Teoria integracji i dezintegracjiOrganizacja społeczna Trzy różne znaczenia: - grupa ludzi odpowiednio połączonych dla osiągnięcia celów. - kierowanie i zarządzanie zespołami ludzkimi, - celowo zorganizowany zespół ludzi oraz racjonalnie dobrany system metod i środ-ków w celu osiągania przyjętych celów. Struktura to zasady budowy jakiejś całości, natomiast organizacja to zasady funkcjo-nowania całości WIĘŹ SPOŁECZNA - zorganizowany system stosunków. Instytucji, środków kontroli skupiający jednostki, grupy i zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju. Teoria integracji i dezintegracji Funkcjonowanie grupy społecznej jest możliwe dzięki więzi jaka występuje pomiędzy członkami danej grupy. integracja -> łączenie się czegoś w całość, -> proces łączenia się elementów (jednoczenia) i części składowych w jedną całość. W procesie integracji będą występowały takie zjawiska, które będą prowadziły do powią-zania, kooperacji, koegzystencji i do dostosowania się. Brak wymienionych czynników oznacza proces dezintegracji, proces przeciwny integracji. Rodzaje integracji: • kulturowa - stan zgodności lub jej brak między wzorami, normami kulturowymi; inte-gracja kulturowa mierzy zgodność lub rozbieżność w dziedzinie wzorów kultury, zwyczaje, stroje...,), • normatywna - zgodność lub brak zgodności z wartościami i normami, którymi kieruje się społeczeństwo lub człon danej grupy (każda grupa przyjmuje określone normy i stara się je przestrzegać,...), • komunikacyjna - stopień intensywności lub jej brak w kontaktach społecznych między członkami danej społeczności, • funkcjonalna - stopień zależności lub jej brak miedzy jednostkami ludzkimi w zakresie wzajemnej wymiany świadczeń i usług wynikających z podziału pracy. Czynniki dezintegrujące: • brak informacji i łączności między członkami instytucji a instytucją władzy. • ruchliwość społeczna członków danej grupy lub całej społeczności. • heterogeniczność grupy - zróżnicowanie grupy. • konflikt ról; rola społeczna - takie zachowanie ludzi, które jest ukierunkowane na spełnienie oczekiwań innych jednostek. Metody integracji grup i społeczeństw: • poprzez proces interioryzacji - oddziaływanie na członków grupy by przyjęli wartości formułowane i uznawane przez grupę jako swoje, • poprzez symbolizację wartości i norm grupowych - formułuje się symbole, znaki, po to żeby zachęcić ludzi do przyjęcia wartości jako własne; oddziaływanie emocjonalne, • poprzez implementację - przedsięwzięcia, które ułatwiają członkom grupy praktyko-wanie wzorów zachowań i stosowanie się do obowiązujących norm, • kontrolę społeczną - ustanowienie norm dla grupy i sprawdzanie czy członkowie grupy je przestrzegają (kary i nagrody). Opinia społeczna nie jest normatywnym wskaźnikiem integracji - jest wskaźnikiem su-biektywnym, jest metodą integrującą lub dezintegrującą o charakterze nieformalnym. opinia społeczna poglądy, nastawienia, oceny i osądy dotyczące określonego przedmiotu, osoby i jej sposobu zachowania (def. Turowski), ujawnione postawy i poglądy jednostek i grup wobec danego osobnika i jego sposobu za-chowania (def. J. Szczepański). Opinia wyrażająca nasz stosunek do czegoś, kogoś i |ego zachowania może przybierać dwojaki charakter: • pozytywny, • negatywny. Źródła opinii: 1. Opinie tworzą ludzie o bardzo wysokich kompetencjach. 2. Opinie tworzą osoby społecznie aktywne, agencje prasowe, politycy. 3. Opinie tworzą osoby o cechach charyzmatycznych (przywódczych). stereotyp - utrwalona niezgodna z rzeczywistością opinia bądź nieuprawnione uogólnienie, które staje się formą postrzegania przedmiotu, osoby, działania jednostki Metody integracji funkcjonalnej. Większość jednostek ludzkich funkcjonuje w instytucjach i poprzez instytucje. • podział kompetencji - powinny być one rozłożone równomiernie na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej instytucji, • określone uprawnienia - kto podejmuje decyzje, • zapewnienie funkcjonalnych powiązań miedzy instytucjami.

