór symbolu wymaga dwustopniowej interpretacji semantycznej: zlokalizowania określonej całości (postaci, p...

Co to jest powieść? Powieść podstawowy gatunek epicki w literaturze ostatnich trzech stuleci. Kształtował się w ciągu XVII - XVIII w. wchłaniając doświadczenia starszych gatunków narracyjnych; w XIX w. uzyskał postać, którą do dziś uznaje się za wzorcową. Jednak początków powieści należy szukać w średniowiecznych kronikach, żywotach świętych i legendach. Anonimow...

"Wesele" - historia a współczesność Historia, a współczesność w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego Stanisław Wyspiański, najwybitniejszy przedstawiciel Młodej Polski, w swoich dramatach często podejmował zagadnienie wyzwolenia narodu. Jest ono także widoczne także w \"Weselu\". Inspiracją do napisania utworu były autentyczne wydarzenia, mianowicie zabawa weselna w podkrakowskiej...

Postawa stoicka a epikurejska W języku potocznym istnieje zwrot ?stoicki spokój? tak określamy postawę równowagi zachowywaną nawet wobec przeciwności losu. To określenie wywodzi się z systemu filozofii stoickiej. Filozofia stoicka została zapoczątkowana w III w. p.n.e. w Atenach przez Zenona z Kition. Stoicy byli materialistami i racjonalistami: uznawali tylko jeden byt mate...

Tragizm bohatera "Procesu" Kafki Akcja \"Procesu\" rozpoczyna się, gdy bohater ma 30 lat. Bliższe kontakty utrzymuje on jedynie z siostrzenicą, wujem i przyjaciółką, do której chodzi w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Poznajemy go, gdy rana - w dzień swoich urodzin - zostaje aresztowany. Dowiaduje się, że jest oskarżony i będzie sądzony a następnie zostanie mu wymierzona kara....

Proces zarządzania marketingowego Proces zarządzania marketingowego 1. Identyfikacja misji przedsiębiorstwa. 2. Analiza marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa:  pozycja rynkowa;  silne i słabe strony;  szanse i zagrożenia. 3. Planowanie marketingu:  cele kierunkowe;  ogólne cele;  strategia marketingowa;  plany o...

Problem szczęścia Problem szczęścia dot.wielu ludzi.Nie ma istoty ludzkiej,która nie dążyłaby do niego,nie zastanawiałaby się nad tym,czym jest szczęście.”Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę,inni poniżej je,lecz ono znajduje się obok człowieka”.Słowa Konfucjusza oddają sens odwiecznej wędrówki człowieka w poszukiwaniu szczęścia.Ludzie przemierzaj...