Wierność i zdrada w "Echa leśne" i "Wierna rzeka"TEMAT: Wierność i zdrada w twórczości S. Żeromskiego. „Echa leśne”. Występuje dwóch równorzędnych bohaterów. Postać pozytywna Jan Rozłucki oraz bohater negatywny gen. Rozłucki, stryj Jana. Została zastosowana retrospekcja, gdyż gen. po latach opowiada o Janie. Gen. Rozłudzki to zrusyfikowany Polak, który był pułkownikiem w wojsku rosyjskim. Po śmierci brata zajął się wychowywaniem jego synów. Piotr starszy z nich zmarł na cholerę. Młodszy Jan służył razem z nim w pułku. Obecnie gen., jest już zdymisjonowany siedzi z przyjaciółmi przy ognisku, pyta jak daleko do Suledniowa. Mówią mu, że koło karczmy wiedzie droga, a tam jest grób Jana. Gen. przyznaje, że to jego bratanek, który uciekł do powstańców, został złapany, odbył się sąd, dwa głosy były za karą śmierci, dwa za przewiezieniem do Kielc, decydujący głos miał stryj i zażądał kary śmierci. Jan przed sądem stał jak bohater, pytany mówił „ja staję przed sądem Boga, a ty mnie sądź według swojego sądu jeśli chcesz”. Stojąc przed plutonem egzekucyjnym Jan wyraził ostatnią wolę, by jego 6-letni syn Piotruś został wychowany jak Polak, by w razie potrzeby walczył, a nawet zginął za Polskę. Podczas egzekucji nie pozwolił sobie zawiązać oczu. Gen. żałował decyzji, chciał się przypodobać władzy, nie narazić się. Polacy byli w wojsku rosyjskim, ponieważ szlachta, która odmówiła służby traciła szlachectwo i była wcielona do rosyjskiej armii, na wiele lat. W armii uczyli się też sztuki walki. Historia Rozłudzkiego oparta jest na faktach autentycznych, był to gen. Ostrowski i jego bratanek Udymowski. „Wierna rzeka”. Podtytuł powieści brzmi „Klechda domowa”. Klechda to podanie ludowe o zamierzchłych czasach związane z tradycją określonego regionu, pokrewne baśni. Jednym z bohaterów jest powstaniec styczniowy książę Józef Odrowąż. Został ranny w bitwie pod Małogoszczą, gdzie dowodził Langiewicz. Uratował się tylko on. Ledwo idąc na bosaka dotarł do najbliższej wsi. Przeprawił się przez rzekę, prosił ludzi o pomoc. Czuł, że ta rzeka mu sprzyja, dała mu ulgę, obmyła z krwi, ulitowała się nad nim. Wieśniacy chcieli go odwieźć do miasta, oddać władzom rosyjskim, bo taki był rozkaz, szkoda im było jednak czasu i koni. We dworze ulitował się nad nim stary kucharz Szczepan dając trochę kaszy i stare buty. Gdy odchodził dostrzegła go dziewczyna, wzięła do siebie, opatrzyła rany, zatarła ślady. Była to Salomea Brynicka, krewna państwa Rudeckich do których należał dwór. Pielęgnowała rannego w ciągłym strachu przed rosyjską rewizją. Mała żydówka Ryfka ostrzegła ją o Rosjanach, Salomea zdążyła ukryć powstańca; Szczepan radził jeszcze nie wychodzić i faktycznie Rosjanie wrócili, dziewczyna dbała o chorego, przywiozła nawet lekarza, by usunął kulę z biodra, zakochała się z wzajemnością. Podczas następnej rewizji nie zdążył się ukryć, ale rosyjski oficer puścił go wolno. Pannę odwiedził też ojciec powstaniec widząc obcego niepokoił się o córkę nakazał Szczepanowi, by jej pilnował, przekazano wieść o ukrywającym się powstańcu, przybyła jego matka, wielka dama postanowiła zabrać syna do Włoch, choć wiedziała, że Salomea kocha Józefa. Nie mogła pozwolić na to małżeństwo, uświadomiła to dziewczynie i zapłaciła. Półprzytomna Salomea przystała na wszystko, nie powiedziała, że jest w ciąży; po odjeździe Józefa poszła nad rzekę, rzuciła pieniądze do wody. Czuła się skrzywdzona. Józef nie zachował się honorowo, uległ matce. We dworze przebywał też komisarz powstańczy Herbert Olbromski. Salomea pytała go czy jest sens by Polska wciąż wykrwawiała się w powstaniach, odpowiedział jej, że polskie plemię popadło w dwa młyńskie koła zagłady. Musi samo stać się młyńskim kamieniem, albo będzie zmielone na proch nie ma wyjścia. Jeśli nie oduczymy się sięgania po cudze, oni nas zniszczą, taki sposób myślenia prezentowała szlachta, natomiast zupełnie inaczej rozumowali chłopi; byli wręcz wrogo nastawieni do powstania, a zwłaszcza do polskiej szlachty; dla chłopa wrogiem był prześladujący go pan, a nie car, bo od niego chłop dostał ziemię (uwłaszczenie). Rzeka Łośna jest w powieści powierniczką tajemnic, obmywa rany, odrowąża, ukrywa bardzo ważne dokumenty Olbromskiego i zabiera judaszowe srebrniki wręczone Salomeii przez matkę Józefa.