Teoria integracji i dezintegracji

Materiały

"Cudzoziemka" - dokładna charakterystyka Róża przybywa do domu córki Marty, która w tym czasie jest nieobecna. Drzwi otwiera jej służąca Sabina. Róża wchodzi do salonu, podchodzi do lustra, obciąga sweter. Kupiła go przed miesiącem razem z córką, która radziła jej wybrać kolor czarny, mówiąc, że będzie wyglądać w nim \"jak sen o zimie, jak Petronela w najlepszej formie\". Ona wybrała k...

Pojęcia pozytywizmu POZYTYWIZM Pozytywizm swą nazwę zawdzięcza kierunkowi filozoficznemu zapoczątkowanemu przez A. Comte’a. Comte, nadając swej filozofii miano „pozytywnej”, chciał podkreślić, że zajmuje się wyłącznie przedmiotami rzeczywistymi, rozważa tematy pożyteczne i takie tylko, co do których można uzyskać wiedzę pewną, nie ogranicza si...

Znaczenie i funkcja czasopism oświeceniowych 1. tytuły czasopism • “Merkuriusz Polski” Pierwsze polskie pismo - 1661, wchodziło tylko przez 7 miesięcy. • “Monitor” Wzorowany na angielskim “Spectatorze”. Pierwszy redaktor to Stanisław Bohomolec. Zamieszczał tam swoje artykuły także Ignacy Krasicki. Monitor ukazywał zacofanie polski, żądał...

Średniowieczne formy teatralne - w średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzonej jeszcze jakimiś dodatkowymi informacjami (legendami), w dość luźnej formie i z założeniem, że każdy doskonale orientuje się w okolicznościach przedstawionych wydarzeń...

Różne oblicza patriotyzmu W wiek XIX wkraczaliśmy bez własnego państwa. Dlatego też dominujące miejsce w świadomości ówczesnego narodu zdominowała problematyka walki o wolność i niepodległość. Polacy ożywiani wolnościowymi i demokratycznymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, stanęli więc z bronią w ręku najpierw u boku Napoleona, a potem wielokrotnie organizowali spi...

Sąd o narodzie w "Grobie Agamemnona" Sąd o narodzie w „Grobie Agamemnona” Słowackiego „Grób Agamemnona” stanowi fragment VIII pieśni poematu podróżniczego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”. Tytuł wiersza nawiązuje do przeżyć poety podczas zwiedzania budowli, która uchodziła wtedy za grobowiec Agamemnona, jednego z bohaterów „IliadyR...

Tragedia antyczna, dramat antyczny a szekspirowski Początek tragedii greckiej sięga misteriów dionizyjskich (Wielkie Dionizje), podczas których ich uczestnicy, ubrani w koźle skóry, śpiewali pieśni obrzędowe ku czci Dionizosa (boga wina i plonów). Nazwa \"tragedia\" pochodzi od dwóch słów greckich: \'tragos\' - kozioł i \'ode\' - pieśń (tragedia = pieśń kozła). Z pieśni obrzędowych (pochwalnych)...

Motyw cierpienia w Biblii i Mitologii Motyw cierpienia w Biblii i w Mitologii. Zarówno w Biblii, jak i w Mitologii Parandowskiego motyw cierpienia przewija się często. W Biblii cierpienie ma charakter religijny. Wiąże się z biblijna historią zbawienia. Jest czasem próby i udoskonalania duchowego. Jest to cierpienie najczęściej niezawinione. W słynnej Księdze Hioba, u...