Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTATowarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA TUiR WARTA jest jednym z największych i najstarszym zarazem polskim towarzystwem ubezpieczeniowym. Do czasu rozpoczęcia procesu transformacji systemowej w Polsce przedsiębiorstwo działało w warunkach monopolistycznych. Istniał bowiem podział „rynku” między tę firmę i Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Wraz z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku powstały warunki do pojawienia się rzeczywistego rynku usług ubezpieczeniowych. Należało przestawić się na nowe uwarunkowania funkcjonowania rynkowego. Organizacyjnym przejawem takiego nowego podejścia było powołanie Biura Marketingu, które zaczęło się zajmować także prowadzeniem promocji firmy i jej produktów w warunkach istnienia konkurencji. Jedną z form promocji stał się sponsoring. Początki planowanego stosowania sponsoringu jako formy promocji WARTY to lata 1993 i 1994. Do tej pory wykorzystywano głównie tradycyjną reklamę, a budżety reklamowe były niewielkie. Obecnie udział wydatków na działania sponsoringowe w całości budżetu promocyjnego wynosi 15-20%. Przed określeniem celów promocji, szczególnie sponsoringu przeprowadzono badania na temat postrzegania przez potencjalnych i obecnych klientów firmy ubezpieczeniowej. Chodziło o ustalenie idealnych cech takich przedsiębiorstw. Analizy wykazały, że klienci szczególnie zwracają uwagę na solidność firm ubezpieczeniowych, ich tradycje wynikające m.in. z czasu ich funkcjonowania, na ich siłę finansową. Działania promocyjne WARTY miały się przyczynić do osiągnięcia podobnego wizerunku firmy wśród opinii publicznej, a szczególnie wśród potencjalnych klientów. Wśród dziedzin sponsorowanych najważniejsze znaczenie mają: kultura, sport, przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i sferą społeczną. Sponsoring kultury ma najważniejsze znaczenie z punktu widzenia realizacji wcześniej ukazanych celów. Dobierane są imprezy o szczególnym znaczeniu dla kultury. Firma nie bierze pod uwagę możliwości sponsorowania masowych imprez kulturalno – rozrywkowych z dwóch powodów: po pierwsze nie byłoby to spójne z zamierzonymi celami i pożądanym image firmy, a poza tym unika się w ten sposób posądzania o wydatkowanie pieniędzy klientów na jakieś mało poważne imprezy masowe. Niektóre inne firmy ubezpieczeniowe zaangażowawszy się w takie przedsięwzięcia spotkały się właśnie z tego typu krytyką, co z punktu widzenia obrazu przedsiębiorstwa było bardzo niekorzystne. Poza tym firmy ubezpieczeniowe są pod dość intensywną kontrolą społeczną i szczególnie w sytuacji podwyższenia składek wydatki na finansowanie niektórych imprez mogą być odbierane przez opinię publiczną bardzo negatywnie.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Materiały

Rośliny bulwiaste: bataty, jam, tar • BATATY: pochodzą z Ameryki Środkowej, są one roślinami alimentacyjnymi, wykorzystywane także do produkcji krochmalu i spirytusu, ich bulwy bogate są w skrobię i cukier, występują w całej strefie międzyzwrotnikowej. Uprawa: - Azja (90% światowych zbiorów), w tym Chiny 85%, Indie. Producenci: - Chiny, Uganda, Indonezj...

"Odprawa posłów greckich" jako utwór uniwersalny Kwestia odpowiedzialności władcy i obywateli za państwo. Zagładzie Troi są winni są sami jej obywatele, zaś pretekst Heleny jest tylko czynnikiem przyspieszającym upadek owego państwa. \"Odprawa posłów Greckich\" jest utworem uniwersalnym, gdyż odnosi się do każdego państwa, w którym nad poczuciem solidarności górę bierze prywata, przekupstw...

Pojęcia średniowieczne Alegoryzm średniowieczny - blisko związany z alegoryzmem bibijnym. Egzempla - przykłady, często moralizujące. Dualizm poglądów - pojmowanie świata w przeciwstawnych kategoriach dobra i zła (np.: BÓG - Szatan), generalnie daje się zauważyć prymat wartości duchowych nad materialnymi. Illiterati - ludzie znający tylko język ojczysty. ...

IDA - powstanie, członkowie, organy MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU (IDA) Powstało w 1960 na mocy odrębnego statutu w odpowiedzi na postulaty krajów stałych ubiegających się o pożyczkę na jeszcze dogodniejszych warunkach. Członkami IDA - mogą być tylko państwa należące do IBRD. Organami IDA są - organa IBRD zarówno kraje mocno jak i słabo rozwinięte. Ma własny kapitał za...

Socjalizacja - pojęcie Pojęcie socjalizacji. Elementy procesu socjalizacji socjalizacja wg socjologów to przede wszystkim: - proces przekształcania biologicznego noworodka w aktywnego uczestnika życia społecznego - proces uczenia się życia w społeczeństwie wśród innych - to również wychowanie, to wszystko co wpływa na potencjalnego człowieka Elementy proc...

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki litereatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - \"Bogurodzica\". Utwory Jana Kochanowskiego: postawa zupełnego podporządkowania i akceptacji Boga w pieśni \"Czego chcesz od nas Panie\", \"Treny\" - zmiana nastawienia z zachwytu na rezygnację. Mała Improwizacja Gustawa - jeden z najpiękniejszych dialogów z Bogiem ...

Faszyzm na podstawie Medalionów \"Faszyzm sięga dusz ludzkich\" - na podstawie \"Medalionów\" Nałkowskiej. Faszyzm - ruch polityczny założony przez Mussoliniego we Włoszech, występujący w wielu krajach na świecie pod różnymi nazwami. Miejsce demokracji wewnętrznej zastąpiła nominacja wodza, wobec którego obowiązywała zasada bezwzględnego posłuszeństwa, ślepej dyscypliny. Fa...

Członkostwo w organizacji międzynarodowej - podział 1) Członkostwo pełne a) pierwotne - wszystkie kraje które podpisały i ratyfikowały statut przed ukonstytuowaniem się organizacji b) nabyte - wszystkie kraje które przystąpiły do tej organizacji w czasie późniejszym 2) Członkostwo niepełne a) stowarzyszenie b) status obserwatora W ONZ nabycie członkostwa wymaga: - decyzji Rady ...