Wierność i zdrada w "Echa leśne" i "Wierna rzeka"

Materiały

Dramat narodu bez państwa w utworach literatury polskiej Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd wszystkie jego warstwy na co dzień musiały się...

Forma i styl "Iliady" 4.1.4 WALORY FORMY I STYLU „ILIADY” Narrator nie narzuca się słuchaczom. Na początku autor prosi muzy o natchnienie i zapowiada treść utworu. Paralelizm akcji (dwa ciągi wydarzeń, równocześnie z ludźmi działali bogowie). O przebiegu akcji w dwóch płaszczyznach decydowało przeznaczenie, nad czym czuwało fatum, bóstwo losu, któremu po...

Krótkie streszczenie Kubusia fatalisty Streszczenie książki „ Kubuś fatalista i jego pan ” Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przygód i sami wysłuchują paru opowieści. Ich podróż zaczyna się od noclegu w gospodzie. Tam to Kubuś terroryzuje s...

Etyka zawodowa - pojęcie Pojęcie: etyka zawodowa (moralność zawodowa - określeń tych powszechnie używa się zamiennie) - oznacza system norm moralnych, związany z podziałem pracy i sposobem jej wykonywania. Pojęciem tym często obejmuje się również teo-retyczną refleksję etyczną dotyczącą społeczno-zawodowego zróżnicowania mo-ralności. Przedmiotem tej refleksji jest m.in....

Szczegółowy opis "Testament mój" Słowackiego J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki. Rozrachunek z życia poety: Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie „żadnego dziedzica” ani dla swojej „lutni, ani dla imienia”; Poeta zwraca się do przyjaciół i całego na...

Sponsoring - opis Sponsoring – jest formą promocji stosowaną już od wielu lat, która szczególną popularność zdobywa w ostatnim okresie. Jest to celowe działanie podmiotu gospodarczego, który pragnie promować nazwę, znak firmowy, znak handlowy bądź też wizerunek danej firmy. W latach 70. sponsoring był szczególnie widoczny w sporcie i w działalności charyt...

Co to jest religia? RELIGIA zjawisko społeczno-kulturowe, którego istotę określa stosunek człowieka do sacrum (świętości); na religię składają się wierzenia (mity, dogmaty), kult (obrzędy religijne) oraz w przypadku bardziej rozwiniętych religii - organizacja (np. Kościoły); wielość religii jest wynikiem różnego pojmowania i wyobrażania sobie sacrum przez różne lu...

Bilans płatniczy, pozycje BILANS PŁATNICZY W gospodarce globalnej istnieje możliwość ulokowania produkcji tam, gdzie jest ona najtańsza. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY- obejmuje także pewne reguły i zalecenia odnoszące się do eliminowania odchyleń od stanu równowagi bilansu płatniczego oraz preferuje określone metody wyrównywania bilansu płatniczego. POZYCJE BILANSU ...