Klasyfikacja ryzyka przedsiębiorstwIstnieje wiele różnych klasyfikacji ryzyka. Wśród ryzyk dotyczących organizacji wyróżnia się ryzyko zewnętrzne dotyczące całego systemu gospodarczego oraz ryzyko wewnętrzne, dotyczące danej firmy. Ze względu na to rozróżnienie można mówić o : - ryzyku właściwym, czyli takim, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb. Dotyczy ono zjawisk niepewnych, takich jak klęski żywiołowe, choroby, wahania kursów walut, awarie sprzętu, itp., mających jednak znaną i opisaną historię i przez to podlegających opisowi probabilistycznemu, - ryzyku subiektywnym - wynikającym z niekompetencji człowieka dokonującego analizy i podejmującego decyzje, - ryzyku obiektywnym – wynikające z nieprzewidywalności przyszłych zdarzeń, np. odkrycia naukowe, nowe technologie, przewroty polityczne, itp. W przedsięwzięciach gospodarczych powinno się kontrolować ryzyko właściwe i eliminować ryzyko subiektywne. Na zagrożenia wynikające z ryzyka obiektywnego nie mamy na ogół wpływu i zagrożenia tego rodzaju pozostają na ogół poza kontrolą. W zależności od prawdopodobieństwa pojawienia się ryzyka określa się ryzyko - normalne, które musimy podjąć, bo jest ono naturalne dla danego typu projektów, - dopuszczalne, na które możemy sobie pozwolić, - niedopuszczalne, przekraczające poziom dopuszczalny, - niezbędne, na które nie można sobie nie pozwolić (trzeba je podjąć). Podane przykłady klasyfikacji rodzajów ryzyka pomagają uświadomić złożoność ewentualnych zagrożeń, na jakie narażone przedsięwzięcie. Praktyka pokazuje bezlitośnie, że prawie wszystkie przedsięwzięcia przebiegają inaczej, niż je planowano (ryzyko obiektywne), ale bardzo wiele przedsięwzięć kończy się niepowodzeniem spowodowanym wyłącznie niewłaściwą „obsługą” ryzyka właściwego. Ryzyko można też podzielić ze względu na rodzaj działalności gospodarczej, którą można podzielić na trzy główne działy: - działalność produkcyjną, - działalność handlową, - działalność finansowo-bankową Odpowiednio do tego podziału możemy mówić o ryzyku produkcyjnym, handlowym i finansowym, które to rodzaje podlegają dalszemu podziałowi w zależności od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Klasyfikacja ryzyka przedsiębiorstw

Materiały

Kryteria segmentacji rynku W badaniach marketingowych, zmierzających do wyodrębnienia segmentów, stosowane są dwa podejścia: • Kryteria segmentacji opisujące (deskryptywne): to zbiór zmiennych pozwalających zidentyfikować potencjalnego nabywcę na podstawie jego \"obiektywny cech\". Do zmiennych tych zalicza się czynniki: geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, s...

Organizacja Wirtualna - wyjaśnienie Organizacja Wirtualna Forma kooperacji prawie niezależnych organizacji, które dostarczają usługi lub produkty na zasadzie wspólnego stosunku gospodarczego. Cechy: • wiedza fachowa • absolutne zaufanie • brak rywalizacji (współdziałanie) • najnowsza technologia informatyczna Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w...

Tragiczna wizja przyszłości świata w "Szewcach" . Katastroficzna wizja przyszłości świata w „Szewcach” S. I. Witkiewicza. Autor dramatu „Szewcy” był wyjątkową postacią w sztuce lat międzywojennych. Ojciec jego, wybitny krytyk, malarz i pisarz, zadbał o gruntowną i wszechstronną edukację syna. Przyszły dramaturg, kształcony przez rodziców i prywatnych nauczyci...

Władza - modele sprawowania władzy WŁADZA - przysługujące komuś uprawnienia i możność wpływania na zachowania innych ludzi nawet przy zastosowaniu sankcji; jest legitymizowana (aby ją sprawować należy uzyskać uprawnienia, zgodę obywateli). Źródła władzy wg M. Webera: 1. władza legalna - wywodzi się z formalnoprawnego układu przepisów prawa, 2. władza tradycjonalna - jej źród...

Mit rajski Temat: Czy mit rajski można traktować jako przykład rozumu i samodzielności człowieka? Adam i Ewa żyli w raju – krainie wiecznej szczęśliwości. Nie mieli żadnych problemów, nie znali bólu ani cierpienia. Nie potrzebowali niczego z zewnątrz. Wszystkiego mieli pod dostatkiem. Pan Bóg oddając ogród w „zarządzanie” Adamowi pow...

Dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu w "Z chałupy" i "Kartoflisko" 87. \"Z chałupy\" J. Kasprowicza i \"Kartoflisko\" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu. Jan Kasprowicz i Leopold Staff żyli w epoce Młodej Polski. Obaj pisali sonety poświęcone tzw. niskim tematom: zagrodom wiejskim, ubogim chatom wieśniaczym, polom ziemniaczanym. Różne były jednak powody, dla których ta tema...

Postawa buntu wobec rzeczywistości Literatura wyrasta z przeżyć i dążeń człowieka, opisuje jego działania, reakcje, postawy wobec rzeczywistości. Człowiek bywa aktywny, mocny, formułujący swój świat, ale bywa też potulny, biernie poddający się naciskom otoczenia. Chociaż w naturze ludzkiej leży bunt, to na czynny opór stać nieliczne jednostki. Pierwowzorem buntownika jest Promete...

Kult ziemii i pracy w "Chłopach" Kult ziemii i pracy ziemia - warsztat pracy, uprawiana starannie jestświętością (przyp. śmierć Boryny) praca - podstawowa wartość i dobro człowieka Reymont przedstawia nam społeczność, która ma szczególny stosunek do pracy i ziemii. Wynika to przedewszystkim z faktu, że ziemia jest ich jedynym warsztatem pracy, to ona dając owoce ciężkiej ...