Uniwersalna wymowa "Zbrodni i kary"Uniwersalna wymowa utworu Wielki dramat moralny rozgrywający się w duszy Raskolnikowa stanowi zasadniczy wątek utworu. Słabość człowieka, próby tworzenia własnych systemów wartości i przyjmowania utylitarnych wygodnych stanowisk oraz konsekwencje takich działań to zagadnienia zawsze ak¬tualne i ważne dla ludzi każdej epoki. Sens życia, niesprawiedliwość społeczna, wiara w Boga fascynowały i dręczyły ludzi od stuleci. Posta¬wa zbrodniarza, który odszedł od Boga i przez grzech, a potem pokutę, do Niego wraca jest swoistym drogowskazem dla innych wątpiących, ,jest również przyznaniem słuszności takiej hierarchii wartości, która za¬sadza się na przykazaniach dekalogu. Nie zabijaj! wiąże się wyraźnie z prospołeczną postawą miłości bliźniego. Uniwersalizm powieści Dostojewskiego leży w zagadnieniach moralnych rozpatrywanych tu w kontekście prawa (naturalnego oraz ustanowionego przez ludzi) i wiary w Boga. Odnosi się on również do odwiecznej prawdy o złożoności istoty ludzkiej, zdolnej niekiedy do najbardziej zaskakujących zachowań i spekulacji, ale i do współ¬czucia, ofiarności, miłości. Komplikacje zachodzące w duszy czło¬wieka są za każdym razem inne, związane z jego indywidualną konstrukcją psychiczną, wychowaniem, warunkami, w jakich przy¬szło mu żyć, a także z formacją religijną. Wspólna jest jednak praw¬da, że człowiek bywa słaby i upada, ale umie się także podnieść i odrodzić, odrzucić samotność na rzecz bliskości z drugą osobą, służenia jej i pełnego oddania. Nie zawsze też to, co pozornie jest dowodem upadku, powinno być tak interpretowane. Sonia nie jest przecież postacią podlegającą moralnej dyskwalifikacji, wręcz przeciwnie – uprawiany przez nią „zawód” wzmacnia jej pokorę, wiarę i pozwala przyjąć postawę ofiarności na rzecz innych. Znaczenie Zbrodni i kary w rozwoju filozofii i literatury jest nie do przecenienia. W ogóle twórczość Fiodora Dostojewskiego budzi¬ła liczne dyskusje i prowokowała do refleksji często z gruntu prze¬ciwstawnych. Stanowiła inspirację dla ludzi pióra różnych estetycz¬nych orientacji i narodowości. Pobudzała do aktywności myślicieli i artystów ukształtowanych pod wpływem odmiennych poglądów (np. katolik F. Mauriac, egzystencjalista o satanistycznych zaintereso-waniach J. P. Sartre). Przyjmuje się, że pod wpływem utworów i in¬nych wypowiedzi Dostojewskiego uformowały się poglądy myśli¬cieli w ramach różnych szkół i kierunków filozoficznych, jak nie¬tzscheanizm, symbolizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijań¬ski, filozofia dialogu oraz psychoanaliza, a także pewne nurty w teologii. Niektórzy badacze dostrzegają wpływ tego autora na litera¬turę radziecką i filozofię marksistowską.22 Zapewne ze złożonością problematyki ukazywanej w dziełach Dostojewskiego należy wiązać tak różnorodne wpływy i nawiązania. Przede wszystkim jednak twórczość tego autora, a zwłaszcza Zbrodnia i kara adresowana jest do każdego, kto dostrzega wokół siebie sprzeczności, miewa wąt¬pliwości, analizuje „przeklęte problemy” i zadaje sobie podstawowe pytania – jak Raskolnikow.

Uniwersalna wymowa "Zbrodni i kary"

Materiały

Poeta dworski - Jan Andrzej Morsztyn JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i wygnany z kraju. Styl życia, który uprawiał był odpowiedni barokowi dworskiemu. Poświęcił się całkowicie polityce. Poezja była dla niego...

Główne kierunki i orientacje socjologiczne Teoria to powiązany zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnień zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości społecznej, w której się obracamy. TEORIA: NAJOGÓLNIEJSZE IDEE (założenia ontologiczne metodologiczne) TWIERDZENIA (prawidłowości, zależności charakterystyczne dla życia zbiorowego) ZBIÓR OBSERWACJI (empiria, informac...

Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa – koszt pozyskania kapitału W przypadku sp. z o.o. elementem kapitału własnego jest: 1.kapitał udziałowy (zakładowy) – może być wniesiony w formie pieniężnej albo aportu rzeczowego, 2.Kapitał zapasowy 3.Kapitał niepodzielony 4.Dopłaty – zwiększenie udziałów z tyt. wpłaty W przy...

Portret polaków w literaturze staropolskiej i oświeceniowej 28. Temat: Polaków portret własny w literaturze staropolskiej i oświeceniowej Kiedy myślimy o Polakach z epoki staropolskiej czy oświeceniowej, przed oczami stają nam waleczni rycerze w błyszczących zbrojach z rycin średniowiecznych czy Sarmaci z sumiastymi wąsami, niczym ci z barokowych portretów trumiennych, piękne kobiety i dostojni mężczyźn...

Główne idee baroku główne idee - republikanizm i wolność (zarezerwowana tylko dla szlachty) - kult szlachectwa i dawności rodu - dawność wiązano z prostotą i surowością (cnoty przodków), co przeciwstawiano zepsuciu świata współczesnego - lekceważenie pracy nierolniczej i pracy w ogóle (obniżenie rangi innych zawodów, zwłaszcza kupca i rzemieślnika) - zasada ...

Kasjer z "Omyłki" a Zołzikiewicz ze "Szkiców węglem" - porównanie postawy Porównanie postaw Kasjera z “Omyłki” i Zołzikiewicza ze “Szkiców węglem”. Obydwaj bohaterowie są obłudnymi tchórzami i kombinują jak przeważyć szalę na swoją stronę i się przy tym nie nadźwigać. Kasjer chce odnieść jak największe korzyści z wojny, nie biorąc w niej udziału, Zołzikiewicz natomiast chce pozbyć się męża Rze...

"Mitologia" i jej legendy rzymskie Legendy rzymskie Wędrówki Eneasza. Był to ocalony bohater spod Troi, syn Wenery, znienawidzony przez Boginię Junonę. Właśnie on został wybrany na założyciela Rzymu. Uszedł z Troi, widząc potworne zniszczenie, pożar, śmierć. W drodze zginęła od greckich mieczy jego żona, zaś Eneasz z ojcem Anchizesem i małym synkiem Askaniuszem oraz gromadą...

"Krzyżacy" - kompozycja utworu Kompozycja utworu Akcja została rozpięta pomiędzy oczekiwaniem na potomka pary królewskiej (lato 1399) i nieoczekiwaną śmiercią królowej Jadwigi a zwycięską bitwą z Zakonem. Takie rozwiązanie sprawiło, że pisarz nie mógł równomiernie ukazać tak dużego przedziału czasowego (stąd zarzuty, że jest to utwór pisany całostkami kompozycyjnymi wyr...