Transakcja - wyjaśnienie pojęciaPojęcie transakcja bywa w praktyce gospodarczej bardzo różnie rozumiane. Najczęściej termin ten używany jest zamiennie z terminami: umowa, kontrakt, efekt negocjacji itp. Transakcja w handlu zagranicznym to działania, które zmierzają do zawarcia kontraktu (umowy kupna – sprzedaży) i jego realizacji. Transakcja obejmuje wiele umów: - kontrakt, czyli umowę podstawową; - umowę między dostawcą a ewentualnym pośrednikiem; - umowę spedycji; - umowę transportu; - umowę ubezpieczeniową; - umowę kontroli ilościowej i jakościowej towaru. Transakcja handlu zagranicznego polega na powiązaniu ze sobą szeregu działań, których wynikiem jest osiągnięcie określonych celów. Działania te nie mają jednakowej intensywności w ciągu całego czasu jej trwania. Od momentu nawiązania przez strony kontraktów do chwili zawarcia kontraktu i ewentualnego zawarcia przez zawodowego kupca handlu zagranicznego umowy z kontrahentem krajowym narasta aktywność stron uczestniczących w transakcji. Następnie wykonuje się wiele czynności o charakterze techniczno – handlowym, które nie wymagają większego wysiłku ze strony eksportera i importera, a następnie znowu wzmaga się intensywność działań, które są związane z dostawą towaru i płatnościami za towar. Można więc stwierdzić, że działalność związana z prowadzeniem transakcji w handlu zagranicznym przejawia się w formie cyklicznej. W literaturze mówi się o tzw. cyklu transakcji, czyli następujących po sobie fazach grupujących czynności szczegółowe. Wyróżnia się najczęściej trzy lub cztery fazy tego cyklu. Inny jest, rzecz jasna, podział tych czynności w warunkach, gdy samo przedsiębiorstwo nawiązuje kontakt handlowy z partnerem zagranicznym bez jakiegokolwiek pośrednika, a inny, gdy producent dostarcza produkt za pośrednictwem np. przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, profesjonalnie zajmującego się eksportem i importem.

Transakcja - wyjaśnienie pojęcia

Materiały

Oskarżenie, obrona czy współczucie dla Giaura ? W utworze \"Giaur\" autor- Gorge Byron przedstawił bohatera romantycznego. Jest to bohater, który nieszczęśliwie zakochuje się w pięknej Leili. Miłość ta \"ciągnie\" za sobą wiele nieszczęść i morderstwo. Czy osądzić za to wszystko Giaura? Czy może jest bez winy? Nie! Jeśli nie on to kto? Ja, osobiście w tej sprawie jestem bezstronny, lecz uważa...

Moja wizja Judyty Parę wieczorów temu zobaczyłem tutaj bardzo intrygującą kobietę. Ubrana była dość skromnie, a powiedziałbym nawet nieprzyzwoicie. Pomimo tego, że nie wyglądała młodo, jej spojrzenie przypominało małą, niewinną dziewczynkę. Długie blond włosy spływały po jej ramionach. W ręce trzymała czarną, skórzaną torebkę. Na jej delikatnej dłoni błyszczała m...

Funkcje makrospołeczne i mikrospołeczne - wyjaśnienie Funkcje makrospołeczne – przyporządkowanie członków grupy do szerszych grup - funkcja egalitaryzacji – obalanie nierównościowych stereotypów – w grupie rówieśniczej wszyscy są sobie równi bez względu na swoje grupy kulturowe i inne - funkcja przekazywania do środowiska młodzieżowego i utrwalania w nim nierównowagi niektórych ...

Przykłady środowisk PRZYRODNICZE – ogół czynników biotycznych i abiotycznych stworzonych przez przyrodę (najczęściej mamy do czynienia ze środowiskiem przyrodniczym przekształconym przez człowieka) np. lasy (drzewa jednorodne gatunkowo). NATURALNE – przyrodnicze o pierwotnym charakterze (parki narodowe, puszcza kampinoska, itd.). GEOGRAFICZNE – ...

Psalmodia Kochanowskiego \"Psalmodia Polska\" W. Kochowskiego, mesjanizm barokowy, \"przedmurze chrześcijaństwa\". Psalmodia to ostatnie literackie dzieło Kochowskiego jest pisane psalmowymi wersetami, Psalmodia powstała w roku 1693 lub 1695 nie wiadomo do końca. Psalmodia pisana jest swobodnym językiem, jej główne tematy to: • rozważania poezji metafizyc...

Jak przezwyciężyć przeszkody w planowaniu ? Przezwyciężanie przeszkód w skutecznym planowaniu. Niechęć do ustalania celów. Uniemożliwia ona skonstruowanie skutecznego planu. Możliwe przyczyny takiego stanu: • Niechęć do rezygnowania z wybranych celów - zbyt bolesna rezygnacja z innych pożądanych możliwości. • Lęk przed niepowodzeniem - niechęć do podejmowania koniecznego ...

"Poezjo! Jakie twoje imię? Tworzaca? Cóż ty tworzysz? Siebie" J.Tuwim Poezja była już wszystkim: twórczynią wartości, postaw i poglądów. Próbowała także odkrywać tajniki ludzkiej duszy, to znów podejmowała zabawę słowami. Od wieków istniało wiele sądów na temat, jaką powinna pełnić ona rolę i jakie możliwości w związku z tym powinien mieć artysta. Epoką, która ugruntowała w świadomości ludzi wielkie znaczenie p...

Kiedy powstał Stary i Nowy Testament? Stary Testament: XIX - I w. p.n.e. Nowy Testament: 51 - 96 r. n.e.